Dokumenty

Zrušit filtry

Metodika návrhu a provádění řízených smršťovacích spár v betonu s ohledem na vznik hlavních smršťovacích trhlin a na jejich omezení

Metodika pro identifikaci potenciálních střetů zelené a dopravní infrastruktury

Metodika vychází ze zkoumání prostorových vazeb a vztahů zelené infrastruktury krajiny (ekologické sítě) se zaměřením na migraci volně žijících živočichů a antropogenních liniových struktur představovaných dopravní infrastrukturou. Cílem navrženého postupu je nalézt konkrétní lokality křížení ekologických sítí s dopravní infrastrukturou, které je nutné přednostně řešit z pohledu zachování co...

Metodika pro stanovení součinitele tření po ohlazení - cementobetonové kryty

Metodika stanovení dynamického chování pružně uložených cementobetonových desek při užití numerických simulací

Metodika výběru dat a metod InSAR pro vytvoření mapy rizika při sledování subsidence a nežádoucích deformací dopravní infrastruktury

Metodika výběru opravných systémů protoikorozní ochrany ocelových mostů a konstrukcí

Metodika vyhodnocení proveditelnosti sledování nežádoucích pohybů a deformací dopravních infrastruktur prostřednictvím radarové interferome

Metodika zkoušení kvality a míry zlepšení základové půdy štěrkovými pilíři

Metodika_nové modely financování dopravní infrastruktury

Cílem předložené metodiky je navržení nové metody financování dopravní infrastruktury založené na principu přímých plateb uživatelů dopravní cesty s cílem zajištění dlouhodobé vyrovnané bilance příjmů a výdajů správců sítě. Na základě zadání projektu byly stanoveny a analyzovány ekonomické ukazatele dopravy a navržena metodika sběru dat a informací charakterizujících ekonomické ukazatele...

Metody laserového skenování objektů dopravní infrastruktury a jejich blízkého okolí

Laserové skenovací systémy jsou moderní a rychle se rozvíjející technologií sběru prostorových dat. Letecké systémy se vyvíjely již v devadesátých letech minulého století, označované jsou často jako lidary (LIDAR - Light Detection And Ranging). Po r. 2000 započal velmi rychlý rozvoj terestrických 3D skenujících systémů, kterých je nyní celá řada s různým principem sběru dat. Nejmladší...

Celkem dokumentů:1161