Dokumenty

Zrušit filtry

Elektronické systémy plateb a odbavení cestujících

§ 7 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (1) Pokud stát, kraj nebo obec při zajišťování dopravní obslužnosti provozuje elektronické systémy plateb a odbavení cestujících sám nebo prostřednictvím třetích osob, musí tyto systémy, jejich zařízení a technologie určené prováděcím právním předpisem (dále jen "určená zařízení a...

Nabídková řízení na výběr dopravců v dálkové železniční dopravě

Obecné požadavky MD na kvalitu a vybavení nově pořizovaných železničních vozidel MD tímto zveřejňuje na svých internetových stránkách tabulku obecných požadavků kladených na nově pořizovaná železniční vozidla, která by měla zajišťovat dopravní obslužnost státu v režimu smluv o veřejných službách.MD tak reagovalo na oprávněný požadavek železničních dopravců, aby existovaly dopředu...

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plány dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy na období 2012-2016, 2017-2021 a 2022-2026 Linkové vedení vlaků dálkové dopravy

Přehled o objednávkách veřejných služeb v přepravě cestujících

Ministerstvo dopravy podle § 24 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, vyzvalo kraje a obce k předložení údajů o rozsahu objednávky veřejných služeb v přepravě cestujících  a s tím související hrazené kompenzace dopravcům z veřejných rozpočtů podle smluv uzavřených na rok 2011 (s výhledem na rok 2012), rok 2012 (s výhledem...

Legislativa v taxislužbě

Právní předpisy  Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisůVyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisůRozhodnutí Českého metrologického institutu o povolení krátkodobého používání taxametrů bez úředního ověřeníNovely právních předpisů s odůvodněnímDůvodová zpráva byla po uveřejnění novely ve Sbírce...

Metodika, stanoviska, doporučení

Metodická stanoviska, vyjádření, materiály a doporučení Ministerstva dopravyMetodická pomůcka pro dopravce a řidiče ke změnám právní úpravy taxislužby od 1. 7. 2020 – ke stažení v přílozeMetodika pro dopravní úřady ke správnímu trestání zprostředkovatelů taxislužby v souvislosti s účinností zákona č. 115/2020 Sb. od 1. 7. 2020 – ke stažení v ...

Postupy pro provozní a obchodní aktivity zahraničních leteckých dopravců na území České republiky

Postupy pro provozní a obchodní aktivity zahraničních leteckých dopravců na území České republiky - viz přílohy.

Cestování osob se zdravotním postižením

Seznam Společenství "black list"

Evropská komise dne 22. března 2006 přijala seznam Společenství, tzn. seznam leteckých dopravců, kteří mají zákaz provozování letecké dopravy ve Společenství. Výše uvedené opatření bylo přijato na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké...

Udělování omezených přepravních práv

Rozhodování o udělení přepravních práv spadá v České republice do výlučné pravomoci Ministerstva dopravy. Řízení probíhá na odboru civilního letectví podle obecných předpisů upravujících správní řízení (zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) se specifickými odchylkami upravenými v § 70a a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.Allocation of...

Celkem dokumentů:61