Dokumenty

Zrušit filtry

Zkoušky a školení

Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro drážní nákladní dopravu Zkoušku bude možné složit u Ministerstva dopravy, a to ve stanovených termínech:  Termín pro doručení přihlášek na MDDatum zkouškyMísto6. června 202420. června 2024DVI a.s., Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 - Karlín   nebo   ...

Novostavba železniční tratě Praha – Drážďany

Mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko existuje jasně proklamovaný cíl zlepšit železniční spojení mezi Prahou a Drážďanami tak, aby odpovídalo budoucím požadavkům na narůstající objem nákladní dopravy a kratší jízdní doby v osobní dopravě. Veškeré informace o projektu naleznete webové adrese www.praha-drazdany.cz. Novostavba VRT Praha - Drážďany (animace - video)Informace o projektu...

Kombinovaná doprava

  Pro obecnou potřebu určení kombinované dopravy jako přepravního módu lze využít následující charakteristiku:Kombinovanou dopravou se označuje přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce nebo silničním vozidle, kdy převážná část trasy se uskutečňuje po železnici, vnitrozemské vodní cestě nebo na moři bez manipulace se samotným zbožím, přičemž počáteční (svoz) nebo závěrečná...

Informace podle zákona č. 179/2006 Sb.

 Informace pro žadatele o udělení autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzděláváníPorada vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy schválila dne 12. ledna 2010 Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací:Kód                   ...

Úmluva COTIF ve znění Vilniuského protokolu

Úmluva byla podepsána v Bernu (1980), ratifikována (1983) a stala se právním předpisem - platným i pro ČSSR (1985) - jejím uveřejněním ve Sbírce zákonů, a to vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb. Vláda České republiky svým usnesením č. 343 z dubna 1999 souhlasila s postupem delegace České republiky na Valném shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu...

Evropská unie na železnici - aktuality

 AKTUALITY • V Úředním věstníku EU č.L 162/3 bylo dner 17. 06. 2022 vyhlášeno  Rozhodnutí Rady (EU) 2022/936 ze dne 13. června 2022 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 14. zasedání Odborné komise pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), pokud jde o změnu jednotných technických pravidel pro telematické aplikace...

Evropská unie na železnici - Interoperabilita

 • Výbor pro interoperabilitu a bezpečnost• Technické specifikace pro interoperabilitu konvenčního evropského železničního systému• Technické specifikace pro interoperabilitu vysokorychlostního  evropského železničního systémuPoznámka:Po účinnosti směrnice 2008/57/EU se nové samostatné technické specifikace pro interoperabilitu pro vysokorychlostní železniční systém...

Evropská unie na železnici - přehled evropských právních předpisů

     • Revize I. železničního balíčku      Nová směrnice 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012II. železniční balíčekIII. železniční balíček IV. železniční balíčekPracovní doba strojvedoucích v mezinárodní železniční dopravě Harmonizované normy Závazky veřejné služby ve veřejné osobní silniční a železniční dopravěEvropské...

Evropská unie na železnici - Harmonizované normy

 Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem vztažných pro provozování dráhy a drážní dopravyInteroperabilitaProváděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/453 ze dne 27. března 2020 o harmonizovaných normách pro produkty železniční dopravy vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství Sdělení Komise 2018/C...

Seznam právnických osob

Seznam právnických osob pověřených Ministerstvem dopravy podle zákona o dráháchPověření právnických osob k provádění zkoušek drážních vozidel na dráze jiné než dráha celostátní a dráha regionální pro: a) schválení typu drážního vozidla podle § 43c odst. 5 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb. ve znění zákona č. 426/2021 Sb. b)  vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla podle § 43c...

Celkem dokumentů:13