Aktualizované otázky a odpovědi k problematice značek na přání

Aktualizované otázky a odpovědi k problematice značek na přání
8.1.2016Tiskové zprávy

Od kdy si budu moci zažádat o značku na přání?

Žádat o značky na přání můžete od 1. 1. 2016, první možnost pro osobní podání žádosti budete mít 4.1., tedy první pracovní den v novém roce. Tímto dnem se také žádosti začnou vyřizovat. Změna je součástí novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

Jak mohu žádost podat?

Dojděte na příslušný úřad obce s rozšířenou působností v místě registrace vozidla s žádostí, na které uvedete údaje o své osobě a navrhované znění značky na přání. V případě přidělení navrhovaného znění a po zaplacení poplatku dostanete značku do 15 dnů. Protože se jedná o běžné podání žádosti, upravuje formy podání správní řád. Žádost tak můžete podat osobně na úřadě, ale například i písemně poštou či prostřednictvím datové schránky.

Co musí žádost obsahovat?

Z žádosti musí být patrné, kdo ji podává, čeho se týká a co navrhuje. Fyzická osoba tak uvede na žádost své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Právnická osoba potom uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob a adresu sídla. Žádost musí dále obsahovat znění vámi požadované značky na přání.

Jaký je poplatek?

Poplatek je 5 000 Kč za jednu tabulku, tzn. 10 000 Kč za dvě registrační značky pro osobní automobil.

Mohu si požadované znění značky na přání nějak rezervovat?

Ano, v takovém případě se obraťte na příslušný úřad obce s rozšířenou působností v místě bydliště nebo sídla firmy (resp. v místě budoucí registrace vozidla) a úřad vám požadované znění značky na přání po jejím schválení rezervuje na dobu 3 měsíců. V tomto období nesmí být vydána značka ve stejném znění žádnému jinému žadateli. V jednom okamžiku však lze mít pouze jednu rezervaci na fyzickou nebo právnickou osobu. Stejný postup je i v případě, že zájemce v okamžiku podání žádosti o značku na přání nevlastní žádné vozidlo nebo vlastní vozidlo, které ještě nebylo zaregistrováno.

Jaká jsou omezení z hlediska znění značky na přání?

Obecně platí, že na značku na přání je možné dát kombinaci čísel a velkých písmen (pouze arabská čísla a latinka bez diakritiky, s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W - z důvodu snadné zaměnitelnosti těchto písmen). Značka také musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy složena pouze z písmen.

Na značku na přání také nebude možné dát slova, která jsou hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel, speciální znaky (- * / ? ! § apod.) nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. (např. zkratky využívané ve veřejné správě – např. PČR, HZS, MDCR apod.). Úřady obcí s rozšířenou působností obdržely doporučující instrukce a obecná kritéria, podle kterých budou při schvalování navrhovaných znění značek postupovat. Konečné posouzení a schválení textu značky na přání bude na rozhodnutí příslušného úřadu. Registr vozidel zároveň pohlídá, aby nebyly vydány dvě totožné značky na přání.

Jaký počet znaků musí značka mít?

V případě auta je značka složená z 8 znaků, pro motocykly je provedena 7 znaky, v případě mopedu se jedná o 5 znaků.

Je značka přenositelná?

Ano, značka je přenositelná, můžete ji použít na další svůj automobil, motocykl či moped, vždy ale pouze na jedno vozidlo. Značka je vázána na konkrétní osobu, nelze ji tedy například prodat další osobě.

Co se se značkou na přání stane v případě prodeje daného vozidla?

V případě prodeje vozu má původní majitel dvě možnosti:

1. buď si značku ponechá pro jiné své vozidlo (to znamená, že při prodeji auta přijde se svou značkou na přání na úřad, kde si ji může nechat přeregistrovat na jiné auto nebo si ji může na 3 měsíce rezervovat a dát si ji následně například na nově zakoupené auto), nový majitel tohoto vozidla tak přijde na úřad a požádá o přidělení nové registrační značky k zakoupenému vozidlu (buď dostane značku standardní, nebo si může také požádat o značku na přání)

2. majitel se rozhodne, že o svou značku na přání již nemá zájem, značka na přání pak zůstává na vozidle, které prodal.

Jak proces probíhá, pokud si značku na přání nechávám vydat k vozidlu, které ještě není zaregistrováno v centrálním registru vozidel?

V případě registrace nového vozidla (tj. vozidla, které ještě nebylo v ČR zaregistrováno) jsou dvě možnosti:

1. majitel takového vozidla si jej chce zaregistrovat rovnou se značkami na přání. S autem tedy nebude jezdit do doby, než značky na přání obdrží, následně si nechá na příslušném ORP auto registrovat s přidělenými značkami na přání. V takovém případě řidič zaplatí 800 Kč za registraci nového vozidla + 5000 Kč za jednu tabulku (za což obdrží techničáky a značky).

2. Majitel takového vozidla chce s vozidlem jezdit okamžitě a nechce čekat 15 dní, než mu značku na přání dodají. V takovém případě si auto zaregistruje a nechá k němu přidělit standardní registrační značku a teprve poté zažádá o přidělení značky na přání (tuto může mít již předem rezervovanou). Při vyzvednutí tabulky s registrační značkou na přání poté tabulky se standardní registrační značkou na úřadě odevzdá.

Podléhá registrační značka na přání dědictví?

Registrační značka na přání není předmětem vlastnictví, a tedy ani dědictví. Je třeba ji chápat jako evidenční označení, jehož materiálním zhmotněním je právě tabulka se znaky podle přání majitele daného vozidla. Přestože tedy majitel vozidla platí za registrační značku na přání vyšší správní poplatek než za běžnou RZ, nijak se tím jeho vztah k samotné tabulce nemění a nestává se v právním slova smyslu majitelem této tabulky. Majitel vozidla platí daný poplatek za to, že čerpá nadstandardní službu, kterou je právě značka na přání. Pokud však někdo podědí vozidlo, které bylo opatřeno značkou na přání, stává se tak novým provozovatelem vozidla s touto značkou. Nelze však podědit samotnou značku, odděleně od původního vozidla.

Je možné registrační značku na přání psanou na právnickou osobu prodat s příslušnou firmou a přenést ji tak na nového vlastníka?

V případě, že se mění vlastník firmy a nový vlastník získá s firmou i vozový park, jsou dvě možnosti – jedná se v podstatě o analogii prodeje vozidla (viz otázka týkající se prodeje vozidla):

1. původní majitel firmy si přidělené registrační značky na přání chce ponechat a požádá úřad o jejich přidělení na jiné své vozidlo (popř. si je rezervuje), potom značka na přání na vozidle nezůstane a to dostane přiděleno běžnou značku

2. původní majitel firmy nemá zájem o to přenést si značku na přání na své jiné vozidlo, zůstanou tedy na vozidlech, na kterých byly.

Nejedná se ale o převod vlastnictví značky, fyzická ani právnická osoba registrační tabulku nevlastní (poplatek 5000 Kč je pouze správním poplatek adekvátním k exkluzivitě daného úkonu). Je třeba značku v tomto případě chápat pouze jako evidenční označení vozidla. Zároveň značka je vázána na vozidlo, na kterém je, tj. je-li prodáno vozidlo, může s ním přejít i značka na přání. Možnost přenést ji na svoje nové (další) vozidlo, má pouze ten, kdo si registrační značku na přání pořídil a toto další vozidlo musí být v jeho vlastnictví. Pokud této možnosti nevyužije, značka zůstane na vozidle, na kterém byla, není ale majetkem firmy. Je vázána na vozidlo, na kterém je, a nelze ji už ani přenášet na další vozidlo.

Zpět na výpis článků
Dokumenty které by vás mohly zajímat
 
Související články