Kraje v letošním roce dostanou na financování silnic 3 miliardy korun

Kraje v letošním roce dostanou na financování silnic 3 miliardy korun
14.1.2016Tiskové zprávy

Kraje v letošním roce dostanou na financování silnic 3 miliardy korun

Státní fond dopravní infrastruktury měl pro rok 2015 schválený rozpočet ve výši 94,4 mld. Kč. Tuto částku se podařilo vyčerpat v rekordní výši 91,5 mld. Kč, tedy téměř 97 %. Jedná se o historicky nejvyšší objem finančních prostředků, které byly z rozpočtu SFDI vynaloženy na dopravní infrastrukturu v daném roce. Díky úsporám Ministerstvo dopravy může částkou 3 miliardy korun i v letošním roce pomoct krajům s opravami silnic II. a III. tříd.

V rámci Operačního programu Doprava bylo využito cca 37 mld. Kč a je zřejmé, že se s největší pravděpodobností se začátkem roku 2016 podaří dočerpat celou alokaci Operačního programu. Nemalou zásluhu na dočerpání evropských peněz má i kvalitní řízení finančních toků zprostředkujícího subjektu, kterým je SFDI. V průběhu roku 2016 reagovalo operativně Ministerstvo dopravy v roli Řídícího orgánu OPD ve spolupráci se SFDI na aktuální situaci úpravami programu a přesunem části financí ze silnic na železnici, kde se podařilo nalézt vhodné projekty nad rámec předpokládaného balíku investičních projektů.

 

„Rok 2015 se stal z pohledu čerpání schváleného rozpočtu SFDI rekordně úspěšný, a to jak v čerpání finančních zdrojů evropských, tak národních. Jsem rád, že ušetřenými prostředky můžeme opět pomoc krajům s financováním silnic. Chtěl bych, aby se i na těchto silnicích ještě zvýšil komfort řidičů a aby se žádná z nich, jak se lidově říká, už nedala nazývat tankodromem. Také se společně s kraji budeme snažit, aby opravy byly více koordinované a nedocházelo k jejich souběhu, jako v některých případech v loňském roce,“ řekl ministr Dan Ťok.

Příjemcem, který v roce 2015 vyčerpal z rozpočtu SFDI nejvyšší částku, se s celkovými 50,2 mld. Kč stala Správa železniční dopravní cesty. Do silnic bylo prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic investováno celkem 34,2 mld. Kč a na vodní infrastrukturu bylo Ředitelstvím vodních cest vyčerpáno celkem více než 400 mil. Kč. Dalších 4,4 mld. Kč pak bylo prostřednictvím Krajů a jejich příspěvkových organizací (Správy a údržby silnic) investováno do dopravní infrastruktury jednotlivých krajů, tedy do silnic II. a III. tříd. Zbývajících 2,3 mld. Kč bylo využito např. na financování dopravní infrastruktury v hlavním městě Praha, na příspěvkové programy vyhlašované SFDI zaměřené na bezpečnost, výstavbu cyklostezek a nové technologie, výdajů spojených s výrobou a distribucí dálničních kupónů a další menší investice.

V České republice se v roce 2015 celkem 117 km dálnic a silnic I. tříd stavělo, modernizovalo nebo opravovalo. Zahájila se stavba 70 km zcela nových úseků, pokračovalo se ve výstavbě téměř 30 km silnic a opravovalo nebo modernizovalo se dalších 20 km dálnic. Práce se týkaly především D8 (otevření pomyslné brány do Německa na trase Praha – Drážďany), D3 (napojení na Rakousko), D11 (Královéhradecký kraj) a D1 (především modernizace). „Modernizovat, opravovat nebo stavět chceme letos rekordních 200 km silnic. Rozpočet SFDI pro letošek české a evropské zdroje jsou dohromady 65,7 mld. Kč,“ uzavřel ministr Dan Ťok.

 

 

 

Zpět na výpis článků