Metodika pro vydání Potvrzení pro zahraniční pracovníky v nestavebních činnostech

Metodika pro vydání Potvrzení pro zahraniční pracovníky v nestavebních činnostech
29. 4. 2020Média a tiskové zprávy

Tato metodika stanovuje podmínky pro umožnění vstupu osobám – občanům Evropské unie, kteří hodlají vstoupit na území České republiky s účinností od 11. 5. 2020

Metodika pro vydání Potvrzení pro zahraniční pracovníky v nestavebních činnostech
V příloze níže naleznete "Žádost o potvrzení pro umožnění vstupu na území České republiky v nestavebních činnostech", dále "Potvrzení žádosti o vstup do ČR" a "Metodický postup pro vydání Potvrzení".

Umožnění vstupu pracovníkům v nestavebních činnostech – občanům Evropské unie:
  • za účelem výkonu ekonomické činnosti
  • nemají k dispozici lékařské potvrzení o výsledku testu RT-PCR na přítomnost SARS-COV-2 s negativním výsledkem; a
  • jejich vstup je podle bodu I. 11 usnesení vlády České republiky ze dne 4. května 2020 č. 511 považován za nezbytný z důvodu podílení se na základní dopravní obslužnosti nebo mezinárodní dopravě zboží. „Žadatelem“ o vstup je subjekt, který výše uvedenou osobu za účelem ekonomické činnosti přijímá a má se shora definovanou osobou sjednaný pracovní nebo jiný vztah.
 
  1. Žadatel o umožnění vstupu podá Žádost o potvrzení pro umožnění vstupu na území České republiky ve smyslu usnesení vlády ČR č. 511 bodu I. 11 ze dne 4. května 2020 (dále jen „Žádost“) dle vzoru, který je přílohou č. I této metodiky. K Žádosti připojí jmenný seznam občanů EU považovaných za nezbytné Žadatelem pro výkon v žádosti specifikované ekonomické činnosti na území ČR, který je nedílnou součástí Žádosti, vč. návrhu potvrzení ve smyslu usnesení vlády ČR č. 511 bodu I. 11 ze dne 4. května 2020 (dále jen „Potvrzení“) dle vzoru uvedeného v příloze č. II této metodiky s vyplněnými identifikačními údaji těchto občanů EU.
  2. Vyplněnou Žádost postoupí Žadatel ke schválení ministru dopravy (příp. pověřené osobě).
  3. Žádost podle bodu 2 doručí Žadatel Ministerstvu dopravy – Sekci ekonomické a infrastrukturní, k rukám Mgr. Michaely Stiblíkové, která tuto Žádost zaeviduje v elektronické spisové službě Ministerstva dopravy.
  4. Ministr, případně jím pověřená osoba vydá v případě souhlasu Potvrzení zpravidla do 2 pracovních dnů ode dne, kdy Žádost obdržel. V případě zamítnutí Žádosti bude Žadatel neprodleně informován vč. příslušného odůvodnění. Ministr, případně jím pověřená osoba může také Žadatele v případě potřeby vyzvat k doplnění či úpravě Žádosti.
  5. Na vydání Potvrzení není právní nárok. Na proces vydání Potvrzení se nevztahuje správní řád.

Obecné zásady:

Osoby, na které se vztahuje bod I. 11 usnesení vlády České republiky ze dne 4. května 2020 č. 511 o přijetí krizového opatření, mají povinnost absolvovat test RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 do 72 hodin po vstupu na území České republiky, a to na náklady Žadatele, a dále předložit lékařské potvrzení o absolvování testu podle bodu III. 1 usnesení vlády ČR č. 511 ze dne 4. května 2020 místně příslušné krajské hygienické stanici. Potvrzení je platné po dobu 14 dní od jeho vydání a vztahuje se na jeden vstup. O Potvrzení lze požádat opakovaně. Žadatel je povinen zajistit, aby uvedené osoby dodržovaly veškeré povinnosti stanovené příslušnou hygienickou stanicí a povinnosti vyplývající z usnesení vlády ČR ze dne 4. května 2020 č. 511.

Veškeré písemnosti v rámci navrženého postupu jsou předávány v listinné nebo elektronické formě. Elektronicky výhradně prostřednictvím datových schránek. 


 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků