Multimodální překladiště a bezpečnostní projekty na letištích mohou získat od SFDI až 90 milionů

Multimodální překladiště a bezpečnostní projekty na letištích mohou získat od SFDI až 90 milionů
17.3.2017Média a tiskové zprávy

Na podporu multimodálních překladišť, která zajišťují přesun zboží mezi jednotlivými druhy dopravy, bude letos ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) směřovat až 70 milionů korun. Dalších 20 milionů korun je vyčleněno na technické vybavení, které posílí ochranu letišť. Stát bude tento typ projektů financovat poprvé. Umožnila to novela zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury, kterou resort prosadil.

Multimodální překladiště a bezpečnostní projekty na letištích mohou získat od SFDI až 90 milionů

Novela umožňuje nově od tohoto roku čerpat finanční prostředky z rozpočtu SFDI na financování nebo předfinancování výstavby, modernizace nebo oprav multimodálních překladišť nebo jejich napojení na dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty. Dotace bude možné čerpat například na opravy kolejí či skladů nebo na překládací mechanismy. Na tuto oblast je ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2017 vyčleněno celkem 70 mil. Kč a žádost musí být podána do 30. dubna letošního roku.

V rozpočtu se dále počítá s náklady souvisejícími s vybavením letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy v celkové výši 20 mil. Kč. Peníze bude možné využít například na kamery či jinou elektroniku nebo detektory osob, zavazadel a nákladu palubních zásob. Termín pro podání žádostí je v případě těchto projektů 31. března 2017.


V obou těchto případech musí být žadatelem o příspěvek právnická či fyzická osoba se sídlem či organizační složkou v České republice, která je vlastníkem či provozovatelem infrastruktury, do níž mají být finanční prostředky ze SFDI investovány. Příspěvek je poskytován do výše 85% celkových uznatelných nákladů akce.

Veškeré informace jako jsou náležitosti žádosti, neuznatelné náklady, způsob hodnocení žádostí a kritéria, na jejichž základě Hodnotitelská komise jednotlivé žádosti o příspěvek posoudí, již schválil Výbor SFDI na svém únorovém zasedání v platných „Pravidlech“. Ty je možné najít na webových stránkách SFDI v záložce „vyhlášené výzvy“, kde jsou zároveň uvedeny také termíny pro podání konkrétních žádostí.


 

Zpět na výpis článků