Novela zákona o silničním provozu zvýší bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

Novela zákona o silničním provozu zvýší bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
15.10.2014Tiskové zprávy

Pravidla silničního provozu doznají pravděpodobně v příštím roce několika změn. Ministerstvo dopravy odeslalo do meziresortního připomínkového řízení novelu zákona o silničním provozu. Mezi nejvýraznější změny patří plošný zákaz pohybu vozítek segway na chodnících a nařízení nošení reflexních prvků za snížené viditelnosti při absenci veřejného osvětlení a chodníků.

Ministerstvo dopravy rozeslalo příslušným úřadům k připomínkování svůj návrh novely zákona o silničním provozu. Je v něm navrženo několik změn týkajících se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Jedná se především o provoz samohybných osobních vozítek (například zařízení typu segway) či zadržení osvědčení o registraci vozidla při špatném technickém stavu. Neopomíjí se také bezpečnost chodců za tmy. Tam, kde chybí chodníky či veřejné osvětlení, budou muset nově chodci používat reflexní prvky.

„Předkládaná novela je zaměřená především na bezpečnost pohybu na pozemních komunikacích. Proto mimo jiné navrhuji, aby tolik diskutovaná vozítka segway, která už dnes nesmí na silnice, byla vyloučena z provozu i na chodnících. S tím souvisí i nová definice těchto zařízení v zákoně,“podotýká k rozsáhlé novele zákona ministr Antonín Prachař a dodává, že návrh novely rovněž konzultoval s odbornými partnery. „Nyní novelu zákona posuzují v rámci meziresortního připomínkového řízení ostatní úřady.
Na základě zaslaných připomínek pak může dojít k úpravám našeho návrhu,“
dodává Prachař.

 

JEDNOTLIVÉ NAVRHOVANÉ ZMĚNY

DEFINICE VOZÍTEK SEGWAY

Dosud jsou osoby pohybující se na zařízení segway považováni za chodce. Novelou dochází k jejich jasnému definování v silničním provozu. Nově půjde o osobní přepravní prostředek. Definice v zákoně se navrhuje takto: „osobní přepravní prostředek je osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením nebo obdobné zařízení“.

Osobní přepravní prostředky nemohou být provozovány na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty a ve vozovce. Obec však může svým nařízením určit místa, kde bude možné taková zařízení provozovat. Určí-li obec, že osobní přepravní prostředky je možné provozovat i na smíšené stezce pro chodce a cyklisty, pak platí pravidlo,
že jsou-li stezky odděleny zvlášť pro chodce a cyklisty, pak se mohou pohybovat pouze v prostoru pro cyklisty. Je-li provoz neoddělen, společný, mohou se pohybovat vpravo, tak jako ostatní účastníci cyklostezky.

ZAVEDENÍ POVINNOSTI NOŠENÍ REFLEXNÍCH PRVKŮ

Novou povinností pro chodce je užití reflexního prvku při nedostatečné viditelnosti.
Jde o opatření, které výrazně přispěje k zamezení střetů osob s vozidly na místech, která jsou nedostatečně osvětlena a zároveň na nich chybí chodníky. Užitím oděvního prvku dojde k významnému zviditelnění chodce, přičemž tím automaticky dochází k větší bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu.

Pro chodce to znamená pořízení jakéhokoliv reflexního oděvního doplňku (nejde tedy
o povinnost nosit reflexní vestu jako takovou). Cenové náklady pořízení těchto prvků se pohybují v řádu několika málo desítek korun. Výrobci oblečení (zejména pak sportovního či pracovního) již dnes užívají reflexní prvky automaticky. Pokud již takové oblečení prvek má, bude tím splněna nová povinnost.

ZADRŽENÍ OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA

Jde o další oblast, která má přispět k vyšší bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Pokud policista při silniční kontrole zjistí, že vozidlo má špatný technický stav, může zadržet osvědčení o registraci vozidla, který musí mít řidič ze zákona u sebe. Díky zadržení tohoto dokumentu může dojít k zabránění dopravní nehody způsobené vozidlem, které má špatný technický stav.

Řidič požádá o vrácení dokumentu na místně a věcně příslušném úřadu. Ten mu jej bez odkladu vydá, jakmile řidič prokáže odstranění závad protokolem o provedení technické kontroly.

DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Dopravně psychologické vyšetření je již dnes v určitých případech povinné. Pro vybodované řidiče a těm, co byl udělen zákaz řízení, bylo zavedeno v srpnu 2011. Slouží jako podklad pro vydání zdravotní způsobilosti řidiče lékařem. Tato vyšetření může provádět pouze dopravní psycholog, který je po splnění podmínek akreditován ministerstvem dopravy.

Nově je v návrhu definováno, že žadatel, který neuspěje u dopravně psychologického vyšetření, může se do deseti pracovních dnů odvolat na ministerstvo dopravy k přezkumu vyšetření. To následně zřídí do 15 pracovních dnů komisi složenou ze tří dopravních psychologů, která přezkum provede. Výsledek komise pak nahradí původní posudek provedený akreditovaným dopravním psychologem.

Dopravní psychologové musí nově vést některé náležitosti dopravně psychologického vyšetření a z takového vyšetření pořídí písemný posudek. Je-li posuzovaná osoba nezpůsobilá k řízení motorových vozidel, psycholog musí bez odkladu zaslat kopii posudku příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností. Dosud taková povinnost stanovena nebyla, díky čemuž toho někteří žadatelé o posudek zneužívali (absolvovali vyšetření vícekrát vždy u jiných psychologů, „dokud kladný posudek neobdrželi“).

KAUCE PŘI SPÁCHÁNÍ PŘESTUPKU

Policista, který provádí dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích je oprávněn od řidiče vybrat kauci v rozmezí od 5 000 do 50 000 korun,
a to v případech, pokud by zde existovalo podezření, že se dotyčný řidič při spáchání přestupku bude vyhýbat správnímu řízení. Výše kauce nesmí překročit nejvyšší sazbu pokuty, kterou lze daným přestupek uložit.

V případě, že správní orgán neshledá důvody pro zahájení řízení o přestupku nebo bude takové řízení pravomocně zastaveno, kauce se dotyčnému řidiči vrátí v plné výši.

V případě, že řidič kauci nesloží, má policista oprávnění přikázat řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo, kde bude vůz odstaven. Vozidlo pak následně bude zajištěno pomocí technickým prostředků či odtažením vozu do vyřešení případu.

DEFINICE JÍZDNÍHO PRUHU PRO CYKLISTY VE VOZOVCE

Novela zákona o silničním provozu jasně definuje, co je to jízdní pruh pro cyklisty ve vozovce. Návrh zní: „jízdní pruh pro cyklisty je vyznačená část vozovky určená především pro jízdu cyklistů“.

Kromě hlavních výše vyjmenovaných změn novela zákona přináší jen drobné úpravy stávajících pravidel či povinností v silničním provozu. Patří mezi ně například povinnost před započetím jízdy očistit čelní a přední boční sklo od námrazy, sněhu či jiných nečistot nebo odstranit kusy ledu a sněhu z vozidla a nákladu, které by se mohly během jízdy vozidla uvolnit.

Zpět na výpis článků