Obce obdrží na obnovu komunikací postižených povodněmi více než 300 milionů korun, MD dokončilo hodn

Obce obdrží na obnovu komunikací postižených povodněmi více než 300 milionů korun, MD dokončilo hodn
30.7.2014Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy dokončilo hodnocení žádostí obcí o poskytnutí dotace na obnovu místních komunikací zasažených povodněmi v roce 2013. Hodnotící komise doporučila ke schválení ty žádosti, které splnily veškeré podmínky tohoto dotačního programu. Ministerstvo schválilo celkem 93 žádostí v celkové výši 304,7 milionu korun.

Úspěšní žadatelé nyní budou zaregistrováni a ministerstvo jim průběžně začne poskytovat finanční pomoc. Podmínkou vyplácení dotací ovšem je splnění pravidel programu, tedy například poskytnutí podkladů o řádném výběrovém řízení na zhotovitele akce. Na čerpání finančních prostředků budou mít čas do konce roku 2016. Na program okamžitých oprav místních komunikací, který byl vyhlášen v roce 2013, Ministerstvo dopravy navázalo vyhlášením dotačního programu, který je zaměřen na obnovu místních komunikací zasažených loňskými povodněmi. Obce mohly o dotace v rámci tohoto programu zažádat do 6. června 2014.

Celkem bylo Ministerstvu dopravy doručeno 274 žádostí o dotace. Všechny prověřila hodnotitelská komise a ke schválení nakonec doporučila 93 žádostí, přičemž u některých žádostí byla požadovaná částka zkrácena a to z důvodu neuznatelných nákladů. Obce bodu moci finanční prostředky v celkové výši 304,7 milionu korun využít na akce, jež mají investiční charakter – tj. na obnovu místních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství (např. na vozovky, mosty, po kterých je komunikace vedena, chodníky, lávky pro chodce nebo cyklisty apod.).  Obce mají nárok na dotaci do výše maximálně 85% skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

U těch žádostí, které byly odmítnuty, většinou nebyla podle hodnotící komise prokázána příčinná souvislost poškozeného majetku s povodněmi v roce 2013, v některých případech se nejednalo o investiční, ale neinvestiční akce a v několika málo případech nebyl doložen investiční záměr. Všichni žadatelé obdrží písemné vyrozumění – v případě schválení žádosti budou vyrozuměni formou registrace akce, v opačném případě obdrží obce vyrozumění o neschválení žádosti.

V rámci předchozího programu okamžitých oprav po povodních 2013 schválilo Ministerstvo dopravy celkem 227 žádostí v celkové výši 440 milionů korun. Obce, které nestihly vyčerpat finanční prostředky během roku 2013, si mohly požádat o převedení finančních prostředků na rok 2014. O prodloužení termínu čerpání si nakonec požádalo celkem 96 obcí.

 

 

Zpět na výpis článků