Mimořádná opatření v mezinárodní dopravě, infolinka 225 131 810 (PO-PÁ 9:00-17:00h)

Mimořádná opatření v mezinárodní dopravě, infolinka 225 131 810 (PO-PÁ 9:00-17:00h)
3. 4. 2020Média a tiskové zprávy

(AKTUALIZOVÁNO 01.04.2020) Od pondělí 16. 03. je pro české občany zakázáno cestovat za hranice. Cizincům je zakázáno vstoupit na území České republiky. Mezinárodní autobusová, železniční a lodní doprava je pozastavena. Návrat českých občanů do země a návrat cizinců do zahraničí je samozřejmě povolen. Vláda rozhodla o karanténě pro všechny, kteří se vrací ze zahraničí. Výjimku z této karantény mají řidiči mezinárodní nákladní silniční dopravy, řidiči autobusů, pendleři pracující ve zdravotnických službách, lékaři nebo pracovníci servisu kritické infrastruktury. Výjimku vycestovat za hranice mají pouze řidiči nákladních vozidel, řidiči autobusů, posádky dopravních letadel a posádky letadel vykonávajících letecké práce, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistři, lodní kapitáni a členové posádek nákladních plavidel, posádky vozů správce komunikace a řidiči vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, která je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami. Výjimku cest do zahraničí má i externí řidič vozidla do 9 osob, ale pouze v případě střídání lodních kapitánů a posádek nákladních plavidel (tento řidič dokládá smlouvou). Na mezinárodní dopravu se od 31.3. vztahuje povinnost karantény v případě, že řidič/lodník/člen posádky dopravního letadla strávil v zahraničí více než 21 dní. Řidiči mezinárodní nákladní silniční dopravy nejsou pendlery! Nadále je pořád možné vyzvednout osobním vozem nákladní vozidlo v zahraničí a poté se stejně vrátit zpět. Pokud řidič pracuje v nákladní dopravě a jezdí pouze po Německu/Rakousku, tak je brán jako pendler a nemá výjimku z mezinárodní nákladní dopravy.

Mimořádná opatření v mezinárodní dopravě, infolinka 225 131 810 (PO-PÁ 9:00-17:00h)

1. Omezení volného pohybu osob od 16. 3. do 11.04. 2020

Vláda mimořádným opatřením omezila od pondělí 16. 3. volný pohyb osob. Opustit bydliště a dopravit se na jiné místo bude možné jen v přesně specifikovaných případech, například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání, nezbytných cest za rodinou a blízkými či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu.

Veřejná vnitrostátní doprava ale není omezena. Vlaky a autobusy jezdí po České republice v normálním režimu.  Lidé se mohou dopravovat mezi regiony i auty. Cesta musí mít, ale svůj důvod. Doporučuje se zdržovat převážně doma. Mezinárodní hromadná doprava přes hranice je přerušena. 

Další podmínky omezení volného pohybu lze nalézt na stránkách vlády ČR
 

2. Opatření k vyhlášení nouzového stavu

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu zakázala na návrh ministra dopravy Karla Havlíčka všem dopravcům v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě přepravu cestujících přes hranici České republiky. Umožněn je návrat Čechů zpátky do země nebo cizincům se naopak umožňuje opustit Českou republiku.
 • Zákaz přepravy na silnicích za hranice se týká osobní linkové a příležitostné dopravy zajišťované vozidly nad 9 osob 
 • Nákladní doprava není omezena, je nutné počítat s kontrolami na hranicích
 • Při nadrozměrném nákladu je za nákladní vozidlo považováno i vozidlo doprovodné, tj. může překročit hranice jak do zahraničí tak zpátky do České republiky
 • Drážní a vodní doprava je zakázána také, vlaky ani lodě nesmí přes hranice
 • Prázdné autobusy lze dopravit do/z ČR - např. při opuštění cizinců ČR a návratu autobusu zpět do ČR
 • Přepravu nově vyrobených autobusů po vlastní ose nelze považovat za nákladní dopravu, není-li prováděna přímo dopravcem, a proto tato vozidla nemohou překračovat hranice území České republiky
 • Pro lety je pouze určeno Letiště Václava Havla v Praze
 • Státní technické kontroly fugují, jejich provoz není omezen
 • Opravy vozidel, odtahové služby nebo prodej náhradních dílů funguje také
 • Autoškoly musí do 11. 04. 2020 přerušit svůj provoz
 • Taxislužby fungují pouze tehdy, pokud má řidič potřebné oprávnění řidiče taxi. Nerozlišuje se pro jakou společnost jezdí.  Pokud ho nemá, jezdit nemůže.Modelový příklad výjimky z mezinárodní dopravy:

Uvedené profese - platí, že se jedná jak o ty, kteří fakticky v nákladním voze nebo lodi, vlaku překračují státní hranici ČR tak o ty, kteří jedou do zaměstnání - např. lodníci jedoucí osobním vozem z Děčína do Hamburku, řidič jedoucí osobním vozem pro kamion – v těchto případech je však NUTNÉ tuto skutečnost doložit - např. nejlépe potvrzením.

Potvrzení o zaměstnání v nákladní dopravě je vyvěšeno na webu MVČR NEBO průkazem o profesní způsobilosti řidiče
(https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Profesni-zpusobilost-ridice/Profesni-zpusobilost-ridice)

Za mezinárodní dopravu nelze pokládat, pokud: osoba jede osobním autem (nebo více osob dodávkou) do zahraničí/nebo cizinci do ČR a vykonávají práci v dopravě v rámci jednoho státu – např. řidič přejede osobním autem do Německa, kde týden jezdí s kamionem vnitrostátní dopravu a poté se na víkend vrací do ČR, nebo v Německu jezdí celý týden autobusem apod. Toto nesplňuje požadavek na mezinárodní dopravu. V takovém případě jsou tyto osoby v režimu pendlerů, pokud splňují podmínky pro pendlery (a se všemi pro ně platnými omezeními). 

Modelové situace v přehledné tabulce lze stáhnout v příloze dole na této stránce.


Lhůty pro vydávání řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidičů, karet řidičů a lhůty pro opravné zkoušky v autoškolách

Vzhledem k nouzovému stavu a omezení úředních hodin v ORP na dopravně-správních agendách vydalo Ministerstvo dopravy a Ministerstvo vnitra metodiku, jak postupovat právě v případech, kdy v době nouzového stavu řidiči vyprší platnost řidičského oprávnění, nebo se chýlí ke konci lhůta pro opravnou zkošku v autoškole. 

Metodika Ministerstva dopravy v nouzovém stavu
Metodika Ministerstva vnitra v nouzovém stavu

Uložení značky do depozitu
Za situace v nouzovém stavu doporučuje Ministerstvo dopravy zažádat o vyřazení elektronicky, neboť platí, že i v případě, že náležitosti podání budou dodány následně, tak rozhodné datum, které bude uvedeno v registru jako datum vyřazení, bude datum podání žádosti.

O této možnosti jsme informovali všechny úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady. 
 

Vláda umožňuje návrat občanům do České republiky

V rámci krizového opatření vláda umožňuje návrat vozidel nad 9 osob občanům České republiky, kteří míří zpět do České republiky. Obdobně se cizincům umožní opuštění území České republiky.

Dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR je umožněno dopravit prázdné autobusy bez cestujících do nebo mimo území republiky.

Stejně tak je vládou umožněno dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v ČR, jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR dopravit prázdné soupravy bez cestujících do nebo mimo území ČR.

Dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se sídlem v České republice se stejně jako dopravcům se sídlem mimo Českou republiku umožňuje dopravit prázdná plavidla bez cestujících do nebo mimo území České republiky.

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření

Je zakázano

1. Všem dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.
2. Všem dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.
3. Všem dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě s účinností od 14. března od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.
 

Je umožněno

1. V mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob občanům České republiky a cizincům pobývajícím s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, kteří se vrací do České republiky, návrat do České republiky.
2. V mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob cizincům opuštění území České republiky.
3. Dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě se sídlem v ČR, jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR dopravit prázdné autobusy bez cestujících do/mimo území ČR.
4. Dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR dopravit prázdné soupravy bez cestujících do/mimo území ČR.
5. Dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se sídlem v České republice, jakož i dopravcům se sídlem mimo Českou republiku dopravit prázdná plavidla bez cestujících do/mimo území České republiky.
 

Výjimky z omezení cestování - k 26. 3. 2020

Zákaz vycestování z České republiky neplatí na:
•cizince s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů nebo bydlištěm na území ČR, kteří projeví zájem vycestovat, avšak nebudou oprávněni po dobu platnosti nouzového stavu zpětně vstoupit na území ČR

•na občany ČR s prokázaným povoleným pobytem v jiné zemi – na přesuny mezi zeměmi platí omezení z ostatních usnesení vlády – tzn. omezení svobody pohybu pouze za vyjmenovanými účely – nelze se volně pohybovat tam a zpět

•na diplomatické pracovníky, administrativní pracovníky, konzulární úředníky a technické pracovníky, včetně jejich členů rodiny podle § 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a změně některých zákonů

•úředníky mezinárodních organizací

mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel a posádky letadel vykonávajících letecké práce, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel, posádky vozů správce komunikace a řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami, (v případě střídání lodních kapitánů a posádek nákladních plavidel může zaměstnavatel sjednat externího řidiče vozidla do 9 osob)

•členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a úředníky mezinárodních organizací, včetně jejichrodinných příslušníků

•příslušníky integrovaného záchranného systému včetně horské služby, a příslušníky ostatních složek integrovaného záchranného systému

•experty v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc (zejm. epidemiolog) - netýká se běžného výkonu práce lékařů nebo sester apod., pokud nejsou zároveň tzv. pendlery 

•členové Evropského parlamentu

•držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou

•osoby v případě nepředvídané mimořádné situace např. osoby převážející krev, biologický materiál, kostní dřeň za účelem transplantace nebo odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci, nebo osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí, dále pracovníci pohřební služby při převozu zesnulých (lidských pozůstatků) nebo pracovníci zajišťující průvoz pacienta sanitním vozem z území jiného členského státu přes území České republiky, zemědělci hospodařící naúzemí sousedního státu v příhraničí

Příklady životních situací osob:
Závažný zdravotní stav a lékařský zákrok – nejsou myšleny plastické operace ani menší plánované zákroky (např. operace nosní přepážky), jsou myšlena např. onkologická onemocnění nebo kardiologická apod.  Nejsou myšleny preventivní prohlídky.
Porody – cesta na porod – myšleno doprovod nastávající matky na porod, dovoz věcí do porodnice, odvoz poté z porodnice. Nutno doložit kopií těhotenské kartičky nebo potvrzením z nemocnice. Příjezdy za těhotnou manželkou – ano, nelze-li zajistit péči jinak, ale jde o jednorázový příjezd – pokud cizinec nemá jiný titul, nesmí již odjet nebo nebude moci znovu přijet. Opět jde o občany EU, cizinci ze zemí mimo EU musí mít povolení k pobytu, jinak nelze. U nesezdaných párů – nutno mít již prohlášení o určení otcovství.
Sanitky – sanitka cizího státu převážející osobu na území ČR nebo přes území ČR.
Zemědělci – v případě, že nepůjde zjevně poznat, že osoba je zemědělec (např. pracovní oděv v traktoru), bude muset vlastnictví zemědělské půdy, chovu apod. prokázat jinak.
Nepředvídatelnou mimořádnou situací mohou být i další neočekávané a nenaplánovatelné nebo objektivně nezměnitelné životní situace – bude na posouzení policie, nutno ovšem vždy prokázat naléhavost situace. 

•pracovníky chemických a farmaceutických provozů souvisejících s bojem proti epidemii (např. výroba ochranných prostředků a dezinfekčních přípravků), pracovníky kritické infrastruktury[1], kritické informační infrastruktury a další nebo související energetické infrastruktury a pracovníci řídící a servisující chemické a farmaceutické provozy související s bojem proti epidemii a kritickou infrastrukturu včetně servisu vybavení IZS apod. – viz zejm. potvrzení na webových stránkách MV, za podmínky, že jde o nárazovou, nepravidelnou činnost a nikoli každodenní výkon práce. Tito pracovníci – občané EU – se mohou nastěhovat do ČR za účelem výkonu práce. Umožňuje se rovněž průjezd těchto pracovníků z jednoho členského státu do jiného členského státu. Umožňuje se výjezd servisních pracovníků z ČR za účelem servisu do jiného státu

•občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele, sourozence) - pouze po předložení letenky/palubní vstupenky

•státní zaměstnanci, příslušníci ozbrojených sborů ČR a vojáci při plnění významného úkolu.

•Jako na občany EU se pohlíží i na občany Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Velké Británie

Nová opatření pro pendlery - platná od pondělí 30. 3.

Od 30. března od půlnoci (tj. z neděle na pondělí) se pendleři rozdělují na tři hlavní skupiny – jednak podle místa překračování hranice a jednak dle typu práce:

A) Pendleři pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému
 • Platí pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem. Od 30. 3. 2020 dochází ke zmírnění podmínek pro tzv. pendlování pro tuto skupinu osob.
Nadále se vyžaduje pouze: Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a IZS – viz nový vzor na webu mvcr.cz nebo na této stránce dole v přílohách.

Nevyžaduje se tak
 • Knížka přeshraničního pracovníka
 • Četnost překračování hranice (ani 3x týdně, ani 21 kalendářních dní) 
 • Karanténa po návratu 
Pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci IZS při překračování hranic ČR s AT a DE si mohou zvolit jednu z variant: 

-    režim skupiny A) volného překračování hranic za účelem výkonu práce  - musí být splněna podmínka výkonu práce do 100 km od státních hranic (bez povinnosti karantény)
NEBO
-    režim skupiny C) turnusového překračování-  21 kalendářních dní a 14 dní karanténa  – nemusí být splněna hranice 100 km dojezdnosti (tzv. systém 3+2)


Platí nadále limit 100 km pro dojezdnost
Výčet pracovních pozic, kterých se tato výjimka týká, naleznete zde – je tedy omezen!!!


Základními složkami IZS jsou: hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky – analogicky stejné složky v Rakousku, Německu, Polsku a na Slovensku. I pro tyto pendlery platí ostatní omezující požadavky, ať již specificky pro pendlery (zákaz cest do přírody apod.), nebo pro všechny osoby na území (ochrana obličeje, minimalizace kontaktu) – viz níže část Ostatní povinnosti. Rodinné příslušníky se doporučuje nebrat s sebou, platila by pro ně povinnost karantény

B) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Slovenskem a Polskem
 Přeshraniční pracovníci jinak běžně překračující hranici se Slovenskou republikou nebo Polskou republikou za účelem výkonu práce ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice s uvedenou zemí mající potvrzení pro přeshraniční pracovníky - na webu mvcr.cz. Vzhledem k opatření polských orgánů požadujících po vstupu na území Polska 14-ti denní karanténu a vzhledem k omezením přeshraničního pohybu uložených Slovenskem se nevyžaduje:

 •knížka přeshraničního pracovníka
 •četnost překračování hranice (ani 3x týdně, ani 21 kalendářních dní) - osoba tedy může pendlovat dle potřeby – ale pozor! – Polsko požaduje po osobách vstupujících do Polska 14-ti denní karanténu! Slovensko má jiná pravidla pro pendlery!Výčet pracovních pozic není omezen.


C) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Německem a Rakouskem
 • Musí pendlovat pouze v turnusech, každý turnus musí mít nejméně 21 kalendářních dní (tzn. neplatí podmínka četnosti překračování)
 • Nemusí splňovat hranici 100 km dojezdnosti. Pokud však jedou dále než 100 km, mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7.
 • Pendleři, kteří jedou méně než 100 km od státní hranice, mohou i nadále využívat i tzv. pendlerské přechody - nemusí mít knížku přeshraničního pracovníka – tuto knížku povede sama policie v elektronické podobě. Stále platí povinnost mít potvrzení od zaměstnavatele o pendlování (na text o 100 km se již nebere zřetel).
 • Mezi turnusy musí absolvovat nařízenou karanténu v délce 14 dní, tu si musí zajistit u svého lékaře a při zahájení nového turnusu musí doklad předložit policii.

Ubytování:
Ubytování v Německu, Rakousku ani v České republice nezajišťují státní orgány České republiky. Ubytování zajišťuje zaměstnavatel nebo jiný subjekt v zahraničí.

Elektronická knížka přeshraničního pracovníka:
Policie nově povede elektronickou knížku přeshraničního pracovníka, kam bude zaznamenávat přechody státní hranice jak u občanů ČR, tak u pendlujících cizinců (EU občanů). Bude tak možné jasně určit, zda osoba dodržela režim 21 dní a případně i nařízenou karanténu. Porušení povinné karantény je přestupkem a policie oznámení předá k vyřízení a k uložení sankce.
 
Porušení délky turnusu:
Bude-li se osoba vracet zpět domů do České republiky, může tak učinit i dříve než po 21 dnech - ale ztrácí tímto postavení pendlera a nebude již do Německa nebo Rakouska vpuštěna v režimu pendlera.
 
Obcházení pravidel:
Varujeme před obcházením pravidel policie bude od 26.3. přesně evidovat vstupy a výstupy pendlerů. Nejčastější obcházení je pomocí potvrzení pro pracovníky kritické infrastruktury, pracovníci kritické infrastruktury (zejm. opravy a servisy) jezdí nárazově, nikoli pravidelně.

Pendleři a rodiny:
Pendler překračující hranici do Německa nebo Rakouska za účelem výkonu práce si s sebou může vzít rodinné příslušníky (nutno prokázat rodným a oddacím listem), po návratu i pro rodinné příslušníky platí povinnost nahlásit se na karanténu.

Pendlerem zůstává jenom ten, kdo pravidelně překračoval hranice za účelem výkonu práce bez toho, aniž by na území toho státu, kde pracuje, měl bydliště. Toto nové usnesení vlády tedy nerozšířilo skupinu osob, které jsou pendlery, rozšířilo pouze 100km hranici a stanovilo povinnost turnusování pro skupinu překračující hranice s Německem nebo Rakouskem.

Příklad, kdy osoba není pendler: německý občan běžně žijící a pracující v ČR, který chce jet i s rodinou na Velikonoce do Německa – není pendler, protože běžně nepřekračuje za účelem výkonu práce hranice a bydlí na stejné straně hranice, kde pracuje. Platí tedy obecný postup jako pro běžné cizince – bude mu umožněno vycestování, ale nebude jemu ani jeho rodině umožněn návrat.

Řidiči mezinárodní kamionové dopravy nejsou pendleři! Pokud je řidič v zahraničí více než 21 dní, musí se nahlásit praktickému lékaři a nastoupit karanténu. Pokud jezdí pravidelně přes hranice, tato povinnost pro něj neplatí. V zahraničí musí ovšem dodržovat doporučená opatření pro minimilizaci přenosu nákazy (dodržovat odstup, při kontaktu s lidmi nosit roušky).

Výjimky z drážní dopravy
Zákaz přepravy cestujících v mezinárodní drážní osobní dopravě přes hranice České republiky uvedený v bodu I. 2. usnesení se nevztahuje na přepravu cestujících překračujících státní hranici při cestě mezi dvěma stanicemi či zastávkami ležícími na území České republiky na úsecích drah vedoucích po území jiného státu:
 • mezi Dolním Žlebem přes území Spolkové republiky Německo do Dolní Poustevny a zpět,
 • mezi Hrádkem nad Nisou přes území Polské republiky a Spolkové republiky Německo do Varnsdorfu a zpět a
 • mezi Jindřichovem ve Slezsku přes území Polské republiky do Mikulovic a zpět.
 • Zákaz přepravy cestujících v mezinárodní drážní osobní dopravě přes hranice České se nově od 18. března rovněž nevztahuje na zvláštní vlaky provozované společnostmi České dráhy a PKP Intercity, zajišťujícími výhradně přepravu občanů Ukrajiny zpět do vlasti přes hraniční přechod Petrovice u Karviné/Zebrzydowice.
Přeprava podle tohoto bodu může být zajištěna pouze při splnění následujících podmínek:
 1.  přeprava se uskutečňuje po území jiného státu jedním vlakem bez přestupu,
 2.  je zakázán výstup a nástup cestujících ve všech stanicích a zastávkách ležících na území jiného státu
 3.  přeprava nebyla zakázána územně příslušnými orgány jiného státu.
 
Výjimky cesty cizinců za prací do ČR (Škoda Auto, Hyundai Nošovice)
Zákaz přepravy cestujících v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob přes hranice České republiky uvedený v bodu I. 1. usnesení se nevztahuje na mezinárodní zvláštní linkovou dopravu, při které dochází k přepravě zaměstnanců členských států Evropské unie na území České republiky nebo naopak na území jiného členského státu Evropské unie do místa výkonu povolání.

Přeprava podle tohoto bodu může být zajištěna pouze za předpokladu, že vozidlo poskytující přepravu je vybaveno:
 1. smlouvou uzavřenou mezi zaměstnavatelem a dopravcem týkající se přepravy osob,
 2. seznamem cestujících zaměstnanců a
 3. pracovními smlouvami všech cestujících zaměstnanců přeloženými do českého jazyka, popř. potvrzeními od zaměstnavatele o existenci pracovního vztahu přeloženými do českého jazyka.
Výjimka ze zákazů předjíždění pro kamiony
Od 19. 3. 2020, 18:00 hod. na dobu 60 dnů je na příhraničních úsecích dálnic D1, D2, D5, D8 a D11 omezena doprava nákladních vozidel nad 3,5 t ve směru k hraničním přechodům, a to zákazem předjíždění pro nákladní automobily.

Výjimku z tohoto zákazu mají vozidla užitá při:
a) přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze, pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy,
b) přepravě živých zvířat,
c) přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot,
d) přepravě poštovních zásilek,
e) přepravě zdravotnického a biologického materiálu, léků a materiálu pro jejich výrobu.

Důvodem tohoto omezení je eliminace tvorby kolon na hraničních přechodech a upřednostnění vybrané přepravy, která to z povahy věci vyžaduje.

Omezení (zákaz předjíždění pro nákladní automobily) bylo stanoveno v těchto úsecích:
 • dálnice D1 od km 366,300 vpravo (směr státní hranice)
 • dálnice D2 od km 35,000 vpravo (směr státní hranice)
 • dálnice D5 od km 136,300 vpravo (směr stání hranice)
 • dálnice D8 od km 86,900 vpravo (směr státní hranice) a od státní hranice po km 88,200 vlevo (směr Praha, z důvodu kontrol Police České republiky)
 • dálnice D11 od km 76,650 vpravo (směr státní hranice, resp. silnice I/33).

3. Situace na hraničních přechodech

Evropa
Potřebujete sledovat propustnost hranic pro nákladní dopravu? Užitečné info zde

Odkaz na dopravní situaci ve Francii a hraničních přechodech zde

Polsko
Polsko vyžaduje po řididčích kamionů na hranicích vyplnit vstupní kartu.
 • Odkaz na kartu řidiče zde
 • Odkaz na kartu pasažéra zde
Otevřené hraniční přechody:
 • Jakuszyce
 • Kudowa-Slone
 • Trzebina
 • Nowe Chalupki
 • Gorzyczki
 • Boguszowice/Chotěbuz
 • Cieszyn/Český Těšín - pouze pro pěší
Od 18. 3. v provozu další hraniční přechody:
 • Královec/Lubawka (silnice I. třídy,  zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 9 t) 
 • Mikulovice/Głucholazy (bez omezení) 
 • Závada/Golkowice (silnice II. třídy, zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t, zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje 3,4 m)!
 • Čekací doba na polských hranicích dostupná na tomto odkazu
 
Slovensko
Policie Slovenské republiky určila trasy, po kterých doporučila jet nákladní dopravě. Na určených trasách jsou k dispozici čerpací stanice i odpočívky. Viz mapa:

00532l.jpg
Německo
Přechody otevřené 24/7:
Strážný - Phillippsreut
Pomezí nad Ohří - Schirnding
Rozvadov-dálnice - Waidhaus
Folmava – Furth im Wald/Schafberg
Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein
Krásný Les - Breitenau
H. Sv. Šebestiána – Reitzenhain

Přechody pro pendlery, (a nově i kamiony pokud povoluje dopr. značení)

Všeruby - Eschlam 
Rumburk – Neugersdorf 
Vojtanov -Schönberg 
Cínovec - Altenberg 
Petrovice – Lückendorf
Boží Dar - Oberwiesenthal
Rakousko
Přechody otevřené 24/7:
Dolní Dvořiště – Wullowitz
České Velenice – Gmünd - pouze vozidla do 3,5t
Hatě – Kleinhaugsdorf
Mikulov – Drasenhofen

Přechody pro pendlery, otevřené od 05:00 do 23:00h
Vratěnín – Oberurnau
Valtice – Schrattenberg
Nová Bystřice – Grametten
Hevlín – Laa an der Thaya

Přechody pro pěší jsou přiloženy v příloze pod názvem "pěší přechody"

4. Nejčastější otázky a odpovědi

Nákladní doprava do zahraničí

Nákladní doprava do zahraničí je možná. Vztahuje se na ní výjimka z cest do zahrničí. Při průjezdu hranicemi lze doporučit, aby řidiči prokázali, že mají kartu řidiče, profesní průkaz, objednávku nebo fakturu, která prokáže že cesta do zahraničí má účel dovézt/přivézt zboží a doporučuje se mít u sebe pracovní smlouvu, aby řidič prokázal vztah k zaměstnavateli.

Vozidla do 3,5 t musí na hranicích prokázat, že:
a) se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem),
b) jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky)
c) vztah osoby, která řídí vozidlo k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy)
d) výpis z živnostenského rejstříku (pokud je OSVČ)


Výjimky z dodržování nařízení bezpečnostní přestávky, doby řízení a odpočinku - č. 561/2006
Česká republika využila v souladu s čl. 14 odst. 2 nařízení č. 561/2006 z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a mimořádných opatření na hraničních přechodech možnost vydání výjimky z pravidel pro bezpečnostní přestávky, doby řízení a odpočinku, a všem řidičům, kteří jsou dotčení nuceným čekáním v kolonách umožnila odchýlit se od těchto dob, za předpokladu, že důvod, čas a místo odchylky budou zaznamenány na výtisku z digitálního tachografu nebo na záznamovém listu analogového tachografu a odchýlením se od těchto dob nedojde k žádnému ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Výjimka platí od 16.3.2020 00:00 po dobu 30 dní. Text notifikace na Evropskou komisi naleznete v příloze pod názvem "Text notifikace EK - Výjimka z bezpečnostní přestávky"

Profesní průkazy (chybějící školení)
Pokud vypršela platnost dokladů občanovi během nouzového stavu, nelze přičítat občanovi k tíži nouzový stav na území ČR, kdy je omezen pohyb a úřední hodiny a je žádoucí, aby se občané neshlukovali např. na úřadech. Řidič, kterému končí v době nouzového stavu profesní způsobilost a nestihl 5té školení (nesplnil 35 hod. školení) může na území ČR řídit. Po skončení nouzového by si musel dodělat školení a zažádat o udělení profesní způsobilosti. 

POZOR: nelze ale garantovat, že takto k tomu přistoupí i v zahraničí. Platí jen pro ČR! 

Výkonové zpoplatnění
Od 23. 3. 2020 dochází k omezení fungování obchodních míst Systému elektronického mýtného. Dojde k omezení provozu na kontaktních a distribučních místech. Současně nebude možné na distribučních místech vracet palubní jednotky. Tato omezení trvají do odvolání. Více na: www.mytocz.eu.

Cesta pro rodinného příslušníka na letiště do zahraničí
Svozy českých cestujících z mezinárodních letišť probíhají pravidelně. Aktuální informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

Pro rodinného příslušníka můžete dojet i po "vlastní ose". Na hranicích se prokažte palubním lístkem nebo letenkou. Případně využít např. železničního spojení Vídeň-Gmünd, poté přejít pěšky státní hranici a do místa bydliště si vyjednat dovoz. Upozorňujeme, že po návratu domů je nezbytné nastoupit domácí karanténu, protože Rakousko i Německo jsou na seznamu rizikových zemí.

Storno letenky/Zrušený let
Zrušením letů se zabývá nařízení EU (č. 261/2004). U případů, kdy došlo ke zrušení letů z důvodu ochranných opatření spojených s výskytem COVID - 19, by měl letecký dopravce postupovat dle Čl. 8 a nahradit cestujícím pořizovací cenu letenky.

Nelze ze strany cestujícího očekávat vyplacení náhrady škody (kompenzace) dle Čl. 7, neboť se jedná o mimořádné okolnosti, kterým nemohl letecký dopravce zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření.

V ČR věc řeší Úřad Pro civilní letectví: https://www.caa.cz/news/sdeleni-pro-cestujici-jejichz-planovane-lety-byly-zruseny-v-obdobi-od-5-3-2020-do-soucasnosti/

Transfer v letecké dopravě v rizikové zemi
V rámci obchodní letecké dopravy je od 14. března 2020 možné při cestě z ČR transferovat nebo transitovat na jakémkoli letišti přes území rizikového státu při cestě do destinace ve státě, který není na seznamu rizikových států. Stejně tak je možné při cestě z oblasti, která není na seznamu rizikových států, transferovat nebo transitovat na území rizikového státu při cestě do ČR. Seznam rizikových států je dostupný na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Od 16. března 2020 se opatření dále zpřísní, nebude umožněno občanům ČR vycestovat kamkoli za hranice ČR a cizincům nebude umožněn vstup do ČR z jakéhokoli státu světa, až na výjimky. Občané ČR se stále budou moci vracet zpět do ČR za určitých podmínek, cizinci naopak vycestovat z ČR.
Pozn. k transferu občanů EU přes ČR, od 22. 3.: 
Cestující, kteří jsou občany jiného členského státu EU, Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, mohou využít transfer přes Českou republiku do jejich domovského státu, pokud mají formální potvrzení od velvyslanectví jejich domovského státu nebo velvyslanectví ČR o tom, že mají potvrzen repatriační let anebo organizovaný transfer z území České republiky do jejich domovského státu.

Vyzvednutí nákladního vozu v zahraničí 
Vyzvednutí vozu je možné, při průjezdu hranicemi je nutné se prokázat profesní způsobilostí řidiče a mít vyplněný formulář ze stránek Ministertsva vnitra - Potvrzení pracovníka mezinárodní dopravy - formulář je ke stažení v příloze na této stránce dole.

Dezinfekce pro dopravce v závazkové veřejné dopravě
Pro dopravce, kteří splňují podmínky odběru, ale nestihli se včas přihlásit, zřídilo Ministerstvo dopravy email: covid.dopravci@mdcr.cz, přes který bude možné případný požadavek uplatnit dodatečně.

Ministerstvo všechny takto dodatečně uplatňované požadavky vyřizuje s ohledem na momentální dostupnost dezinfekčních gelů přidělených resortu Ministerstvem průmyslu a obchodu a aktuálních cen, za které jsou gely k dispozici. V emailu je nutné na sebe vždy uvést také kompletní kontaktní spojení.

5. Zdroje informací

Užitečné odkazy
•Speciální web Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru - https://koronavirus.mzcr.cz 
•Interaktivní mapa s opatřeními proti koronaviru ve světě - https://oecd.github.io/OECD-covid-action-map/
•Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz - zdraví a hygiena
•Státní zdravotní ústav: www.szu.cz - zdraví a hygiena
•Rozcestník vládních usnesení a informací k mimořádné situaci - 
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podrobnejsi-rozcestnik-v-kontextu-s-koronavirem--253458/?fbclid=IwAR1PHvBIUr8mcfK6rx27L4CB2tcfzoQGYmrCOzAE203QMZIslDxxlF5UlYk
Omezení v jednotlivých sektorech podnikání - https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-nouzovy-stav-omezeni-v-jednotlivych-sektorech-k-17--3--2020--253513/
•Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz
•Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz - zahraniční cesty
•Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz - doprava
•Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz - bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci
•Ministerstvo financí: www.mfcr.cz - daně a další finance
•Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz - pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby
•Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz - sociální pojištění
•Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz - vzdělávání a sport
•Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz - potraviny, zvířata, rostliny, lesy
•Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz - právo, soudy, věznice
•Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz - podpůrné programy
•Česká obchodní inspekce: www.coi.cz - spotřebitelé​
•Doporučené trasy pro nákladní dopravu na Slovensko - 
https://info.odoprave.cz/slovensko-policie-stanovila-trasy-pro-nakladni-vozidla

Informační linky:
•Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367 - zdraví a hygiena
•Ministerstvo dopravy: 225 131 810, 225 131 820 - doprava
•Ministerstvo vnitra:  974 815 394–6,  704 844 572, 704 844 576
•Ministerstvo zahraničních věcí - 224 183 200, 224 183 100,  224 181 111
•Armádní linka pomoci: 973 255 140, 973 255 141, 973 255 142

Zdravotní pojišťovny:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211
RBP, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

Informační materiály:
Coronavirus
Doporučení pro cestovatele
Mimořádná opatření v autobusech
Mimořádná opatření ve vlacích
Manuál k používání dezinfekce
Ochranné opatření karanténa
Koronavirus na pravou míru
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Připravte své pracoviště na COVID-19
Manuál přípravy pracoviště na onemocnění COVID-19
Nový koronavirus informace
Jak snížit riziko nakažení koronavirem
Infolinky SZU k epidemii COVID-19
Mapa lůžek infekčních oddělení nemocnic v ČR
Jak mluvit s dětmi o koronaviru?

Vládní usnesení:
Vyhlášení nouzového stavu
Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
Opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob
Opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství
Opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí
Opatření v mezinárodní osobní dopravě
Krizové opatření Ministerstva vnitra
Krizové opatření Ministerstva spravedlnosti
Krizové opatření Ministerstva dopravy
Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví
Zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
Krizové opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zemědělství
Krizové opatření Ministerstva zdravotnictví
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin čj. 218/20


 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků