Platnost řidičáků a technických prohlídek je prodloužena evropským nařízením Omnibus II

Platnost řidičáků a technických prohlídek je prodloužena evropským nařízením Omnibus II
9.6.2021Tiskové zprávy

Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. Prodloužení platnosti dokladů je dalším krokem ke snížení mobility občanů v rámci protiepidemických opatření proti Covidu 19. Lidé mohou evropské nařízení využívat od 6. března 2021.

Platnost řidičáků a technických prohlídek je prodloužena evropským nařízením Omnibus II

Prodloužení platnosti se týká zejména řidičských průkazů, pravidelných technických prohlídek, průkazů profesní způsobilosti řidiče a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti o dalších 10 měsíců od konce jejich původní platnosti. Prodloužení lze využít i u některých dokladů či lhůt v oblasti nákladní, železniční a vodní dopravy, viz níže. 

V případě potřeby lze řidičský průkaz stále vyměnit či absolvovat kontrolu technického stavu v STK. Úřady či servisy uzavřeny nejsou. Mapa obcí s rozšířenou působností a seznam stanic STK je k dispozici na webu Ministerstva dopravy. I přes uvedené možnosti Ministerstvo dopravy doporučuje, aby, pokud je to možné, řidiči svá vozidla přistavili na pravidelnou technickou prohlídku. Opatření má pomoci zejména těm, kteří se cítí zdravotně ohroženi, museli by cestovat mezi okresy, jsou v zahraničí, mají auto v depozitu a podobně. 

Ministerstvo dopravy o novém nařízení informovalo již všechny úřady obcí s rozšířenou působností, stanice technických, krajské úřady a Policii ČR.

Tzv. Omnibus II navazuje na loňský Omnibus I, který se v souvislosti s první vlnou pandemie COVID-19 týkal období od 1. února do 31. srpna 2020 a prodloužil platnost dokladů a kontrol o 7 měsíců. Doklady již jednou prodloužené se i nyní mohou znovu prodloužit a to buď do 1. července 2021 nebo o 6 měsíců, pokud prodloužená platnost vyprší po datu 1. července 2021. 

Příklady životních situací
 •     Pokud řidiči vypršel řidičský průkaz v původním termínu již 25. března 2020, byl mu prodloužen Omnibusem I do 25. října 2020. Nyní je mu opět prodloužen Omnibusem II až do 1. července 2021. 
 •     Řidiči vypršel řidičský průkaz původně 29. srpna 2020 a Omnibusem I mu byl prodloužen až do 29. března  2021. Omnibus II mu prodlouží doklad až do 29. září 2021, protože prodloužení o půl roku je již po datu 1. července 2021.
 • V případě pravidelných technických kontrol nelze v rámci nyní platného nařízení Omnibus II využít dalšího prodloužení již jednou prodloužené lhůty na technickou prohlídku dle Omnibus I (1. 2. - 31. 8. 2020). Tedy pro příklad: vozidlu, kterému skončila platnost osvědčení o technické prohlídce 20. 4. 2020, se dle nařízení Omnibus I prodloužila lhůta a platnost osvědčení o technické prohlídce o 7 měsíců, tj. do 20. 11. 2020. Do této doby se muselo vozidlo podrobit technické prohlídce a prodloužení osvědčení podle nařízení Omnibus II se již nedá použít.
 • Pokud majiteli/provozovateli vozidla původní platnost technické prohlídky vypršela 30. 8. 2020, Omnibus I mu ji prodloužil do 30. 3. 2021. Další prodloužení již není možné, majitel/provozovatel musí přistavit vozidlo na technickou kontrolu do 30. 3. 2021
 • V situaci, kdy byla majiteli/provozovateli vozidla vydána STK v srpnu 2020 pouze na 30 dní k nápravě zjištěných závad a tato lhůta přešla do září 2020 (tedy do podmínek Omnibusu II) a majitel/provozovatel se k prohlídce nedostavil, tak v takovém případě nelze uplatnit žádné prodloužení. Je nutné přistavit vozidlo k prohlídce. Zároveň uplynula doba 30 dní, provozovatel/majitel vozidla musí vykonat znovu celou prohlídku, včetně měření emisí.
Na co se Omnibus II nevztahuje?
 • Prodloužení  povinných pravidelných zdravotních prohlídek řidičů od 65 let věku
 • protokoly o evidenční kontrole,
 • na prodloužení platnosti osvědčení o technické způsobilosti a 30 denní lhůty k provedení opakované technické prohlídky,
 • na lhůtu pravidelné technické prohlídky a platnost osvědčení o technické způsobilosti, která byla prodloužena podle Omnibus I (tzn., lhůta skončila od 1. 2. 2020 do 31. 8. 2020, prodloužila se o 7 měsíců – opětovně nelze).
 • STK na přípojná vozidla kategorie O1 a O2 (přívěsy za osobní vozidla do 3.500 Kg),
 • STK na motocykly kategorie L,
 • STK na traktory a jejich přípojná vozidla kategorie T, R, C a OT, jejichž konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km/hod.,
 • STK na silniční vozidla kategorie Z určené k pohybu na sněhu a ledu.
Návrh nařízení Omnibus II předložila v lednu Evropská komise v reakci na aktuální pandemickou situaci a na základě podnětů členských států, včetně České republiky. Nařízení bylo následně v rámci zrychlené procedury projednáváno na půdě Evropského parlamentu a Rady EU a je účinné od 6. března v celé Evropské unii. Na řidičské průkazy i na další dopravní doklady se tak bude hledět jako na platné ve všech členských státech. 

Již v říjnu 2020 vydalo Ministerstvo dopravy metodické stanovisko, podle kterého se hledí na řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti propadlé od 1. září 2020 do 31. března 2021 jako na platné po dobu dalších 6 měsíců. To ovšem platilo pouze na území České republiky. Nyní je nahrazeno novou evropskou úpravou a prodloužení platnosti dokladů se tak vztahuje na celou Evropskou unii.

V silniční nákladní dopravě se Omnibus II týká i následujících nařízení:

1071/2009
    Prokázání finanční způsobilosti lze prodloužit až o 12 měsíců (běžně lze prodloužit až o 6 měsíců)

1072/2009
    Prodloužení platnosti eurolicencí a osvědčení řidičů (třetizemci) o 10 měsíců

1073/2009
    Prodloužení platnosti eurolicencí
    Povolovací řízení se prodlužuje na 3 a 6 měsíců (z 2 (pro sdělení stanoviska) a ze 4 (pro vydání povolení od podání žádosti) měsíců) 

165/2014
    Ověření tachografu se musí provést do 10 měsíců od data, kdy mělo být provedeno
    Vydání karty při její obnově nebo náhradě do 2 měsíců od podání žádosti, řídit lze i bez ní

V železniční dopravě se týká:

Směrnice 2007/59: 
    Platnost licencí a osvědčení strojvedoucích, jež uplyne v referenčním období, lze prodloužit až o 10 měsíců; stejně tak lze prodloužit až o 10 měsíců lhůty pro pravidelné zdravotní prohlídky a přezkoušení odborné způsobilosti strojvedoucích

Směrnice 2016/798
    Platnost osvědčení dopravce lze prodloužit až o 10 měsíců

Směrnice 2012/34/EU
    Lhůta pro provedení pravidelných přezkumů finanční způsobilosti železničních podniků se prodlužuje až o 10 měsíců.

Ve vodní dopravě se týká:

Směrnice Rady 96/50/ES o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení kapitánů pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách ve Společenství 
    Vyžaduje, aby držitelé osvědčení velitele plavidla po dosažení věku 65 let v následujících třech měsících a následně každý rok absolvovali lékařskou prohlídku. 

Směrnice EP a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby
    Kterou se mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES, omezuje dobu platnosti osvědčení Unie pro vnitrozemskou platbu. 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 725/2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení a směrnice EP a Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o zvýšení bezpečnosti přístavů. 
    Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s COVID-19 bylo ztíženo provádění inspekcí a průzkumů námořní bezpečnosti, protože vyžadují fyzickou přítomnost inspektorů v přístavech, přístavních zařízeních a na lodích, a s tím související obnovení osvědčení, hodnocení a plánů vyžadovaných právními předpisy Unie o námořní bezpečnosti ve stanovených lhůtách. Je proto nezbytné podle potřeby prodloužit platnost těchto dokumentů o přiměřenou dobu.
 

 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články