Potřebujeme přehlednější bodový systém a účinné sankce pro piráty silnic, souhlasí odborníci

Potřebujeme přehlednější bodový systém a účinné sankce pro piráty silnic, souhlasí odborníci
2.11.2016Média a tiskové zprávy

Po 10 letech fungování bodového systému Ministerstvo dopravy připravilo návrh některých změn v bodování a finančních sankcích pro neukázněné řidiče.

Potřebujeme přehlednější bodový systém a účinné sankce pro piráty silnic, souhlasí odborníci
Cílem je účinně postihovat závažné a vědomé přestupky, které ohrožují ostatní účastníky silničního provozu a naopak nešikanovat slušné řidiče za bagatelní přestupky. Bodový systém se ve stávající podobě osvědčil, měl by ale pro řidiče být srozumitelnější a úřady by je měly pružně informovat o udělených bodech. Shodují se na tom experti, ale i široká veřejnost.

V dubnu tohoto roku Ministerstvo dopravy představilo návrh dopravním odborníkům a podrobně ho s nimi prodiskutovalo. Následně ministerstvo oslovilo i veřejnost, která měla možnost se k připravovaným změnám téměř dva měsíce vyjadřovat. Během této doby přišlo přes tisíc podnětů nejen veřejnosti, ale i dopravních expertů. V úterý 1. listopadu byl návrh představen a projednán na semináři pro poslance z hospodářského výboru. „Bylo pro nás zásadní získat zpětnou vazbu a slyšet co největší šíři názorů, nyní bychom návrh rádi poslali do legislativního procesu,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Návrh pracuje se zpřísněním sankcí za nejzávažnější přestupky (a přehledným a férovým systémem pro řidiče v podobě jedné sazby blokové pokuty u závažných přestupků - 5 000 Kč, 2 500 Kč a 1 500 Kč). Zároveň by se zavedla pouze tři pásma udílených bodů (2, 4 a 6, podle závažnosti spáchaného přestupku), bude tak fungovat systém dvakrát a třikrát a dost – pokud řidič spáchá vážnější přestupek opakovaně, vyboduje se. Zaměří se také na začínající řidiče, kteří jsou velmi rizikovou skupinou silničního provozu.

Mezi podněty veřejnosti rezonovalo nejvíce tvrdší stíhání za řízení pod vlivem drog či alkoholu a silniční pirátství, a na druhé straně volání po mírnějších trestech za bagatelní přestupky. Lidé zároveň mají zájem o jednodušší a přehlednější informování o stavu svého bodového konta.

Některé z připomínek ministerstvo do návrhu zapracovalo. „Rozhodli jsme se navrhnout například jednodušší informování řidičů o bodech prostřednictvím SMS nebo emailu či zpřísnit kontrolu řidičů, kteří přišli kvůli alkoholu či drogám o řidičské oprávnění, a vrací se do provozu. Přiklonili jsme se také ke snížení horní sazby ve správním řízení u méně závažných přestupků,“ řekl Ťok.

 

Otázky a odpovědi k nejčastěji diskutovaným bodům návrhu:


Opravdu se bude v některých případech pokuta za spáchaný přestupek násobit?
Ano, sazba pokuty se bude navyšovat na dvojnásobek tehdy, pokud byla spácháním přestupku způsobena dopravní nehoda. Nejvyšší možná výše pokuty je v tomto případě však omezena na 100 000 Kč. To je ovšem úplně nejvyšší možná sazba týkající se výjimečných případů a to pouze ve správním řízení, viz níže.

Mohu opravdu dostat pokutu 100 tisíc Kč? Jakých přestupků se to týká?
Částka 100 000 Kč, která je často skloňována v médiích, odpovídá horní sazbě u několika málo nejzávažnějších přestupků, kterými navíc řidič způsobí dopravní nehodu. Jedná se o přestupky, u nichž už dnes je horní sazba 50 000 Kč. Jedná se například o řízení vozidla s více než 1 promile alkoholu v krvi, odmítnutí vyšetření na alkohol či drogy a řízení bez řidičského oprávnění (tedy, když řidič vůbec nesmí na silnici).

Jde o horní sazbu ve správním řízení, kde úřad posuzuje konkrétní okolnosti přestupku a podle nich rozhoduje o tom, jak vysokou sankci v celé škále udělí. Řidič samozřejmě má možnost se ve správním řízení proti pokutě odvolávat. V souladu s novým přestupkovým zákonem má úřad možnost v odůvodněných případech pokutu uložit i pod dolní hranicí sazby - snížit ji až na 1/5 dolní hranice sazby.
 
Jak to bude s blokovou pokutou?
Nejvyšší možnou pokutou uloženou na místě (blokově) bude 5 000 Kč. Tato pokuta se bude vztahovat na nejzávažnější přestupky. Další pásma budou 2 500 Kč, 1 500 Kč a do 1 500 Kč. Novinkou je, že u závažnějších přestupků (pásmo 5 000 Kč, 2 500 Kč a 1 500 Kč) bude sazba pokuty pevná a jasně daná. Výše pokuty tedy nebude záležet na uvážení policisty, přístup policistů bude muset být jednotný a nebude prostor pro korupční riziko, či nepřiměřené rozhodnutí policisty. Výjimkou jsou pokuty do 1 500 Kč za bagatelnější přestupky, kde naopak návrh zákon zmírňuje (dnes má tato skupina přestupků horní hranici 2 000 Kč.) U této skupiny nejméně závažných přestupků je zároveň ponechána možnost řešit přestupek jen domluvou.

Může dostat body i chodec?
Chodec ani cyklista body získat nemůže. Zákon o silničním provozu se v tomto smyslu vztahuje pouze na řidiče motorových vozidel, viz. § 123b zákona 361/2000 Sb.:
           (1) Řidiči motorového vozidla, kterému byl příslušným správním orgánem uložen správní trest za přestupek nebo za jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, nebo mu byl uložen kázeňský trest za jednání mající znaky přestupku anebo mu byl soudem uložen trest za trestný čin nebo jehož trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno nebo u něhož bylo rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, a přestupek, jednání vojáka označené za přestupek ve zvláštním právním předpise, jednání mající znaky přestupku anebo trestný čin, za který mu byl uložen trest nebo pro nějž bylo trestní řízení vedeno, spáchal jednáním zařazeným do bodového hodnocení, se zaznamená v registru řidičů stanovený počet bodů.

Opravdu mohu podle návrhu dostat pokutu 75 tisíc korun za to, když si doma zapomenu doklady?
Samozřejmě, že ne. Pokuta 75 tisíc korun se vztahuje k přestupku řízení bez příslušného řidičského oprávnění (= řidič vůbec není držitelem potřebného řidičského oprávnění). Je potřeba rozlišovat řidičské oprávnění vs. řidičský průkaz. U bagatelních přestupků, jako je například právě zapomenutí dokladů, naopak blokovou pokutu navrhujeme snížit ze sazby 0 - 2 000 Kč na sazbu 0 - 1 500 Kč.  

V jaké fázi přípravy návrh je? Kdy začne platit?
Ministerstvo dopravy návrh během letošního roku podrobně prodiskutovalo s dopravními experty a dalo prostor k připomínkám veřejnosti. Některé podněty odborné i laické veřejnosti byly zapracovány a výrazně se promítly do podoby návrhu. Nyní je úprava zákona legislativně připravena. Teprve ji ovšem čeká celý legislativní proces. Parlament bude mít možnost o návrhu v několika stupních jednat a dělat v něm změny, či ho úplně odmítnout. Délka legislativního procesu bude záviset na Parlamentu, v každém případě ale bude trvat nejméně několik měsíců.
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků