Přejezd ve Studénce má zpracovaný záměr projektu mimoúrovňového křížení

Přejezd ve Studénce má zpracovaný záměr projektu mimoúrovňového křížení
20.7.2018Tiskové zprávy

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v průběhu prázdninových měsíců předloží Centrální komisi Ministerstva dopravy ke schválení záměr projektu nahrazení stávajícího úrovňového přejezdu ve Studénce mimoúrovňovým křížením. Současně zpracovala i dokumentaci k územnímu rozhodnutí, kterou předložila k vyjádření stavebnímu úřadu. Podmínkou pro schválení záměru je souhlasné stanovisko zastupitelů Studénky ke změně územního plánu města.

Přejezd ve Studénce má zpracovaný záměr projektu mimoúrovňového křížení
 
"Zrušení problematického přejezdu, vybudování podjezdu a stavba nové silnice pro kamiony konečně vyřeší místo, kde v roce 2015 tragicky zemřeli tři lidé a další byli vážně zraněni. SŽDC vytipovala celkem osm podobných míst, kde v následujících letech vzniknou mimoúrovňová křížení, která zvýší bezpečnost na železnici," říká ministr dopravy Dan Ťok.
 
Přejezd ve Studénce, kde se v červenci 2015 stala mimořádně tragická událost, je ale pouze jedním z osmi přejezdů u kterých SŽDC připravuje záměr projektu stavby a vyřizuje dopravně - územní rozhodnutí. Příprava, získaní stavebního povolení a výběr zhotovitele veřejné zakázky může zabrat i několik let. Kromě změny územního plánu města Studénky, kterou bude na svém zasedání projednávat zastupitelstvo ve druhé polovině letošního roku, zbývá SŽDC ještě získat souhlas k vykoupení osmi pozemků, které patří dvěma soukromým majitelům. Tím bude splněna podmínka města pro odsouhlasení změny územního plánu. Poté může SŽDC zažádat příslušný stavební úřad o vydání pravomocného územního rozhodnutí a začít zpracovávat projekt stavby. V případě hladkého průběhu projektové přípravy a všech nezbytných legislativních úkonů by mohli stavbaři začít pracovat v průběhu roku 2020.

 
 


Hlavním cílem stavby je zrušení úrovňového křížení dráhy se silniční komunikací. V místě přejezdu bude vystavěn nový podjezd. Jeho podjezdná výška byla projednána se zástupci IZS, s vlastníkem a správcem komunikace a také městem Studénka. Zvolená volná výška podjezdu 3,70 m záměrně neumožní průjezd kamionové dopravy. Po realizaci stavby bude provedena změna kategorie silnice třetí třídy na místní komunikaci. Těžká nákladní vozidla budou odkloněna mimo silnici III/46427. Náhradní trasa pro kamióny je vytyčena po silnici II/464 a dálnici D1. Příjezd do průmyslové zóny bude ze silnice II/464 zajištěn po ulici Butovická nově budovanou příjezdovou komunikací. Součástí projektové dokumentace je rovněž přeložka silnice III/46427, která zajistí oddálení křižovatky s ulicí R. Tomáška do předepsané vzdálenosti od přejezdu. Vytvořením nového propojení do průmyslových areálů dojde k převedení nákladní dopravy mimo ulici R. Tomáška a samozřejmě s omezením průjezdu kamionové dopravy celým městem.

„V případě vybudování mimoúrovňového křížení ve Studénce budeme muset vykoupit řadu pozemků a čeká nás ještě vybudování objízdné trasy pro kamionovou dopravu. Nová obslužná komunikace pro kamiony přispěje nejenom k bezpečnějšímu provozu na železnici, ale jako druhotný efekt přinese i celkové zklidnění tranzitní dopravy přes město a zlepší životní podmínky obyvatel v centru města. Na základě záměru projektu odhaduji celkové finanční náklady na cca 700 milionů korun,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. 
 
Výstavba mimoúrovňových křížení není jediným způsobem, jak zvýšit bezpečnost železniční a automobilové dopravy. Dalším způsobem je modernizace a rekonstrukce stávajících klasických přejezdů. SŽDC ve spolupráci s Policií České republiky a Drážním úřadem vytipuje každý rok desítky železničních přejezdů, které jsou vhodné pro modernizaci či zvýšení zabezpečení. Většinou jsou to přejezdy, na kterých se v minulosti stávaly opakovaně dopravní nehody, nebo přejezdy vybavené nejstaršími typy zabezpečovacího zařízení či pouze výstražnými kříži. Od začátku letošního roku bylo například osm přejezdů dosud zabezpečených pouze výstražnými kříži vybaveno novým světelným zabezpečovacím zařízením. Dalších jedenáct přejezdů, které už měly výstražná červená světla, bylo doplněno o závory. Správce české železniční sítě dále plánuje v letošním roce investovat celkem 814 milionů korun do různých způsobů zvýšení zabezpečení u 82 úrovňových přejezdů. SŽDC se zároveň snaží snižovat počet přejezdů na české železnici. V loňském roce se podařilo zrušit celkem 16 přejezdů, ve většině případů na účelových či polních cestách.
 
SŽDC dále pracuje na přestavbě následujících sedmi úrovňových kříženích, které jsou v různé fázi přípravy. Na trati Břeclav – Přerov se jedná o tři přejezdy umístěné v lokalitách Halenkovice, Rohatec, Napajedla a Žlutava, předpokládaný termín výstavby je v období 2021 – 2022. V letech 2020 – 2021 se připravují přestavby klasických přejezdů na tratích: Česká Třebová – Praha, kde se jedná o úrovňový přejezd v Uhersku. Další mimoúrovňové křížení se připravuje na trati Přerov – Bohumín, konkrétně v Polance nad Odrou a poslední silniční nadjezd nahradí klasický železniční přejezd na Trati Přerov – Olomouc v městské části Olomouc-Holice.


 
Zpět na výpis článků