Smlouva o spolupráci Správy železnic a SNCF urychlí a zlevní přípravu VRT

Smlouva o spolupráci Správy železnic a SNCF urychlí a zlevní přípravu VRT
24.4.2020Tiskové zprávy

Správa železnic dnes podepsala se společností SNCF smlouvu o poskytování služeb při přípravě výstavby vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. Smlouva je dalším logickým a navazujícím krokem, který zajistí průběžnou kontrolu dokumentací pro územní rozhodnutí (DÚR) a pokračování prací na dalších technických předpisech, jež umožní v budoucnu nejen další stupně projektové přípravy VRT, ale i jejich výstavbu, zprovozňování, pravidelný provoz a údržbu.

Smlouva o spolupráci Správy železnic a SNCF urychlí a zlevní přípravu VRT
„Abychom dodrželi strategický cíl zahájení výstavby VRT v roce 2025 a jejich zprovoznění o tři roky později, je pokračování spolupráce s SNCF optimálním řešením. Kvalitní projektová příprava sníží náklady na následující výstavbu i provoz VRT,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a pokračuje: „Spolupráce se SNCF nám zpřístupňuje vzorová osvědčená a praxí optimalizovaná technická řešení. Všechny tratě francouzského vysokorychlostního systému LGV se budují jako novostavby a tvoří postupně se rozvíjející ucelenou síť tratí s řadou napojení na moderní konvenční železnici. Cena výstavby VRT v zemích EU je nejnižší právě ve Francii.“

Smlouvu uzavřeli prostřednictvím videokonference generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda prezident SNCF International Diego Diaz. 

V letošním a následujících letech se naplno rozběhne předprojektová příprava VRT spočívající především ve zpracování dokumentací pro územní řízení. Pro další etapy je nezbytné, aby byl příslušný manuál dopracován pro projektování VRT ve stupni dokumentace pro stavební povolení dokončen nejpozději v roce 2023. 

Kvalitní projektová příprava sníží náklady na následující výstavbu i provoz VRT. Experti SNCF jsou schopni předat nejen padesátileté francouzské vysokorychlostní know-how, ale i své zahraniční zkušenosti s vybudováním systému VRT například v Maroku. Koncept francouzského řešení byl výchozím bodem při  budování vysokorychlostní železniční sítě ve Španělsku, Velké Británií, Nizozemí, Belgii nebo Turecku.

Zapojení expertů, kteří mají reálné zkušenosti s provozováním tohoto technicky velmi vyspělého systému, minimalizuje riziko chyb. Spolupráce umožní konzultace s vysoce kompetentními experty SNCF o technickém řešení VRT navrženém při pracích na DÚR a také v oblasti RAMS tj. managementu spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti celého systému VRT, které je v praxi vyzkoušené. Přispěje k urychlení dopracování pokročilých technických standardů potřebných pro další přípravu, výstavbu a uvádění VRT do provozu a především k další úspoře finančních prostředků vynaložených na přípravu i výstavbu.
Předmětem úvodní smlouvy, kterou obě strany uzavřely v dubnu 2019, bylo vytvořit Manuál Správy železnic pro projektování VRT ve stupni Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Manuál je dokončený a schválený a v něm obsažené hodnoty, požadavky, doporučení a řešení jednotlivých systémů a subsystémů VRT tak budou používány zaměstnanci Správy železnic a jejími dodavateli a poddodavateli pro zpracování DÚR VRT.

Zpracování manuálu bylo prvním první detailním kontaktem Správy železnic se systémem VRT a jednalo se o první reálnou zkušenost s implementací VRT v České republice, resp. v českém legislativním a technickém prostředí. 

V průběhu přípravy původní smlouvy tehdejší SŽDC nedisponovala znalostí systému VRT. Při zpracování manuálu jednoznačně vyplynula nutná potřeba navazující spolupráce s SNCF i pro další stupně dokumentace a převzetí dalších částí technických standardů francouzského systému VRT včetně aktivního zapojení specialistů SNCF do konzultací, které umožní průběžnou kontrolu DÚR, dalších stupňů projektové přípravy VRT, ale i výstavbu, zprovozňování, následný pravidelný provoz, kontrolu a údržbu.

Snaha o kompletní vlastní vývoj unikátních řešení VRT by vedla nejen k výraznému oddálení výstavby, ale pravděpodobně i k výraznému nárůstu ceny výsledného řešení, protože by nebylo možné těžit podstatnou část benefitů francouzského řešení.
 
Zpět na výpis článků