Stanovisko MD k omezení jízd kamionů

Stanovisko MD k omezení jízd kamionů
27. 6. 2014Média a tiskové zprávy

Stanovisko k interpretaci ustanovení § 43 odst. 1 zákona o silničním provozu – omezení jízdy ve svátek, který připadá na den pracovního volna (sobotu).

V sobotu 5. července 2014, která je státním svátkem, je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem v době od 7.00 do 13.00 hodin.

Zdůvodnění:

Ustanovením § 43 odst. 1 zákona o silničním provozu je na dálnicích a silnicích I. třídy zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem, a to

a) v neděli a ostatních dnech pracovního klidu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu) v době od 13.00 do 22.00 hodin,

b) v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 13.00 hodin,

c) v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17.00 do 21.00 hodin.

Odstavec 2 téhož paragrafu pak upravuje zákaz jízdy zvláštních vozidel, potahových vozidel a ručních vozíků o celkové šířce větší než 600 mm na silnicích I. třídy v období od 15. dubna do 30. září. V tomto případě je doba zákazu jízdy konstruována odlišným způsobem, nikoliv vázaností na konkrétní kalendářní den, ale za využití následnosti dnů. Jízda je uvedeným vozidlům zakázána

a) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin,

b) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,

 c) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.

Výklad uvedených ustanovení by na první pohled neměl působit pochybnosti. Sporným momentem z pohledu ustanovení odstavce 1 však může být případ, kdy státní svátek či jiný den pracovního klidu připadne na sobotu (konkrétně například sobota 5. července 2014). V takové situaci připadají v úvahu v zásadě tři výklady. První výklad se opírá o názor, že by se mělo aplikovat pravidlo stanovené pod písmenem a), tedy režim platný pro dny pracovního klidu, neboť se jedná o den pracovního klidu bez ohledu na to, na který den v týdnu připadne. Touto interpretací by tedy byla zakázána jízda vozidlům uvedeným v odstavci 1 v době od 13.00 do 22.00 hodin. Podle druhého výkladu by se z toho důvodu, že je zároveň sobota i den pracovního klidu, mělo kumulativně uplatnit písmeno a) i b), a jízda by tedy byla zakázána v době od 7.00 do 22.00 hodin. Třetí možnost je taková, že by mělo být za rozhodné bráno pojmenování dne v týdnu, které by nemělo být nijak ovlivněno skutečností, že jde zároveň o den pracovního klidu, a je-li tedy sobota, pak by se měl uplatnit režim zákazu jízdy stanovený pro sobotu.

Podle názoru Ministerstva dopravy, odboru agend řidičů, by při interpretaci předmětného ustanovení měly být využity veškeré výkladové metody, nemělo by být vycházeno pouze z jazykové interpretační metody. V daném případě musí aplikace daného ustanovení vycházet nezbytně i z výkladu teleologického za současného zohlednění praktických potřeb silničního provozu. Je totiž zcela důvodně očekávatelné, že provoz na pozemních komunikacích v den pracovního klidu, který následuje po pracovním dnu, bude – zejména v letních měsících – mít charakter sobotního provozu, tj. jeho intenzita bude vyšší v dopoledních hodinách, jak to odpovídá projevům rekreačního ruchu. V takovém případě je pak účelné, aby tomu odpovídala i doba stanovená pro zákaz jízdy těžkých vozidel na silnicích vyšších kategorií, tedy aby se aplikoval § 43 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, kdy je zakázána jízda v době od 7.00 do 13.00 hodin. Pokud na sebe navazuje více dnů pracovního klidu, pak nemá opět z hlediska praktické potřeby zajištění plynulosti silničního provozu valného smyslu, aby v první den byla zakazována jízda i v období od 13.00 do 22.00 hodin. Takové řešení analogicky odpovídá úpravě stanovené v § 43 odst. 2 zákona o silničním provozu.

Vztaženo na konkrétní případ soboty 5. července 2014, která je státním svátkem - Dnem slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, má zdejší odbor s ohledem na výše uvedené za to, že jízda vozidel vyjmenovaných v návětí § 43 odst. 1 zákona o silničním provozu by měla být na dálnicích a silnicích I. třídy omezena podle sobotního režimu, tj. zakázána v době od 7.00 do 13.00 hodin.

 

Ing. Josef Pokorný
pověřen řízením odboru agend řidičů

Zpět na výpis článků