Výjimky u přepravy nebezpečných věcí lze udělit na základě evropské směrnice

Výjimky u přepravy nebezpečných věcí lze udělit na základě evropské směrnice
26.9.2014Média a tiskové zprávy

Výjimky lze udělit na základě evropské směrnice 2008/68/ES

(reakce na článek MF-Dnes zveřejněný dne 26. 9. 2014)

 

Přeprava bílého fosforu se řídí pravidly pro přepravu nebezpečných věcí, tzv. RID (řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí). Není pravda, že lze výjimku udělit svévolně, každé udělení výjimky musí podléhat a vycházet z platných legislativních předpisů a samotného Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí. Pokud došlo k udělení výjimky, tak pouze na základě faktů, které musely projít řádným přezkumem.

Primárně lze výjimku udělit na základě evropské směrnice 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí. Zde se hovoří, že oprávněný k udělení takové výjimky je členský stát. V případě potřeby můžeme, jako gestor pro přepravu nebezpečných věcí na železnici dle RID, činit podobná opatření. Je naprosto zřejmé, že ke každé žádosti se přistupuje individuálně a po vyhodnocení veškerých rizik.

Díky tomu můžeme v povolení stanovit podmínky směřující k zachování bezpečnosti přepravy. U zmíněné výjimky byly stanoveny například tyto omezující faktory:

1)    snížená provozní rychlost vagonů (omezení na max. 50 km/h, při projíždění kolem peronů pouze 30 km/h);

2)    přeprava pouze v nočních hodinách;

3)    stanoveny častější kontroly ze strany bezpečnostních poradců (tedy nad rámec povinných prohlídek).

Faktory, na základě kterých došlo k udělení výjimky:

1)    firma by nestihla nasadit nové vozy splňující podmínky RID do 30. 6. (kdy končila výjimka), neboť vozy jsou stále ve výrobě a jinde v Evropě není volná dostačující kapacita;

2)    výjimka se týká celkem 45 vozů, přičemž počet se bude do konce roku postupně snižovat, podle uvádění nových vozů z výroby do provozu;

3)    firmě budou postupně dodávány nové vozy z výroby, které plně vyhovují přísným pravidlům pro přepravu tohoto materiálu.

 

K tématu se také přímo vyjádřil Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., z Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzita Pardubice. S jeho svolením reakci na zmiňovaný článek zveřejňujeme:

Zveřejněný příspěvek obsahuje řadu nepřesností a je spíše tendenčně zaměřen proti ministrovi dopravy panu Prachařovi. Kdo problematice rozumí, nic takového by nemohl napsat.

Je dobře, že byla podepsána výjimka na přepravu fosforu v širokorozchodných železničních vozech pro Akciovou společnost Fosfa v Poštorné. Jedná se o nezbytný produkt, který tato společnost potřebuje pro výrobu chemických látek určených pro průmysl, ale i konečné spotřebitele v domácnostech.  Fosfa se zabývá výrobou a prodejem kyselin, fosforečnanů a pracích prášků, nabízí hnojiva, průmyslové i potravinářské aplikace či detergenty, vyrábí tekutá mýdla, draselné a sodné fosfáty i další.Pro Fosfu je kodex společenské odpovědnosti nedílnou součástí firemní filosofie – je jedno, zda se týká našich zaměstnanců, zákazníků, partnerů nebo ochrany životního prostředí.

Proto ani konečnému odběrateli není jedno, jak je nebezpečný fosfor přepravován. To, že na našem území je za přepravu odpovědná společnost AWT, významný dopravce v segmentu nákladní přepravy, nemůže se vyvinit z přísné odpovědnosti dodržení přepravních podmínek podle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží RID (Přípojek C k Úmluvě COTIF). Proč by měly být cisternové vozy Kazašských železnic v tak špatném stavu, když musí splňovat podmínky pro přepravu fosforu podle Mezinárodní dohody SMGS, přílohy pro přepravu nebezpečných věcí, která je stejně přísná jako RID.  Tyto vozy z pohraniční stanice Małaszewicze jsou přepravovány na normálně rozchodných podvozcích, které podléhají pravidelným revizím a jsou kontrolovány vozmistry. Možnost nehody během přepravy nemůže vyloučit nikdo, ale to by muselo dojít k zásadnímu porušení bezpečnosti řízení dopravy, k vážné závadě na železničním svršku, k vážné technické závadě na cisternovém voze apod. Na řízení dopravy se podílí více vysoce kvalifikovaných pracovníků, což vylučuje možnost selhání jedince, provádí se pravidelné revize stavu železničního svršku a provádí se přísné kontroly technického stavu železničních vozidel.

Závěrem bych chtěl připomenout, že výjimky na přepravu komodit v nákladních železničních vozech starší konstrukce podepisují ministři sousedních zemí jako je SRN, Polsko, Slovensko nebo Rakousko. Jak již bylo uvedeno, nejedná se o nákladní vozy, které by svým technickým stavem ohrožovaly bezpečnost dopravy.

Laickou i odbornou veřejnost snad uklidní, že se pracuje na novém systému přepravy fosforu, který využije pro jeho přepravu cisternové výměnné nástavby, které v Małaszewiczích budou přeloženy na moderní železniční plošinové vozy určené pro kombinovanou přepravu. Tento projekt s cisternovými výměnnými nástavbami a rozšíření kombinované přepravy prosadil pan ministr Prachař s platností od 1. ledna 2015. Kazašské vozy se na naše území již nedostanou, ale tím jsem nechtěl říci, že by byly ve špatném technickém stavu.

Zpět na výpis článků