Z dálnic mají podle zákona mizet billboardy, ŘSD začne monitorovat nelegální poutače

Z dálnic mají podle zákona mizet billboardy, ŘSD začne monitorovat nelegální poutače
1.9.2017Tiskové zprávy

Po pětiletém přechodném období mají majitelé billboardů zákonem danou povinnost do pěti pracovních dnů odstranit svoje reklamní poutače z ochranného pásma dálnic a silnic I. tříd. Následně začne Ředitelství silnic a dálnic monitorovat, kde se nacházejí nelegální billboardy, které už nemají v ochranném pásmu dálnic a silnic co dělat.

Z dálnic mají podle zákona mizet billboardy, ŘSD začne monitorovat nelegální poutače

„Majitelé reklamních zařízení mají od 1. září podle zákona o pozemních komunikacích 5 pracovních dnů na jejich odstranění. Následně budou jednotlivá Střediska správy a údržby dálnic ŘSD monitorovat, kde jsou billboardy na dálnicích v ochranném pásmu 250 metrů a na silnicích I. třídy v ochranném pásmu 50 metrů. Postupně bude předávat podklady silničně správnímu úřadu, tedy Ministerstvu dopravy, resp. krajskému úřadu za účelem vydání výzvy.“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok další postup.

Silničně správní úřad musí poté, co se dozví o existenci billboardu umístěného v rozporu se zákonem, vyzvat majitele k jeho odstranění, vlastník musí pak do pěti dnů nejpozději billboard odstranit. Pokud vlastník billboard neodstraní, úřad musí do 15 pracovních dnů zajistit zakrytí a následně likvidaci na náklady vlastníka.„Jinými slovy, budeme monitorovat, následně odejdou první výzvy cca v polovině měsíce a na přelomu září a října se může začít zakrývat a pak postupně demontovat nezákonné reklamní poutače. Jen na dálnicích je jich kolem tisícovky, takže to potrvá další měsíce,“ dodává ministr.

U silnic I. třídy musí konat silniční správní úřad kraje. Ten může likvidaci billboardů provést prostřednictvím svých správ a údržeb silnic, případně se dohodnout o realizaci ohledně reklam umístěných přímo na stavbě silnice I. třídy s ŘSD ČR.

 

Hlavní otázky a odpovědi týkající se odstraňování billboardů

Jak bude probíhat odstraňování billboardů kolem dálnic od září 2017?

 • Provozovatelé reklamy věděli pět let dopředu, že mají k 1. září 2017 billboardy odstranit. Měli tedy dlouhou dobu na to, aby se na odstranění billboardu připravit  a měli tak učinit sami. Pokud ale požadavky zákona budou ignorovat, příslušný silniční správní úřad (u dálnic MD) vyzve vlastníka billboardu, ať ho neprodleně (podle zákona o pozemních komunikacích do pěti dnů) odstraní. Pokud jej neodstraní, příslušný silniční správní úřad reklamu do 15 dnů zakryje a následně ji zlikviduje. K nákladům vlastníka billboardu. Pokud nebude možné provozovatele reklamy  zjistit, ponese tyto náklady vlastník nemovitosti, na které bylo reklamní zařízení umístěno.
 • Vlastník nemovitosti, na které je reklamní zařízení bez povolení, je povinen umožnit vstup na svoji nemovitost za účelem zakrytí reklamy a následné likvidace reklamního zařízení.

Jak dlouho bude proces odstraňování  billboardů trvat?

 • Některé billboardy už byly odstraněny, protože od roku 2012 ŘSD sleduje, kde byly billboardy se smlouvou na dobu určitou a tyto kontrakty už se dále neprodlužují. Pro provozovatele s povolením na dobu neurčitou bude platit  termín 1. září.
 • Jedná se o zhruba 1000 billboardů u dálnic a další stovky na silnicích I. třídy. Povolení vydávaly úřady už od 90. let, často hromadně na větší počet billboardů. U každého je potřeba prověřit, zda je pořád v provozu, kdo je vlastník atp.
 • Firmy mnohdy změnily vlastníky nebo mají své sídlo mimo ČR. Na silnice I. třídy navíc vydávaly povolení krajské úřady. Všem provozovatelům je třeba adresovat výzvy. Billboardy tedy budou mizet postupně v následujících měsících.

Které billboardy by konkrétně měly zmizet (pravidla, vzdálenosti)?

 • Povinnost odstranit billboard se vztahuje na reklamní zařízení na dálnicích a silnicích I. třídy mimo souvisle zastavěné území obcí.
 • Obecně zmizí všechny billboardy, které jsou v silničním ochranném pásmu.  Hranice silničního ochranného pásma dálnice, definovaná v § 30 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, je pro případ povolování zřizování a provozování reklamních zařízení, které by byly viditelné uživateli dotčené pozemní komunikace, posunuta ze 100 metrů na 250 metrů. U silnic I. třídy je silniční ochranné pásmo 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy.
 • Zmizet má i reklama umístěná na mostech. I ta je v ochranném silničním pásmu dálnice

Kolik celkem billboardů má zmizet?

 • Týká se to ještě pořád více než tisícovky billboardů jenom na dálnicích, další stovky billboardů pak zůstávají na státních silnicích I. třídy.
 • Některé billboardy už byly odstraněny, protože od roku 2012  ŘSD sleduje, kde byly billboardy se smlouvou na dobu určitou a tyto kontrakty už se dále neprodlužují. Pro provozovatele s povolením na dobu neurčitou platí  termín 1. září.

Jaké budou sankce, pokud nezmizí?

 • Hlavní sankcí je, že billboard musí být odstraněn, a to na náklady jeho provozovatele. Zákon schválený před 5ti lety nestanoví specifickou pokutu za neodstranění billboardu.

Jak je ŘSD připraveno na odstraňování billboardů?

 • ŘSD má připravenou kapacitu na svých Střediscích správ a údržby dálnic, aby pracovníci zmonitorovali billboardy v ochranném pásmu a zároveň, aby pak mohli reklamní poutače zakrýt a postupně odstraňovat.

Bude ŘSD odstraňovat všechny billboardy?

 • ŘSD spolu se silničně správním úřadem, kterým je v případě dálnic Ministerstvo dopravy řeší pouze a jenom billboardy u dálnic. Na silnicích I. tříd jsou příslušné krajské úřady, resp. silničně správní úřady, které jsou na krajích. Kraje pak mají povinnost billboardy odstraňovat, jinými slovy, na silnicích I. tříd budou řešit reklamní poutače v ochranném pásmu 50 metrů kraje, které k tomu mohou využívat svoje Správy a údržby silnic.

Postup pro odstraňování reklamních zařízení

 • Majitelé reklamních zařízení mají od 1. září podle zákona o pozemních komunikacích 5 pracovních dnů na jejich odstranění. Tato lhůta uplyne 7. září 2017.
 • Po tomto termínu budou jednotlivá Střediska správy a údržby dálnic ŘSD monitorovat, kde jsou billboardy na dálnicích v ochranném pásmu 250 metrů a na silnicích I. třídy v ochranném pásmu 50 metrů. Podklady bude postupně předávat  silničně správnímu úřadu, což je Ministerstvo dopravy, resp. krajskému úřadu za účelem vydání výzvy.
 • Úřad následně musí do 7 dnů vyzvat majitele k odstranění nelegálního reklamního poutače, ten pak musí nejpozději do 5 dnů billboard odstranit. Pokud tak neučiní, silniční správní úřad reklamu do 15 pracovních dnů zakryje a následně zajistí odstranění a likvidaci reklamního zařízení na náklady vlastníka.
 • Znamená to tedy, že  první výzvy odejdou cca v polovině měsíce a na přelomu září a října bude možné začít zakrývat a pak postupně demontovat nezákonné reklamní poutače. Jen na dálnicích je jich kolem tisícovky, takže to potrvá další měsíce.

 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články