Zrychlení železničního spojení mezi ČR a Německem je o krok blíž

Zrychlení železničního spojení mezi ČR a Německem je o krok blíž
25.8.2017Tiskové zprávy

Německo potvrdilo, že projekty železničního spojení Praha – Drážďany – Berlín a Norimberk – Schwandorf / Mnichov – Řezno – Schwandorf – Furth im Wald – Plzeň – Praha budou přeřazeny do kategorie naléhavé potřeby. Tento krok umožní rychlejší realizaci stavby. Na setkání v Karlových Varech o tom ministra dopravy Dana Ťoka informoval jeho německý protějšek Alexander Dobrindt.

Zrychlení železničního spojení mezi ČR a Německem je o krok blíž
„Jsem rád, že jsme dostali příslib přeřazení těchto projektů a vnímáme ho jako potvrzení jejich nezbytnosti pro rozvoj evropské mobility v rámci TEN-T. Chceme zajistit kvalitní dopravní spojení a napojení na západní Evropu“, řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Příslib přeřazení tratí do kategorie naléhavé potřeby ministři na dnešní schůzce stvrdili podpisem Společného prohlášení o dalších plánech na rozvoj železničních spojení mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Dokument poprvé uvádí, že obě tratě budou zařazeny do kategorie naléhavé potřeby v rámci Plánu potřeb spolkových železničních tratí, což má být součást Spolkového plánu rozvoje dopravních cest do roku 2030.

Napojení dálnice D6 od Chebu na německou dálniční síť se v příštích letech výrazně zlepší
 
Z dnešní schůzky zároveň vyplynulo, že napojení dálnice D6 od Chebu na německou dálniční síť by se v příštích letech mělo výrazně zlepšit. Ještě letos začne výstavba čtyřproudového obchvatu německé obce Schirnding, která leží zhruba dva kilometry od státní hranice.

"Pan ministr Dobrindt zároveň potvrdil, že se počítá s tím, že i spojení ze Schirndingu dál by mělo být v první fázi minimálně ve třech pruzích," řekl ministr dopravy Ťok. Německá silnice B303 pokračuje od Schirndingu k Marktredwitzu, kde se napojuje na dálnici A93.

Oba ministři také společně řešili aktuální trendy v automobilovém průmyslu, mj. vodíkovou technologii a její využití v dopravě. O tom, že je žádoucí se této technologii věnovat již v současném období, dokládá i přístup některých automobilek, které už zahájily sériovou výrobu vodíkových vozidel. Česko a Německo proto podpoří pilotní projekt dálkové autobusové linky na vodíkový pohon, která by spojovala Prahu s Mnichovem, Norimberkem nebo Drážďany.SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O DALŠÍCH PLÁNECH NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍCH SPOJENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO PODEPSANÉ MEZI SPOLKOVÝM MINISTERSTVEM DOPRAVY A DIGITÁLNÍ INFRASTRUKTURY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO A MINISTERSTVEM DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

Spolkové Ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury Spolkové republiky Německo a Ministerstvo dopravy České republiky, dále jen „účastníci“, jsou přesvědčena, že další rozvoj železničních spojení má velký význam pro hospodářský a kulturní rozvoj obou států, a usilují proto o prohloubení a zintenzivnění spolupráce v této oblasti.

Účastníci vyjadřují společný záměr na následujícím:

I.    Nová trať Praha – Drážďany

1.    Zamýšlejí touto vzájemnou iniciativou podstatně přispět k rozvoji páteřního koridoru Transevropské dopravní sítě v koridoru Východním/Východo-středomořském. 

2.    Vyjadřují vzhledem k cíli uvedenému v předchozím bodě svou připravenost pokračovat v realizaci cílů stanovených mezi Spolkovým ministerstvem dopravy Spolkové republiky Německo, Ministerstvem dopravy České republiky a Spolkovým ministerstvem veřejného hospodářství a dopravy Rakouské republiky v rámci spolupráce při dalším rozvoji železniční dopravy v  trase Berlín – Praha – Vídeň při zohlednění aktuálního vývoje.

3.    Vítají, že železniční spojení Berlín – Drážďany – Praha bude zařazeno do kategorie naléhavé potřeby v Plánu potřeb spolkových železničních tratí, a pokládají za nezbytné, aby se zvýšila kapacita nejdůležitějšího železničního spojení Drážďany – Praha, a významně se zkrátily jízdní doby v osobní i nákladní dopravě.

4.    Účastníci se na základě předběžné studie „Stavba nové železniční trati Drážďany – Praha“ kofinancované Evropskou unií a představené dne 29. dubna 2016 v Ústí nad Labem přesvědčili o tom, že nová výstavba kratšího spojení mezi Drážďanami a Ústím nad Labem je projektem, který prospěje ekonomikám obou států a kterým lze dosáhnout výše uvedené cíle.

5.    Účastníci vnímají, že nezbytná plánování by měla být vnitrostátně příslušnými orgány, respektive příslušnými správci železniční infrastruktury, provedena co možná nejdříve.

6.    Účastníci zamýšlejí poskytnout správcům železniční infrastruktury po splnění rozpočtových podmínek potřebné prostředky k financování přípravy stavby. 

7.    Účastníci hodlají neprodleně zahájit patřičné rozhovory a zamýšlejí zřídit společnou pracovní skupinu, která by měla mít následující úkoly:
(a)    sladit společně v rámci pravidelných rozhovorů za účasti správců železniční infrastruktury obou států další pokračování a postup nezbytných projektových kroků,
(b)    zapojit koordinátora EU pro páteřní koridor Transevropské dopravní sítě Východní/Východo-středomořský a regionální subjekty v České republice 
i ve Spolkové republice Německo,
(c)    udržovat důvěryhodnou výměnu informací mezi Evropským seskupením pro územní spolupráci „Nové železniční spojení Drážďany – Praha ESÚS“ a jinými aktéry,
(d)    pořádat minimálně jednou ročně konzultace, střídavě na německé a na české straně,
(e)    vypracovat společně se Spolkovým ministerstvem pro dopravu, inovace a technologie Rakouské republiky návrhy aktualizace „Dohody mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Spolkovým ministerstvem dopravy Spolkové republiky Německo a Spolkovým ministerstvem veřejného hospodářství a dopravy Rakouské republiky o spolupráci při dalším rozvoji železničního spojení Berlin/Berlín – Praha – Wien“, podepsané dne 7. června 1995, a pravidelně podávat zprávy společné pracovní skupině ve smyslu článku 5 odst. 1 této dohody.

8.    Účastníci podtrhují svůj úmysl překonat vzájemnou dohodou překážky, které mohou vzniknout v důsledku odlišných vnitrostátních právních předpisů a zabránit zbytečné ztrátě času z toho vyplývající.

9.    Jakmile budou k dispozici příslušné výsledky technického řešení a jeho ekonomického hodnocení, budou účastníci usilovat o zahájení jednání o mezinárodní smlouvě mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou, která je nezbytná k výstavbě přeshraničního tunelu.

II.    Rozvoj trati Norimberk – Schwandorf / Mnichov – Řezno – Schwandorf – Furth im Wald – Plzeň – Praha 

1.    Zamýšlejí touto vzájemnou iniciativou podstatně přispět k rozvoji páteřního koridoru Transevropské dopravní sítě v koridoru Rýn/Dunaj. 

2.    Účastníci vítají, že železniční spojení Norimberk – Schwandorf / Mnichov – Řezno – Schwandorf – Furth im Wald – Plzeň – Praha bude zařazeno do kategorie naléhavé potřeby v Plánu potřeb spolkových železničních tratí, a pokládají za nezbytné, aby se na této trati významně zkrátily jízdní doby v osobní i nákladní dopravě.

3.    Oba účastníci se na základě vlastních analýz přesvědčili, že elektrizace a je-li to žádoucí po úsecích prováděná nová výstavba nebo modernizace na české i německé straně jsou projektem, který prospěje ekonomikám obou států a kterým lze dosáhnout výše uvedené cíle.

4.    Účastníci vnímají, že nezbytná plánování by měla být vnitrostátně příslušnými orgány, respektive příslušnými správci železniční infrastruktury, provedena co možná nejdříve.

5.    Účastníci zamýšlejí poskytnout správcům železniční infrastruktury po splnění rozpočtových podmínek potřebné prostředky k financování přípravy stavby.

6.    Účastníci hodlají neprodleně zahájit patřičné rozhovory a zamýšlejí zřídit společnou pracovní skupinu, která by měla mít následující úkoly:
(a)    sladit společně v rámci pravidelných rozhovorů za účasti správců železniční infrastruktury obou států další pokračování a postup nezbytných projektových kroků,
(b)    zapojit koordinátora EU pro páteřní koridor Transevropské dopravní sítě v koridoru Rýn/Dunaj a regionálních aktérů v České republice i ve Spolkové republice Německo,
(c)    pořádat minimálně jednou ročně konzultace, střídavě na německé a na české straně.

7.    Účastníci podtrhují svůj úmysl překonat vzájemnou dohodou překážky, které mohou vzniknout v důsledku odlišných vnitrostátních právních předpisů a zabránit zbytečné ztrátě času z toho vyplývající.

Závěrečné body

1.    Účastníci berou na vědomí, že budou hradit náklady své účasti na aktivitách prováděných v rámci tohoto memoranda. 

2.    Dodatečné konzultace mezi oběma účastníky jsou možné kdykoliv a o kterékoliv otázce v souvislosti s výkladem nebo realizací tohoto memoranda. 

3.    Účastníci berou na vědomí, že spolupráce začíná dnem podpisu tohoto memoranda.

Tento dokument nezakládá žádné závazky ve smyslu mezinárodního práva ani jiných právních předpisů, včetně soukromoprávních závazků.

V Karlových Varech dne 25. srpna 2017 


 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články