Reakce Ministerstva dopravy na výsledek kontroly NKÚ - rekonstrukce mimokoridorových tratí

Reakce Ministerstva dopravy na výsledek kontroly NKÚ - rekonstrukce mimokoridorových tratí
08.08.2022 9:35:57Na pravou míru
Reakce Ministerstva dopravy na výsledek kontroly NKÚ -  rekonstrukce mimokoridorových tratí

Zpožďování staveb a jejich přípravy

Ministerstvo dopravy musí, nejen na základě kontrolní akce NKÚ, optimalizovat interní procesy tak, aby stále v maximální možné míře účinně ovlivňovalo priority staveb, v kontextu zpožďování staveb a jejich přípravy se  jedná se zejména o kontrolní dny stavebních správ Správy železnic, ale také zefektivnění posuzovací a schvalovací činnosti Centrální komise MD, a to zejména ty procesy, které souvisejí s interní činností MD. Prodlužování doby přípravy staveb nicméně ovlivňuje řada vnějších faktorů. Mezi ty hlavní patří  projednávání staveb s dotčenými subjekty v jednotlivých fázích přípravy a zejména doba jednotlivých správních řízení během povolování staveb – typicky územní, stavební nebo jednotná řízení i proces EIA. Dalším faktorem je nutné provedení změn projektů, které vzejdou ze správních řízení, procesů EIA nebo i následné nutnosti aktualizace územně plánovacích dokumentací v různých stupních. Na základě zpětné vazby z kontroly přípravy projektů ministerstvo rovněž iniciovalo legislativní změny (novelizace liniového zákona), které byly přijaty za účelem zjednodušení povolovacích procesů a odstranění existujících překážek v rámci majetkoprávní přípravy. Dopad těchto legislativních změn na urychlení přípravy staveb budeme sledovat a vyhodnocovat a v případě potřeby iniciovat další optimalizaci právní úpravy.
 

Výrazný nárůst skutečných nákladů na realizace (95 %) v porovnání s předpokladem uvedeným v roce 2013 v strategických plánovacích dokumentech

Z matematického hlediska daný výpočet skutečně vykazuje nárůst 95 % v cenách. Tento nárůst je ovšem počítán z položek, které nelze bez dalšího jednoduše porovnávat. Na základě kontroly NKÚ se  proto v právě připravované revizi dokumentu Dopravní sektorové strategie, 3. fáze (kterou chceme vládě předložit v IQ 2023) zaměřujeme na úplně jiný metodický rámec stanovování priorit, jejich ohodnocení a vazbu na dostupné finanční prostředky. Strategický dokument z roku 2013 pracoval s hrubou mírou podrobnosti jednotlivých projektů, se znalostí cen roku 2013 a legislativou platnou v tomto roce. Obecně, příprava a realizace staveb je velmi dynamický proces, na který má vliv celá řada velmi obtížně předvídatelných okolností. Během přípravy jsou projekty neustále rozpracovávány do většího detailu a zpřesňovány a stejně tak legislativa i ceny se v čase vyvíjejí. Jako příklad lze uvést soulad dopravních staveb s procesy danými zákony z oblasti ochrany životního prostředí. Tzv. posouzení EIA (Environmental Impact Assessment) je jednou z častých fází, kdy dochází ke změnám nebo dopracování požadavků, která z tohoto procesu vzejdou. To se v konečném důsledku odráží na zvýšení celkových nákladů nebo zpoždění přípravy daných projektů. Za zmínku také stojí, že od roku 2015, kdy byla v Paříži podepsána klimatická dohoda, se znatelně zvýšil důraz Evropské komise na dodržování evropské legislativy chránící životní prostředí a spoluúčast obyvatel při projednávání projektů.
 

Časté a zásadní změny v projektech

Tyto změny přicházejí od řady dotčených subjektů, které nelze bez dalšího oslyšet. Jde například o požadavky na zvýšení kapacity ze strany dopravců, změny vzniklé koordinací s projekty jiných investorů nebo úpravy plynoucí z řízení EIA nebo územních a stavebních řízení. Důležitou roli hrají také změny legislativy, například u hlukových limitů, ale i v jiných oblastech.


Zpět na výpis článků