Vyjádření k závěrům kontrolní akce NKÚ zaměřené na účetnictví ministerstva za rok 2018

Vyjádření k závěrům kontrolní akce NKÚ zaměřené na účetnictví ministerstva za rok 2018
15.04.2020 10:13:27Na pravou míru
Vyjádření k závěrům kontrolní akce NKÚ zaměřené na účetnictví ministerstva za rok 2018

Server iRozhlas.cz zveřejnil zprávu Národního kontrolního úřadu, týkající se kontroly účetnictví resortu dopravy za rok 2018. Jelikož jsou některé závěry NKÚ a jejich následné interpretace v článku nepřesné a zavádějící, uvádíme je zde na pravou míru.

NKÚ zveřejnil závěry kontrolní akce zaměřené na správnost vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky za rok 2018. Závěr konstatuje, že v účetní závěrce byly zjištěny nesprávnosti v celkové výši 5,9 mld. Kč a ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu nesprávnosti v celkové výši 3,9 mld. Kč.
Zjištěné nesprávnosti v účetnictví se týkaly pouze několika položek účetní závěrky, jejichž hodnota není podle NKÚ v kontextu účetní závěrky Ministerstva dopravy zásadní. NKÚ proto vyhodnotil jako nespolehlivé pouze údaje vykázané na několika konkrétních položkách, u kterých nesprávnost zjistil.

Současně NKÚ uvedl, že v rozsahu všech ostatních informací podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky dle účetních předpisů.

Veškeré nesprávnosti, které NKÚ v účetnictví Ministerstva dopravy identifikoval, jsou pouze klasifikačního charakteru, tedy vykázání položky na jiném účtu. Dvě hodnotově největší položky, v důsledku kterých celková výše nesprávností překročila hladinu významnosti stanovenou NKÚ, se navíc týkaly jednak podrozvahových účetních záznamů, tedy nikoliv informací v základních účetních výkazech, a dále specifického případu účtování kompenzací, který souvisí s ne zcela jednoznačným vymezením tzv. transferů v účetních předpisech. Samotný NKÚ v této souvislosti v kontrolním závěru doporučuje vymezit transfery v účetních předpisech koncepčněji. Současně je účetní zachycení transferů již několik let předmětem diskuzí pracovní skupiny zřízené na Ministerstvu financí, přičemž u řady účetních operací v souvislosti s náhradami a kompenzacemi není dosud zcela jasno.

Podobně i v případě nesprávností, které NKÚ identifikoval ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, se jednalo pouze o otázku zatřídění specifického druhu výdajů na paragraf rozpočtové skladby, který nejlépe odpovídá těmto výdajům. Ministerstvo dopravy zvolilo obecný paragraf rozpočtové skladby z důvodu nemožnosti dopředu roztřídit tyto výdaje na konkrétní věcné paragrafy.

Ministerstvo dopravy zdůrazňuje, že zjištěné nesprávnosti evidenční povahy nemají žádný věcný dopad do hospodaření s finančními prostředky. Pokud jde o vnitřní kontrolní systém, který NKÚ u vybraných transakcí rovněž prověřil, konstatuje NKÚ v kontrolním závěru, že předběžná řídicí kontrola byla u těchto transakcí provedena ve všech významných ohledech v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek serveru iRozhlas naleznete zde.
 

Zpět na výpis článků