Dopravní agendy

Dopravní agendy


 Běžný provoz na úřadech po konci nouzového stavu
V obcích s rozšířenou působností (ORP) fungují už po konci nouzového stavu standardně dopravně-správní agendy, jako je vydávání řidičských průkazů, profesních průkazů nebo vyzvedávání registračních značek.
Ministerstvo vnitra vydalo doporučení, aby občané upřednostňovali hlavně elektronický a telefonický kontakt. Před osobním dostavením se na úřad je lidem doporučeno, aby zatelefonovali na úřad a ověřili, zda je případná osobní účast nutná a pokud ano, aby si sjednali schůzku na konkrétní čas a zabránili tak přílišnému shlukování lidí v prostorách úřadů. Úřady by také měly zajistit před budovami schránky, do kterých lidé své vyplněné žádosti a formuláře vhodí a omezí tak ještě více osobní kontakt. 

Při osobním styku platí na úřadech zvýšená hygienická opatření. Ta se týkají udržování osobní vzdálenosti dvou metrů, zabránění shlukování klientů na chodbách a povinnosti pro úředníky a občany nosit roušky. Při fotografování na doklad je povoleno roušku sundat. 


 

Propadlá platnost dokladů

 • Pokud má úřad zcela zavřeno – obrátit se na nadřízený Krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra, aby zjednaly nápravu
 • Karty řidiče do tachografu nebo řidičské průkazy lze žádat i na ORP mimo trvalé bydliště
 • Po konci nouzového stavu se na řidičské průkazy, které propadly v době nouzového stavu pohlíží jako na neplatné,doporučujeme si tedy si co nejdříve zažádat o nový!
 • Všem řidičům doporučujeme, aby s výměnou řidičských a profesních průkazů nečekali a zažádali si včas o nové na úřadě v nejbližší ORP
 • Na celoevropské úrovni se nyní řeší možnost prodloužení platnosti řidičských dokladů, přesto doporučujeme žádat o nový

Profesní průkazy (chybějící školení) 

 • Pokud vypršela platnost dokladů občanovi během nouzového stavu, nelze přičítat občanovi k tíži nouzový stav na území ČR, kdy je omezen pohyb a úřední hodiny a je žádoucí, aby se občané neshlukovali např. na úřadech. Řidič, kterému končí v době nouzového stavu profesní způsobilost a nestihl 5té školení (nesplnil 35 hod. školení) může na území ČR řídit. Po skončení nouzového by si musel dodělat školení a zažádat o udělení profesní způsobilosti. 
 • POZOR: nelze ale garantovat, že takto k tomu přistoupí i v zahraničí. Platí jen pro ČR! 
 

Lhůta ve správním řízení

 • V agendách řidičů, které jsou předmětem správního řízení, se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a účastníkům těchto řízení se doporučuje využít postupu dle ust. § 41 tohoto zákona. V tomto směru odkazujeme na Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu. Byť jsme si vědomi omezení rozsahu úředních hodin orgánů veřejné moci ve smyslu bodu 3 usnesení vlády č. 217 ze dne 15. března 2020, domníváme se, že je klíčové zachování provozu úřadů alespoň v minimálním rozsahu tak, aby byla občanům dostupná možnost zejména převzetí již vyrobených dokladů a v omezeném rozsahu podání žádosti o vydání řidičského průkazu, a to zejména v případech, kdy bylo požádáno o vrácení řidičského oprávnění. Doporučujeme v maximální možné míře vycházet vstříc profesionálním řidičům, zejm. při žádostech o karty řidičů, protože profesionální řidiči zajišťují přepravy i nadále.

Uložení značky do depozitu

Za situace v nouzovém stavu doporučuje Ministerstvo dopravy zažádat o vyřazení elektronicky, neboť platí, že i v případě, že náležitosti podání budou dodány následně, tak rozhodné datum, které bude uvedeno v registru jako datum vyřazení, bude datum podání žádosti. O této možnosti jsme informovali všechny úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady.

Stanice technické kontroly (STK)

Jsou v provozu, není omezení. Neplatí žádné prominutí, jízda bez platné STK i v nouzovém stavu znamená, že vozidlo je nezpůsobilé k provozu na pozemní komunikaci.

Technickou kontrolu lze nadále provádět pouze v zemi, kde je vozidlo registrováno. Ani během nouzového stavu není proto možné vykonat technickou kontrolu v zahraničí, nebo na českých STK vykonat technickou kontrolu vozidla registrovaného v zahraničí. Po uplynutí nouzového stavu není možné s vozidly, kterým TK propadla, odjíždět do zemí registrace, protože se jedná o technicky nezpůsobilá vozidla.
 Autoškoly, autobazary, autosalóny

Autoškoly mohou zahájit činnost až od 27. 4. 2020 (pokud nestanoví vláda jinak, při zhoršení epidemiologické situace). Pokud žadateli o řidičské oprávnění skončila v době nouzového stavu 6 měsíční lhůta na vykonání zkoušky z odborné způsobilosti, bude mít možnost tuto zkoušku provést i po uplynutí této lhůty. Bude také prodloužen termín, který stanovuje, že zkouška pro dokončení odborného výcviku má být zahájena nejpozději do 15 dnů poté, co úřad obdrží žádost provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce.

Podmínky pro fungování:
 • teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají za přítomnosti nejvýše 5 osob a rozestupy mezi činí nejméně 2 m,
 • u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly,
 • účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
 • při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě jsou vnitřní prostory vozidla a vnější kliky dveří dezinfikoványVláda rozhodla o otevření autosalonů a autobazarů od 20. 4. 2020. Do prostoru autosalonu či bazaru bude vpuštěn pouze určený počet zákazníků, před a po zkušební jízdě musí být vůz vydezinfikován. Při jízdě musí mít jak zaměstnanec tak klient ochranné rukavice a roušky. Některé provozovny budou svým zaměstnancům měřit teplotu.

Celé schéma postupného otevírání obchodů a činností naleznete na stránce Úřadu vlády

 Technické prohlídky malých plavidel

 • I v době nouzového stavu je možné provádět technické prohlídky malých plavidel
 • Je nutné dodržet následující pokyny Státní plavební správy