Boj proti podvodům

Boj proti podvodům

Ministerstvo dopravy je odhodláno všemi dostupnými a zákonnými prostředky bojovat proti podvodům. Z tohoto důvodu uplatňuje politiku nulové tolerance vůči podvodnému jednání, k němuž by mohlo docházet v souvislosti s výkonem jeho působnosti. Vedení Ministerstva dopravy přebírá hlavní odpovědnost za předcházení podvodům.
 
Je rovněž třeba umožnit široké veřejnosti, aby se v případě podezření na podvod měla bez obav na koho obrátit.
 
Každým podezřením na podvod se Ministerstvo dopravy bude zabývat, a to i tehdy, ohlásíte-li je anonymně. Vždy je nicméně v takovém ohlášení třeba poskytnout aktuální, konkrétní a ověřitelné informace. Zanecháte-li v souvislosti s ohlášením podezření na podvod své kontaktní údaje, budeme je považovat za přísně diskrétní. Během prověřování podezření na podvod budeme plně respektovat presumpci neviny a ochranu osobních údajů.
 
Pro ohlašování podezření na podvody využijte následující poštovní adresu:
 
Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
 
nebo zvláštní adresu elektronické pošty: protikorupci@mdcr.cz.
 
V případě podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropské unie je možné se přímo obrátit na Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF), a to poštou či vyplněním elektronického formuláře. Více informací naleznete na internetových stránkách úřadu: https://anti-fraud.ec.europa.eu/olaf-and-you/report-fraud_cs.
 
Ministr dopravy přijal „Politiku boje proti podvodům v Ministerstvu dopravy“ (dále jen „Politika“) za účelem posílení již zavedených mechanismů v oblasti boje s podvody, korupcí, střetem zájmů a dvojího financování.
 
V rámci financování projektů z prostředků fondů EU je pak cílem Politiky mj. posílení ukotvení principů formulovaných v čl. 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 966/2012.
 
Státní zaměstnanci a zaměstnanci zařazení v Ministerstva dopravy jsou zavázáni dodržovat pravidla etiky státních zaměstnanců a zaměstnanců, která podporují standardy chování související se zvláštní společenskou rolí a profesní ctí úřednického stavu.
 
Ministerstvo dopravy má zaveden Rezortní interní protikorupční program Ministerstva dopravy, který představuje další kvalitativní posun na poli účinného boje proti korupci. Jeho cílem je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci Ministerstva dopravy, vytipovat riziková místa a funkce a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. Státní tajemník pravidelně provádí vyhodnocování plnění tohoto programu. Je nastaven systém pravidelné informovanosti a školení státních zaměstnanců a zaměstnanců v protikorupční oblasti.
 
Ministerstvo dopravy má zavedený systém, který slouží k nahlašování oznámení o možném protiprávním jednání. Státní zaměstnanci a zaměstnanci, kteří oznámí podezření na podvod, jsou chráněni před postihem.
 
Ministerstvo dopravy zkoumá všechny případy podezření na podvody i podvody, s cílem, v případě potřeby, zlepšit vnitřní systém řízení a kontroly.
 
Ministerstvo dopravy má zavedeny postupy pro prevenci, hlášení a řešení střetu zájmů. Důraz je kladen především na preventivní opatření, která mají za cíl snížit riziko výskytu těchto nežádoucích jevů.
 
Ministerstvo dopravy má zavedeny postupy pro zabránění vzniku dvojího financování na úrovni financování projektů z prostředků fondů EU.
 
Ministerstvo dopravy identifikovalo na úrovni financování projektů z prostředků fondů EU varovné signály, které mohou indikovat, že došlo k podvodnému jednání, jednání s korupční podstatou, nebo jednání vykazujícímu možný střet zájmů. Tyto varovné signály jsou popsány v příslušném interním dokumentu, jenž je pro dotčené zaměstnance závazný.Stáhněte si: