Dozorová a kontrolní činnost

Dozorová a kontrolní činnost

Pověření k výkonu státního dozoru

Dnem 1. 1. 2024 nabyla účinnosti vyhláška č. 387/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Změna vyhlášky se dotýká výčtu ochranných prvků obsažených na průkazu pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě používaných zejména krajskými a obecními úřady k výkonu kontrolních činností. Změna se nedotýká dosavadních držitelů průkazů, které jsou i nadále platné.

Postup vydávání formulářů pověření ke státnímu dozoru

Ministerstvo dopravy zajišťuje a distribuuje prázdné formuláře pověření podle vzoru stanoveného vyhláškou. Žádné fotografie, jména ani jiné osobní údaje konkrétních pověřených osob není třeba Ministerstvu dopravy zasílat, neboť jde o průkaz, který vydává příslušný úřad jako kontrolní orgán pro svého zaměstnance (podobně jako písemné pověření k jakékoliv jiné kontrole v působnosti úřadu).

Postup distribuce průkazů je takový, že příslušný úřad zašle Ministerstvu dopravy, Odboru interního auditu a kontroly úředním dopisem prostřednictvím datové schránky žádost, kde uvede počet kusů formuláře průkazu (pověření k výkonu státního dozoru), které potřebuje, a druh dozoru/zákon. Žádost poté adresuje Ministerstvu dopravy, Odboru interního auditu a kontroly. Na základě této žádosti Ministerstvo dopravy zašle žádajícímu úřadu příslušný počet formulářů pověření. Tento úřad jako kontrolní orgán si následně sám zajistí personalizaci a vydání pověření, tedy opatří pověření jménem a příjmením pověřené osoby, fotografií s holografickou přelepkou (přelepku dodáme v zásilce), datem vydání, podpisem vedoucího úřadu, který pověření vydává, a úředním razítkem a zataví pověření do laminační fólie (fólii dodáme v zásilce).

Vzor-vyplneneho-prukazu.png
 Stáhněte si: