Projekt Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dop

Projekt Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy
|Rovné příležitosti a nediskriminace
Projekt Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dop

Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy


Projekt „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
a ze státního rozpočtu ČR. Příjemcem dotace je Ministerstvo dopravy.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006289
Termín ukončení projektu: 30. 06. 2021

K naplnění cíle projektu byly stanoveny tři klíčové aktivity zahrnující přípravu a realizaci genderového auditu na Ministerstvu dopravy, analýzu možností naplňování horizontálních priorit v rámci OPD, implementaci Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR a zpracování strategických a koncepčních dokumentů po rezort dopravy. Klíčové aktivity vycházejí z naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 a Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018. Na projektu se budou ve spolupráci s rezortní koordinátorkou podílet dva garanti/garantky, jejichž služební místa jsme systemizovali po dobu trvání projektu.


Výstupy projektu

V rámci tvorby analýz, odborných studií a metodik týkajících se situace žen a mužů v tematických oblastech příslušejících ministerstvu dopravy a k zajištění rozvoje a stabilizace činností vyplývajících z aktuálních Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů budou zpracovány následující dokumenty:

1. Resortní strategie rovnosti žen a mužů na nadcházející léta v návaznosti na strategický dokument Vládní strategie rovnosti žen a mužů v ČR na léta 2014-2020 a koncepční dokument Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti (rovných příležitostí) mužů a žen s cílem připravit i návaznou strategii MD a implementaci vládní strategie po roce 2020.
Rezortní-koncepce-podpory-rovnosti-žen-a mužů-2015_2020

2. Analýza dalších možností naplňování horizontálních priorit v rámci OPD 2014-2020.

3. Analýza vývoje struktury zaměstnanců a zaměstnankyň dle funkce, pracovního zařazení a pohlaví za dobu trvání projektu

4. Závěrečná zpráva o vyhodnocení statistických údajů a vyhodnocení údajů resortních - anonymizovaných statistik zejména s ohledem na rozdíl v odměňování žen a mužů.

5. Závěrečná zpráva o výsledcích šetření výskytu sexuálního obtěžování na pracovišti a popisu přijatých opatření v návaznosti na výsledky šetření.

6. Závěrečná zpráva na konci projektu o přehledu agend, v nichž byla při jednáních v pracovních orgánech Rady EU a Evropské komise zohledněna rovnost žen a mužů jako průřezové téma.

7. Analýza institucionálního zabezpečení na MD a návrh optimalizovaného řešení

8. Analýza optimalizovaného systému institucionálního zabezpečení. Bude analyzováno: 1. Zhodnocení dopadu na ženy a muže ve strategických dokumentech MD předkládaných vládě ke schválení, 2. Implementace priorit a postupů MD při naplňování rovnosti žen a mužů, 3. podmínky pro kombinaci práce a rodiny zaměstnanců a zaměstnankyň v pracovním a služebním poměru.
Analýza institutu výkonu služby/práce z jiného místa / Home office 2.0

9. Genderový audit na MD ve spolupráci s externím subjektem.


Výše uvedený projekt byl schválen k financování v rámci prioritní osy 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podporu stejné odměny za stejnou práci. Výstupy projektu jsou dostupné zde.
 


Aktuality

Ministerstvo dopravy v rámci péče o své zaměstnance i zaměstnankyně, aktivně spolupracuje s Úřadem vlády, konkrétně s Odborem rovnosti žen a mužů. Tento odbor vydal v roce 2019 příručku Prevence sexuálního obtěžování ve státní správě.  Příručka se nesoustředí pouze na představení konkrétních nástrojů prevence a řešení případů sexuálního obtěžování, ale také na zvýšení povědomí o tomto fenoménu, jeho příčinách, souvislostech, důsledcích i mýtech, které se s ním spojují.Příručka vznikla ve spolupráci s Kanceláří veřejné ochránkyně práv.


V průběhu roku 2018 byl v Ministerstvu dopravy realizován společností Genderové informační centrum NORA, o.p.s., genderový audit.

 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků