Projekt Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dop

Projekt Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy
|Rovné příležitosti a nediskriminace
Projekt Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dop

Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy


Projekt „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
a ze státního rozpočtu ČR. Příjemcem dotace je Ministerstvo dopravy.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006289
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2020

Cílem projektu je vytvoření celistvé a funkční institucionální struktury v rámci Ministerstva dopravy pro prosazování politiky rovnosti žen a mužů, prostřednictvím níž bude zajištěno systematické uplatňování rovnosti žen a mužů a implementace genderového mainstreamingu v rezortu. Budou nastavena pravidla pro rovné zacházení, podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, pozitivní opatření v rámci výběrových řízení, transparentnost v odměňování a také nastavení pravidel pro řešení případů sexuálního obtěžování na pracovišti.

Výše uvedený projekt byl schválen k financování v rámci prioritní osy 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podporu stejné odměny za stejnou práci.


Aktuality

K naplnění cíle projektu jsme stanovili tři klíčové aktivity zahrnující přípravu a realizaci genderového auditu na Ministerstvu dopravy, analýzu možností naplňování horizontálních priorit v rámci OPD, implementaci Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR a zpracování strategických a koncepčních dokumentů po rezort dopravy. Klíčové aktivity vycházejí z naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 a Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018. Na projektu se budou ve spolupráci s rezortní koordinátorkou podílet dva garanti/garantky, jejichž služební místa jsme systemizovali po dobu trvání projektu.

V průběhu roku 2018 byl v Ministerstvu dopravy realizován společností Genderové informační centrum NORA, o.p.s., genderový audit.

 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků