Rovné příležitosti a nediskriminace na Ministerstvu dopravy – aktuality

Rovné příležitosti a nediskriminace na Ministerstvu dopravy – aktuality
|Rovné příležitosti a nediskriminace
Rovné příležitosti a nediskriminace na Ministerstvu dopravy – aktuality


Doprava - rovné příležitosti a nediskriminace


Princip rovnosti žen a mužů, nediskriminace a diverzity je uplatňován napříč všemi agendami v gesci Ministerstva dopravy a podporován realizací projektů financovaných z fondů EU. Přijímáme v souladu s článkem 16  Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  opatření tak, aby byl naplňován princip rovnosti v širším pojetí a nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti žen a mužů v rezortu Ministerstva dopravy:

 
  •  byla zřízena na základě bodu III. usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 964 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen v roce 2008,
  • je stálou Pracovní skupinou v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů a zahrnování hlediska rovnosti žen a mužů do politik a materiálů legislativní a nelegislativní povahy v rezortu dopravy,
  • projednává a doporučuje základní koncepční směry postupu Ministerstva dopravy a celého rezortu při prosazování rovnosti žen a mužů,
  • je složena z 16 členů, včetně 4 zástupců podřízených služebních úřadů.

Orientační plán Pracovní skupiny pro rovné přiležitosti žen a mužů v rezortu Ministerstva dopravy na obdobi 05/2020-04/2021

Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro rovné příležitosti žen a mužů v rezortu Ministerstva dopravy

 

Aktuality


Ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i., jsme v roce 2019 zpracovali studii Ženy v dopravě, která poskytuje přehled o dopravním chování, potřebách a preferncích žen v dopravě. Cílem bylo shromáždit poznatky o rozdílném postavení a příležitostech mužů a žen v dopravě a vysvětlit, jak doprava ovlivňuje jejich každodenní život. V řadě evropských zemí roste podpora inkluzivní a inovativní dopravy.
Současné trendy vycházejí z principů udržitelného rozvoje a tzv. genderového plánování v dopravní obslužnosti, infrastruktuře a v územně-dopravním plánování. Tímto přístupem lze i v oblastech, které nemusí na první pohled evokovat diskriminaci, odstranit bariéry omezující celé skupiny obyvatel, zvýšit jejich ekonomickou aktivitu, racionálně distribuovat zdroje a celkově zlepšit životní podmínky. Genderové plánování tak přináší výhody pro všechny obyvatele. Zohledňuje potřeby žen, dětí, seniorů, pečujících osob nebo osob s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace. Zaměřuje se zejména na bezpečnost, bezbariérovost a kvalitní dopravní obslužnost.
Studie hodnotí rovné příležitosti v dopravě z pohledu žen jako uživatelek dopravy i z hlediska zaměstnankyň dopravního sektoru. Na základě některých ujištění byla mimo jiné navržena metodika hodnocení dopadu železniční infrastruktury na rovné příležitosti mužů a žen a nediskriminaci a zhodnoceny vybrané strategické dokumenty vydané Ministertsvem dopravy ČR z hlediska jejich dopadu na rovné příležitosti žen a mužů.

V roce 2018 proběhl na Ministerstvu dopravy genderový audit.

 

V roce 2017 nám byla schválena žádost o podporu projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006289 Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity z Operačního programu Zaměstnanost, jehož cílem je podpora gender mainstreamingu v oblasti dopravy. Více info naleznete ZDE.

V roce 2017 jsme pro naše zaměstnance a zaměstnankyně otevřeli Dětskou skupinu Mašinka s kapacitou 24 dětí. Péči o děti od dvou let věku zajišťuje odborný personál v souladu s Plánem výchovy a péče „Cestou necestou“, který vede k optimálnímu rozvoji dovedností dětí. Mašinku považujeme za významné slaďovací opatření, kterým chceme pomoci našim zaměstnancům a zaměstnankyním usnadnit návrat z rodičovské dovolené a lépe skloubit pracovní a rodinný život.
Kontaktní osoby zajišťující agendu rovných příležitostí:
Mgr. Ilona Vlachová, rezortní koordinátorka rovných příležitostí žen a mužů v rezortu Ministerstva dopravy, tel.: +420 2251 31258, e-mail: ilona.vlachova@mdcr.cz

Ing. Lenka Čermáková, odborná garantka projektu, tel.: +420 2251 31563, e-mail: lenka.cermakova@mdcr.cz

Mgr. Vít Strobach, Ph.D., odborný garant projektu, tel.: +420 2251 31270, e-mail: vit.strobach@mdcr.cz
 

 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků