Dotační program pro ochranu měkkých cílů v dopravě

Dotační program pro ochranu měkkých cílů v dopravě
09.06.2021 15:00:00Úřední deska

Vyhlášení Dotačního programu pro zvýšení ochrany a zabezpečení terminálů veřejné osobní dopravy u významných dopravních uzlů jako možných měkkých cílů – 2021.

V souladu s vládou schválenou „Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017 - 2020“ Ministerstvo dopravy dle usnesení vlády č. 527/2017 vyhlašuje Dotační program pro zvýšení ochrany a zabezpečení terminálů veřejné osobní dopravy u významných dopravních uzlů jako možných měkkých cílů – 2021 (dále jen „Program“).
     
Prioritou Programu je zvýšení odolnosti měkkých cílů čelit závažným násilným a teroristickým útokům.

Oblasti dotační podpory se zaměřují na:
  1. vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle;
  2. tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur;
  3. koordinační plány;
  4. vzdělávací akce;
  5. výcvikové akce;
  6. cvičení;
Žadatelé o dotaci z Programu se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:
Příjemcem dotace z Programu může být: 

a. provozovatel terminálu veřejné osobní dopravy jako součásti infrastruktury
    dráhy v právní formě státní organizace;
b. provozovatel terminálu veřejné osobní dopravy;
       I. kraj a obec, pokud zajišťuje veřejné služby v přepravě cestujících;
     II. organizace zřizované nebo zakládané obcemi a krajem, podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů; u organizací zakládaných obcemi a krajem musí mít jeden nebo více veřejných subjektů většinový majetkový podíl (tj. více než 50 %) v organizaci.
     
Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního charakteru. Realizátorem projektu je konečný příjemce dotace.
     
Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace bude zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstva dopravy – ID n75aau3. Na jiný způsob podání žádosti nebude brán zřetel.
     
Termín pro podání žádostí je do 09. 07. 2021. K žádostem podaným po termínu nebude přihlíženo.
     
Ministerstvo dopravy je oprávněno vyzvat žadatele o dotaci, aby ve stanovené lhůtě objasnil a/nebo doplnil předložené údaje a doklady, příp. doplnil chybějící údaje nebo doklady.
     
V případě potřeby dalších konzultací lze zaslat dotaz na e-mailovou adresu sekretariat.030@mdcr.cz.


Mgr. Pavel Nemergut
Vedoucí
Samostatné oddělení bezpečnostní  
 
 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků