Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: inspektor v Oddělení I Praha – infrastruktury a zabezpečovac

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: inspektor v Oddělení I Praha – infrastruktury a zabezpečovacího zařízení v Územním inspektorátu Čechy v Drážní inspekci
03.08.2022 22:19:59Úřední deska Drážní inspekce

Výběrové řízení

Praha 3. srpna 2022

č. j.: 320/2022/DI-2

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Generální inspektor Drážní inspekce,

jako služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“),

vyhlašuje dne 3. srpna 2022 výběrové řízení na služební místo

inspektor v Oddělení I Praha – infrastruktury a zabezpečovacího zařízení v Územním inspektorátu Čechy v Drážní inspekci (dále jen „inspektor“).

Služební poměr na služebním místě inspektor je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou v oboru služby Doprava, s místem výkonu služby v Praze. Služební místo je zařazeno v Oddělení I Praha – infrastruktury a zabezpečovacího zařízení v Územním inspektorátu Čechy v Drážní inspekci (ID služebního místa: 30019964). Činnosti na služebním místě jsou zaměřeny především na analýzu příčin a okolností vzniku mimořádných událostí při provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k jejich předcházení.

Předpokládaný den nástupu na služební místo je 1. 10. 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. S ohledem na povahu činnosti Drážní inspekce (zejména veřejnosti otevřené šetření mimořádných událostí v drážní dopravě) se nestanovuje na žádné systemizované místo v Drážní inspekci způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy, ani zákaz konkurence. Na služebním místě je stanoven jiný odborný požadavek, a to řidičský průkaz skupiny „B“1. Na služebním místě jsou vykonávány činnosti, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování.

Předpoklady a požadavky pro přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podle § 25 zákona.

Uchazeč musí splňovat základní předpoklady stanovené § 25 odst. 1 zákona, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru2,
 2. dosáhl věku 18 let,
 3. je plně svéprávný3,
 4. je bezúhonný4,
 5. dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu5,
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost6.
 7. Uchazeč podá služebnímu orgánu na základě § 24 odst. 3 zákona písemnou žádost o zařazení na služební místo (pokud je již státním zaměstnancem), případně v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí je též žádost o zařazení na služební místo (pokud státním zaměstnancem není), a to na přiloženém formuláři (dále jen „žádost“).

K žádosti uchazeč přiloží:

 1. Strukturovaný profesní životopis.
 2. Doklad o dosaženém vzdělání5 [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona].
 3. Doklad osvědčující bezúhonnost4 [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona].
 4. Není-li žadatel státním občanem České republiky navíc doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalosti českého jazyka7 [§ 25 odst. 2 zákona].

Posuzovány budou žádosti, které v listinné podobě uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Drážní inspekce, Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, nebo osobně podají v termínu do 6. září 2022 na podatelnu Drážní inspekce na výše uvedené adrese. Obálka obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být z obou stran označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo inspektor Praha. Žádost lze podat též v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, kdy se písemnost doručí prostřednictvím veřejné datové sítě na adresu podatelny mail@dicr.cz. Další možností je doručení žádosti do datové schránky (ID datové schránky Drážní inspekce: vi6aigp). Dále je možné žádost podat pomocí jiných technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přičemž taková žádost bude posuzována pouze v případě, že bude do 5 dnů potvrzena písemným podáním.

 

Bližší informace poskytne:

Bc. Jana Holická, DiS., personalistka – mzdová účetní, email: mail@dicr.cz, tel: 736 521 051, popř. Mgr. Martin Drápal, tel: 736 521 000.

 

 

 

 

 

Mgr. Jan Kučera

generální inspektor Drážní inspekce

 

 

1 Splnění tohoto požadavku se dokládá čestným prohlášením uvedeným v žádosti a následně originálem, tj. řidičským průkazem, při pohovoru v rámci výběrového řízení.

2 Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit čestným prohlášením uvedeným v žádosti a následně předložením originálu nebo úředně ověřené kopie příslušného dokladu při pohovoru v rámci výběrového řízení. Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

3 Splnění tohoto předpokladu se dokládá čestným prohlášením uvedeným v žádosti.

4 Splnění toho předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, nebo pokud o to žadatel požádá v žádosti, ve které poskytne potřebné osobní údaje, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si bezúhonnost ověří výpisem z evidence Rejstříku trestů Drážní inspekce sama. Není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží originál a úřední překlad obdobného dokladu o bezúhonnosti, nevydává-li domovský stát takový doklad, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením [§ 25 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 26 odst. 1 zákona].

5 Splnění tohoto požadavku se dokládá čestným prohlášením uvedeným v žádosti a následně originálem či úředně ověřenou kopií příslušného dokumentu (diplomu) při pohovoru v rámci výběrového řízení.

6 Na služebním místě je požadováno splnění specifické zdravotní způsobilosti dle § 1 odst. 1 písm. c) a § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 101/1995 Sb.) – osoby, které při své pracovní činnosti vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přímo na zabezpečení obsluhy dráhy, ani na zabezpečení nebo organizování drážní dopravy a pro řidiče referenta. Splnění tohoto předpokladu se při podání žádosti dokládá čestným prohlášením uvedeným v žádosti. Po uzavření dohody podle § 28 odstavce 2 nebo 3 zákona zajišťuje Drážní inspekce vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách, a pokud vybraný žadatel nezíská potřebnou zdravotní způsobilost, považuje se dohoda podle § 28 odstavce 2 nebo 3 zákona od počátku za neplatnou.

7 Výjimka z prokazování znalosti českého jazyka se na žadatele vztahuje, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků