Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím
Úřední deska Drážní inspekce

Pravidla, podle kterých Drážní inspekce poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, adresovanou Drážní inspekci lze podat osobně v Kanceláři Drážní inspekce, poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresu podatelny.

Žádost je podána dnem, kdy ji Drážní inspekce obdržela. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena příslušná identifikace žadatele (např. telefonní kontakt, adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, bude odložena.
Odvolání proti rozhodnutí

Výše uvedenými způsoby je možné podat žádost o poskytnutí informace. Na téže adrese lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí Drážní inspekce, kterým je podle § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., odvolání. To musí být podáno ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, poskytnutí informace či pro vydání rozhodnutí (§ 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.). Odvolání se podává k rukám generálního inspektora. V odvolání musí být uvedeno, kdo je činí, s uvedením jeho adresy a označení rozhodnutí, které je napadáno s uvedením jednacího čísla a data vydání. Použijte Formulář odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace.
Postup Drážní inspekce při vyřizování žádosti

Drážní inspekce posoudí obsah každé podané žádosti a:
  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Drážní inspekce, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,
  • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.
Pokud Drážní inspekce žádosti, byť jen z části nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. ), nejvýše však o deset dní. O prodloužení lhůty i o jeho důvodech bude žadatel informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Drážní inspekce je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu úkonů podle sazebníku úhrad za poskytování informací.

Sazebník úhrad při poskytování informací

Drážní inspekce stanoví v souladu s § 17 ve spojení s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací:

Náklady na kopírování na kopírovacích strojích a tisku na tiskárnách – černobílé kopie

Formát A4 a menší jednostranně

1,50 Kč/strana

Formát A4 a menší oboustranně

2,00 Kč/dvojstrana

Formát A3 jednostranně

2,50 Kč/strana

Formát A3 oboustranně

4,00 Kč/dvojstrana

Náklady na kopírování na kopírovacích strojích a tisku na tiskárnách – barevné kopie

Formát A4 a menší jednostranně

10,00 Kč/strana

Formát A4 a menší oboustranně

20,00 Kč/dvojstrana

Formát A3 jednostranně

20,00 Kč/strana

Formát A3 oboustranně

40,00 Kč/dvojstrana

Úhrada nákladů na pořízení kopií atypických formátů bude účtována podle ceny skutečně hrazené poskytovateli kopírovacích služeb.

Náklady na pořízení elektronické kopie dokumentu (skenování)

Formát A4 a menší (jednostranně i oboustranně)

1,00 Kč

Formát A3 (jednostranně a oboustranně)

2,00 Kč

Náklady na opatření technických nosičů dat:

 

kompaktní disk (CD s papírovým obalem)

10 Kč/ks

DVD (s papírovým obalem)

15 Kč/ks

Videozáznam (DVD s papírovým obalem)

15 Kč/ks

Náklady na poštovní služby jsou účtovány dle ceny skutečně hrazené provozovateli poštovních služeb.

Náklady na balné se neúčtují.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

osobní náklady za každou započatou hodinu vyhledávání

300 Kč/hod/1 osoba

Licenční odměna

Je-li v licenční smlouvě uzavřené podle § 14a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím sjednána licenční odměna za oprávnění informaci užít a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše stejně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku, která by jinak byla požadována, pokud by informace nebyla předmětem ochrany autorského práva.

I. Přehled sazeb nákladů Výše úhrady se stanoví v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na pořízení kopií, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli a mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Jestliže celková výše úhrady nákladů vzniklých na základě jedné žádosti nepřesáhne 100 Kč, nebude úhrada požadována.

Tento sazebník byl schválen dne 7. 1. 2021 a nabývá účinnosti dnem 8. 1. 2021.

Výroční zpráva o činnosti DI v oblasti poskytování informací v roce 2020

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme výroční zprávu o činnosti Drážní inspekce v oblasti poskytování informací dle § 18 v roce 2020.
  • Počet podaných žádostí o informace: 2
  • Počet vydaných usnesení o odložení věci k podaným žádostem: 1
  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  • Opisy podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  • Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0 Počet podaných stížností: 0
  • Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.: Žádné řízení neproběhlo.
V Ostravě dne 7. 1. 2021 Mgr. Martin Drápal ICT správce/veřejné zakázky

Zpět na výpis článků