Odvolací řízení ve věci rozhodnutí o umístění stavby silnice „I/46 Týneček–Šternberk“ – vyrozumění o

Odvolací řízení ve věci rozhodnutí o umístění stavby silnice „I/46 Týneček–Šternberk“ – vyrozumění o možnosti seznámit se s novými podklady pro vydání rozhodnutí
10.11.2022 19:05:03Úřední deska

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutím č. j. KUOK 39919/2022 ze dne 09.05.2022, ve znění opravného rozhodnutí č. j. KUOK 53542/2022 ze dne 19.05.2022, k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, zastoupeného Dopravoprojekt Brno, a. s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, o umístění uvedené stavby podané dne 30.10.2019 schválil výše označený záměr.
Vzhledem k datu podání žádosti je rozhodným zněním zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění účinném do 31.12.2020 (čl. II bod 1. zákona č. 403/2020 Sb.).
Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, (dále jen „ministerstvo“) v řízení o odvoláních, která podali pobočný spolek Český svaz ochránců přírody Šumperk, nám. Republiky 1643/2, 787 01 Šumperk, IČ 22714171, a Ing. Jiří Sedlák, Lazecká 537/19a, 779 00 Olomouc, opatřilo (obdrželo) následující nové podklady pro vydání rozhodnutí:
  • závazné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. KUOK 102835/2022 ze dne 07.10.2022 (kácení a náhradní výsadba)
  • vyjádření Obecního úřadu Bohuňovice č. j. OUBOH/986/2022 ze dne 14.10.2022 (k požadavku na přezkum jeho závazného stanoviska – kácení a náhradní výsadba)
  • sdělení Obecního úřadu Dolany, stavebního úřadu, č. j. SÚ/ 2587 2022/Sd/Ve/299 ze dne 02.11.2022 (k rozestavěnosti dvojdomu odvolatele Ing. Jiřího Sedláka)
  • vyjádření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje č. j. KHSOC/37171/2022/OC/HOK ze dne 04.11.2022 (k podmínce měření hygienického limitu hluku u neexistující stavby pro bydlení Šternberská 135/71, Olomouc).
Tyto nové podklady pro vydání rozhodnutí ministerstvo připojuje v příloze a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dává tímto možnost, aby se účastníci řízení seznámili s novými podklady pro vydání rozhodnutí o odvoláních a vyjádřili se k nim ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení této písemnosti (při doručování veřejnou vyhláškou se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a až tento den je rozhodný pro běh lhůty).
Ministerstvo bude také vycházet z územně plánovací dokumentace dostupné z Portálu územního plánování Olomouckého kraje (veřejně dostupný z: https://www.olkraj.cz/uzemni-planovani-cl-19.html), zejména z Územního plánu Bělkovice-Lašťany včetně odůvodnění textové části – přílohy odůvodnění pořizovatele (na portálu dohledatelné ze záložky „územní plány“) obsahující vypořádání námitek a připomínek k tomuto novému územnímu plánu.
Do spisu krajského úřadu nebo ministerstva mohou účastníci řízení nahlédnout u Ministerstva dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha, a to nejlépe po předchozí domluvě na kontaktech uvedených v záhlaví této písemnosti.
Upozornění:
            S podklady, které si opatřil Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, pro přezkum závazných stanovisek orgánů ochrany přírody, již byli účastníci řízení seznámeni pod č. j. MD-26526/2022-930/6 ze dne 16.09.2022 (na úřední desce ministerstva vyvěšeno od 19.09.2022). S těmito podklady ministerstvo účastníky řízení znovu neseznamuje.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků