Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o odvolání proti ustanovení opatrovníka č.j. MD-2

Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o odvolání proti ustanovení opatrovníka č.j. MD-29543/2021-930/6 - nedostatečně identifikovaný vlastník Nejezchlebová Libuše, naposledy známým bytem č.p. 162, Moravský Písek
19.11.2021 15:32:35Úřední deska

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný správní orgán, v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že Nejezchlebová Libuše, naposledy známým bytem č.p. 162, Moravský Písek, neznámého data narození, nedostatečně identifikovaný spoluvlastník pozemku parc. č. 5102/3 v k.ú. Bzenec, má možnost převzít následující písemnost:
Rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j. MD-29543/2021-930/6 o odvolání Města Bzenec proti usnesení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 107534/2021 ze dne 20.7.2021 o určení opatrovníka.
Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámý.
Uvedená písemnost je uložena na ministerstvu, kde si ji může adresát ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky vyzvednout, a to v pracovní dny v době mezi 9:00 a 15:00 nebo po předchozí domluvě (tel.: 225 131 132, e-mail: martin.kozak@mdcr.cz). Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce ministerstva a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup se písemnost považuje za doručenou.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků