Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor Ústředního inspektorátu – OI

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor Ústředního inspektorátu – OI
25.01.2023 17:30:26Úřední deska Drážní inspekce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor Ústředního inspektorátu – OI

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

na služební místo

inspektor Ústředního inspektorátu – OI

Praha 25. ledna 2023

č. j.: 51/2023/DI-2

1. Údaje o služebním místě

Generální inspektor Drážní inspekce, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborného rady inspektor Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci, ID: 30019978, se služebním působištěm Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1.

 

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby

 • 51 Doprava

   

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Délka stanovené týdenní služební doby je 37,5 hodiny.

Služební místo je zařazeno do nepřetržitého dvousměnného provozu, tj. včetně služby v noci a ve dnech pracovního klidu.

Místo výkonu služby Praha.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. březen 2023.

 

Inspektor odpovídá zejména za:

 • Provádění komplexního výkonu Drážní inspekce, včetně její celostátní metodiky.

 • Analýzu (šetření) příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě, včetně jejich analýz a návrhů systémových opatření k jejich předcházení.

 • Tvorbu metodik, pracovních postupů a pomůcek k agendě bezpečnostního šetření mimořádných událostí v drážní dopravě.

 • Tvorbu systému odborného vzdělávání k bezpečnostnímu šetření mimořádných událostí v drážní dopravě, koordinace a zajišťování jednotlivých odborných vzdělávacích akcí.

 • Posuzování závěrečných zpráv o výsledcích šetření mimořádné události na úrovni Drážní inspekce, včetně za účelem dosažení maximální shody územních inspektorátů (vyšetřovacích týmů) v rozsahu a hloubce šetření u jednotlivých typů mimořádných událostí, ve formulaci závěrů (příčin, nedostatků a bezpečnostních doporučení) apod.

 • Gestorování, resp. zpracovávání oponentury k závěrečným zprávám o výsledcích šetření mimořádné události.

 • Podílení se na činnosti Centrálního ohlašovacího pracoviště, tzn. přijímání oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě, vyhodnocování těchto oznámení a po jejich vyhodnocení postupování v souladu se služebními předpisy Drážní inspekce, koordinování výjezdů na místo mimořádné události, zajišťování technické a informační podpory inspektorům Drážní inspekce na místě mimořádné události, zpracovávání evidence mimořádných událostí (včetně došlých hlášení, zvukových nahrávek, apod.), informování územních inspektorátů a určených zaměstnanců Drážní inspekce o vzniku vybraných mimořádných událostí, zajišťování informací pro zaměstnance odpovídajícího za mediální výstupy a vedení Drážní inspekce, popř. pro Ministerstvo dopravy.

 

Na služebním místě jsou vykonávány následující činnosti zařazené do druhé kategorie podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: zařazení do nepřetržitého provozu.

Na služebním místě jsou vykonávány následující činnosti v podmínkách spojených s neuropsychickou zátěží a pravděpodobným rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížným výkonem služby včetně míry neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví: Podílení se na činnosti Centrálního ohlašovacího pracoviště, tzn. přijímání oznámení o vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě, vyhodnocování těchto oznámení a po jejich vyhodnocení postupování v souladu se služebními předpisy Drážní inspekce, koordinování výjezdů na místo mimořádné události, zajišťování technické a informační podpory inspektorům Drážní inspekce na místě mimořádné události, zpracovávání evidence mimořádných událostí (včetně došlých hlášení, zvukových nahrávek, apod.), informování územních inspektorátů a určených zaměstnanců Drážní inspekce o vzniku vybraných mimořádných událostí, zajišťování informací pro zaměstnance odpovídajícího za mediální výstupy a vedení Drážní inspekce, popř. pro Ministerstvo dopravy a další.

Na služebním místě nejsou vykonávány činnosti, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování.

2. Údaje o složkách platu

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 zákona o státní službě do 12. platové třídy.

2.1 Platový tarif

Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 27.650 Kč do 40.740.

Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Osobní příplatek

Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost.

Výše osobního příplatku je závislá od výsledku služebního hodnocení. Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr o tom, že ve službě dosahoval:
 

 1. dobrých výsledků, lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 30 % nejvyššího platového stupně 12. platové třídy;
 2. velmi dobrých výsledků, lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 40 % nejvyššího platového stupně 12. platové třídy;
 3. vynikajících výsledků, lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 50 % nejvyššího platového stupně 12. platové třídy;
 4. vynikajících výsledků a státní zaměstnanec je uznán vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem, lze mu přiznat osobní příplatek až do výše 100 % nejvyššího platového stupně 12. platové třídy.

2.3 Zvláštní příplatek

Státnímu zaměstnanci přísluší zvláštní příplatek ve výši 750,- Kč.

2.4 Pravidelný výkon služby v noční době

Na služebním místě je nepravidelně vykonávána služba v noční době.

Za hodinu služby v noční době přísluší státnímu zaměstnanci příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku.

2.5 Pravidelný výkon služby v sobotu a v neděli

Na služebním místě je nepravidelně vykonávána služba v sobotu a v neděli.

Za hodinu služby v sobotu a v neděli přísluší státnímu zaměstnanci příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.

2.6 Odměny

Státnímu zaměstnanci, který splnil mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který dobrovolně převzal splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze poskytnout odměnu a státnímu zaměstnanci, který se bezprostředně nebo významně podílel na splnění předem stanoveného mimořádně náročného služebního úkolu, jež je z hlediska působnosti služebního úřadu zvlášť významné, lze poskytnout cílovou odměnu.

 

3. Údaje o podmínkách výkonu služby

Dokument služebního předpisu č. 3/2022 Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 20. prosince 2022 o údajích zveřejňovaných v rámci výběrových řízení „Příloha č. 3 – podmínky výkonu služby (text)“ ke stažení na stránkách MVČR:

https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx

4. Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 6. února 2023 tj. v této lhůtě:
 

 • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Drážní inspekce, Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1,
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny služebního úřadu: mail@dicr.cz nebo 
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu, ID datové schránky: vi6aigp.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo inspektor – OI“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

5. Podmínky účasti ve výběrovém řízení a dokládané listiny

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit žadatel/ka splňující předpoklady stanovené zákonem o státní službě:
 

 1. je státním občanem České republiky2, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru3 [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],

 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],

 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě]4,

 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]5,

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu6,

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě]7.

   

6. Další povinné přílohy

 • životopis8 (strukturovaný profesní).

7. Údaje o pohovoru

Se žadateli, jejichž žádost nebude vyřazena, provede výběrová komise pohovor.

8. Poučení služebního orgánu

 

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:

V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.

Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.

V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:

V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

 

Bližší informace poskytne:

Bc. Jana Holická, DiS., personalistka – mzdová účetní, email: mail@dicr.cz, tel: 736 521 051, popř. Mgr. Martin Drápal, tel: 736 521 000.

 

Mgr. Jan Kučera

generální inspektor Drážní inspekce

 

 

1Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

2Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

3Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

4Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením. Toto prohlášení je součástí formuláře žádosti.

5Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti. Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

6Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání. Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

7Na služebním místě je požadováno splnění specifické zdravotní způsobilosti pro II. kategorii prací dle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provádění některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb., a pro práci v noci dle § 94 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Splnění předpokladu zdravotní způsobilosti se při podání žádosti dokládá čestným prohlášením uvedeným v žádosti. Po uzavření dohody podle § 28 odstavce 2 nebo 3 zákona zajišťuje Drážní inspekce vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách, a pokud vybraný žadatel nezíská potřebnou zdravotní způsobilost, považuje se dohoda podle § 28 odstavce 2 nebo 3 zákona od počátku za neplatnou.

8V životopisu žadatel uvede údaje o své dosavadní praxi a o znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká. Nedoložení životopisu je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků