Rozhodnutí MD č.j. MD-25280/2021-930/5 o odvolání proti rozhodnutí KUKHK č. j. KUKHK-3340/UP/2021 (S

Rozhodnutí MD č.j. MD-25280/2021-930/5 o odvolání proti rozhodnutí KUKHK č. j. KUKHK-3340/UP/2021 (Sv) - změna územního rozhodnutí MěÚ Hořice č. j. MUHC-SU/18476/2016/VA ke stavbě „D35 Úlibice–Hořice“
18.10.2021 8:49:30Úřední deska

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, rozhodnutím č. j. KUKHK-3340/UP/2021 (Sv) ze dne 26.05.2021 rozhodl podle § 79, 92 a 94 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) na základě žádosti, kterou podalo dne 20.01.2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, zastoupené PRAGOPROJEKT, a. s., se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha, o změnu rozhodnutí o umístění stavby označené jako „D35 Úlibice–Hořice“ č. j. MUHC-SU/18476/2016/VA, č. sp.: 8383/2014 ze dne 16.01.2017 (právní moc 18.02.2017) vydaného Městským úřadem Hořice, stavebním úřadem, tak, že toto územní rozhodnutí „zůstává v platnosti včetně podmínek, nevyplývá-li z povahy věci nebo z tohoto rozhodnutí něco jiného, a je doplněno o následující stavební objekty:“
1. přístupové komunikace na pozemky;
2. změny vyvolané přístupovými komunikacemi;
3. změny vyvolané aktualizovaným průběhem stávajících inženýrských sítí;
4. úpravy mostních objektů na základě výsledků podrobného geotechnického průzkumu;
5. rozšíření mostu SO 236 a části silnice SO 105;
6. úpravy protihlukových stěn;
7. změny z důvodu zajištění rozhledu na železničním přejezdu v km 5,2;
8. posun retenční nádrže u Bukovky v km 8,2;
přičemž tuto „změnu stavby“ umístil na pozemcích v katastrálních územích Úlibice, Lužany u Jičína, Kamenice u Konecchlumí, Kovač, Konecchlumí, Vojice, Třtenice, Chomutičky, Chomutice, Sobčice, Obora u Chomutic, Ostroměř, Domoslavice, Holovousy v Podkrkonoší, Bílsko u Hořic a Libonice, které jsou uvedeny ve výrokové části v bodě b) tohoto rozhodnutí; a dále popsal umístění „změny stavby“ na pozemku, prostorové řešení stavby, území dotčené jejími vlivy a stanovil podmínky pro umístění stavby.
Proti tomuto rozhodnutí podal odvolání Bořek Havlík, bytem T. G. Masaryka 291, 507 52 Ostroměř.
Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, jako správní orgán příslušný podle § 2e odst. 3 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, přezkoumalo odvoláním napadené rozhodnutí v rozsahu stanoveném v § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a rozhodlo o dílčích formálních změnách rozhodnutí krajského úřadu.
Rozhodnutí MD č.j. MD-25280/2021-930/5 je uvedeno v příloze.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků