Rozhodnutí o odvolání proti územnímu rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č. j. PK-DSH/7437/2

Rozhodnutí o odvolání proti územnímu rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č. j. PK-DSH/7437/20 ze dne 02.12.2020, kterým krajský úřad umístil stavbu označenou jako „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“
30.06.2021 20:22:06Úřední deska

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutím č. j. PK-DSH/7437/20 ze dne 02.12.2020 k žádosti Správy železnic, s. o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, zastoupené společností SAGASTA, s. r. o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, o vydání rozhodnutí o umístění stavby podané dne 02.07.2020 umístil stavbu označenou jako „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“ na pozemcích v katastrálních územích Babylon, Brnířov, Česká Kubice, Dobříkov na Šumavě, Domažlice, Havlovice u Domažlic, Horní Folmava, Kdyně, Kout na Šumavě, Pasečnice, Pocinovice, Prapořiště, Starec a Starý Spálenec a stanovil podmínky pro umístění stavby.
Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, jako správní orgán příslušný podle § 2e odst. 3 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění účinném do 31.12.2020, na základě podaných odvolání rozhodlo takto:
I. Podle § 92 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) se jako nepřípustné zamítá odvolání spolku Babylon, z. s., se sídlem Babylon 27, 344 01 Babylon, IČ 26612437.
II. Podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, č. j. PK-DSH/7437/20 ze dne 02.12.2020, ruší a věc se mu vrací k novému projednání.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků