Aktuálně probíhající řízení k MÚK Aviatická (D7)

Aktuálně probíhající řízení k MÚK Aviatická (D7)
25.10.2020 14:48:34Poskytnuté informace
Žadatel požadoval informace:
 
  1. K jakému úřadu byla podána žádost o zahájení jakéhokoliv stavebního řízení či jiného řízení o právu stavby umístěné Územním rozhodnutím (ať již celé stavby či jakékoliv její části)
  2. Je již u Ministerstva dopravy či jemu podřízenému úřadu vedeno jakékoliv stavební řízení či jiné řízení o právu stavby umístěné Územním rozhodnutím (ať již celé stavby či jakékoliv její části)?“
Odpověď:
 
  1. Ministerstvo dopravy ČR jako příslušný speciální stavební úřad nedisponuje informacemi, zdali byly podány další žádosti o stavební povolení. Ministerstvo dopravy však obdrželo dne 31. 7. 2019 žádost o stanovení stavebního úřadu pro mezující stavební objekty předmětné stavby. Ministerstvo dopravy svým usnesením č. j. 757/2019-910-IPK/2 ze dne 22. 8. 2019 stanovilo pro mezující objekty mezi Středočeským krajem a Hlavním městem Prahou podle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6, přičemž Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, poskytne stanovenému stavebnímu úřadu plnou součinnost.
  2. Ministerstvo dopravy jako příslušný speciální stavební úřad obdrželo dne 6. 2. 2020 žádost o stavební povolení pro stavbu D7 MÚK Aviatická. Po přezkoumání žádosti Ministerstvo dopravy seznalo, že žádost a její přílohy neobsahují některé nezbytné náležitosti, a proto svým usnesením č. j. 221/2020-910-IPK/2 ze dne 3. 3. 2020 stavební řízení přerušilo a vyzvalo stavebníka k doplnění žádosti.


Zpět na výpis článků