Analýza zmiňovaná v důvodové zprávě k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., (zákon o

Analýza zmiňovaná v důvodové zprávě k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., (zákon o silničním provozu) - pokračování
Analýza zmiňovaná v důvodové zprávě k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., (zákon o silničním provozu) - pokračování
 
Žádost:
Žadatel v žádosti požaduje poskytnutí dalších informací v souvislosti s předchozí žádostí ze dne 9. 2. 2019, týkající se analýzy, o které se zmiňuje důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, jenž byl dne 1. 2.2019 předložen do mezirezortního připomínkového řízení. Nyní konkrétně požadujete poskytnutí následujících informací:
 
„– termíny, ve kterých se uskutečnila jednotlivá výše popsaná „pravidelná jednání“ vedená
odborem legislativy
– jmenný seznam účastníků jednotlivých těchto „pravidelných jednání“
– kopie zápisů z těchto „pravidelných jednání“
– kopie podkladů, které byly v rámci těchto „pravidelných jednání“ prezentovány, které takovým způsobem popisují „vliv správního trestání v intencích silničního provozu a jeho efektivitu“ tak, že „na základě těchto posouzení byl učiněn závěr v potřebě nyní navrhovaných změn správního trestání v oblasti silničního provozu.“

Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli na základě stanoviska věcně příslušného Odboru legislativy poskytlo požadované informace:
Pravidelná jednání se uskutečňují dlouhodobě zpravidla jednou za měsíc. Za poslední 2 roky se jednání uskutečnila konkrétně v těchto termínech:
14. 11. 2018, 10. 10. 2018, 13. 9. 2018, 12. 9. 2018, 15. 8. 2018, 11. 4. 2018, 1. 3. 2018, 10. 1. 2018, 8. 11. 2017, 18. 10. 2017, 13. 9. 2017, 28. 6. 2017, 10. 5. 2017, 11. 4. 2017.
Jednání se účastnili či účastní ředitel odboru legislativy, ředitel odboru agend řidičů, vedoucí samostatného oddělení BESIP, vedoucí oddělení dopravní legislativy, vedoucí oddělení správního řízení v silničním provozu, další zaměstnanci z uvedených útvarů a ředitel dopravní policie. Jmenovitě pak Mgr. XXXXX, brig. gen. Ing. XXXXX, Mgr. XXXXX, Mgr. XXXXXX, Mgr. XXXXXX, Mgr. XXXXXX, Ing. XXXXX, Mgr. XXXX, M.A., Mgr. XXXX, XXXXXXX, Mgr. XXXXXXX, JUDr. XXXXXX, JUDr. XXXXXX.
Z jednání nebyly pořizovány zápisy. Právní předpisy ani vnitřní předpisy Ministerstva dopravy nestanoví žádnou povinnost pořizovat písemné zápisy z jednotlivých jednání. Na jednáních byly prezentovány poznatky jednotlivých účastníků primárně ústní formou, žádné podklady, které by byly na jednáních prezentovány, proto k dispozici ministerstvo nemá.
 
Informace byla poskytnuta 21. 3. 2019

Položek celkem: 0