Autonomní automatizovaní (samořiditelní) přepravní roboti

Autonomní automatizovaní (samořiditelní) přepravní roboti
23.10.2020 15:36:57Poskytnuté informace
Autonomní automatizovaní (samořiditelní) přepravní roboti
 
Žadatel požádal o poskytnutí:
 1. „Poskytnutí informace, zda a případně na základě jakých konkrétních ustanovení platných právních předpisů je umožněno testování a provozování autonomních automatizovaných (samořiditelných) přepravních robotů převážejících zboží zcela bez řidiče a jiných obdobných zařízení (dále společně jen „Nákladní přepravníky") pohybujících se po chodnících, pozemních komunikacích či ulicích.
 2. Poskytnutí elektronických kopií jakýchkoliv dokumentů týkající se zákonnosti testování čiprovozování Nákladních přepravníků pohybujících se po chodnících, pozemních komunikacích či ulicích.
 3. Poskytnutí informace, zda existují klasifikace Nákladních přepravníků podle právních předpisů v oblasti provozu na pozemních komunikacích nebo případně podle nezávazných stanovisek či interních předpisů vydaných správními orgány.
  • Pokud ano, dovoluji si požádat o poskytnutí kopií takových dokumentů / předpisů stanovujících klasifikaci Nákladních přepravníků.
 4. Jelikož dle veřejně dostupných informací[1] v roce 2016 proběhlo testování samořiditelných doručovacích robotů ze strany e-shopu Rohlik.cz ve spolupráci se společností Starship Technologies po pražských chodnících, silnicích a ulicích, zejména na území městské části Praha 1 na Staroměstském náměstí, žádám v této souvislosti o:
 • Poskytnutí korespondence se společností Starship Technologies / společností provozující e-shop Rohlik.cz (Včetně kopií souvisejících dokumentuj vztahujících se k žádosti o povolení a testování či provozování těchto zařízení na území hlavního města Prahy a dále vztahujících se k samotnému povolení a celému průběhu tohoto testování. Pokud by toto nebylo možné, žádám o poskytnutí obsahu této korespondence.
 • Sdělení právního titulu, na základě něhož došlo k legálnímu testování a provozování těchto automatických dovážkových zařízení bez řidiče (pozn. zda došlo k testování a provozování na základě povolení, zda takovou možnost připouští konkrétní zákonná úprava apod.).
 • Poskytnutí kopie povolení, příp. jiného titulu, na základě něhož došlo k testování a provozování těchto zařízení.
 1. Poskytnutí korespondence s jakoukoliv jinou právnickou nebo fyzickou osobou týkající se plánování či povolení testování nebo provozování Nákladních přepravníků na území České republiky a poskytnutí kopií všech doprovodných dokumentů týkajících se takového povolení testování nebo provozu Nákladních přepravníků.
 2. Poskytnutí jakýchkoliv metodik, zásad či vnitřních předpisů vyhotovených nebo používaných Ministerstvem dopravy upravujících montáž, testování či provozování Nákladních přepravníků pohybujících se po chodnících, pozemních komunikacích či ulicích.
 3. Poskytnutí informace, komu a kdy byla udělena povolení či oprávnění k výrobě, montáži, testování či provozování Nákladních přepravníků pohybujících se po chodnících, pozemních komunikacích či ulicích.
 4. Poskytnutí informací týkajících se jakéhokoli porušení stanovených podmínek testování či provozu Nákladních přepravníků nebo týkajících se donucovacích opatření přijatých v souvislosti s testováním či provozem zařízení Nákladních přepravníků (zejména kdo podmínky porušil, kdy, jakým přesně jednáním, v čem bylo takové jednání v rozporu se stanovenými podmínkami, jaká sankce byla udělena, jaká jiná opatření byla přijata apod.)“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli na základě vyjádření  věcně příslušných odborů ministerstva  sdělilo, že obecné podmínky povolení zkušebního provozu vozidel jsou upraveny zákonem č. 56/2001 Sb., a to konkrétně v  § 38a. Nicméně žádná komunikace či povolení ze strany Ministerstva dopravy na téma povolení zkušebního provozu „nákladních přepravníků“ společnosti Starship technologies (společnosti provozující e-shop Rohlik.cz) neexistuje a  žádnou požadovanou korespondencí s předmětnými firmami ani s dalšími jinými Ministerstvo dopravy nedisponuje.
Informace byla poskytnuta 8. 9. 2020


Zpět na výpis článků