Činnost, platy a odměny Odboru vodní dopravy a příslušného náměstka

Činnost, platy a odměny Odboru vodní dopravy a příslušného náměstka
28.05.2021 13:33:57Poskytnuté informace
Činnost, platy a odměny Odboru vodní dopravy a příslušného náměstka
 
Dotazy a odpovědi na žádost dle InfZ:
 
Co je přesnou pracovní náplní Odboru plavby MDČR a kdo jí definoval a z jakého koncepčního materiálu vychází? Kdo je autorem tohoto materiálu a kdy a kým byl tento materiál vydán a schválen?
 Odbor vodní dopravy (nikoli Odbor plavby) sestává z 2 oddělení – Oddělení vnitrozemské vodní dopravy a Oddělení námořní dopravy.
 
V rámci Odboru vodní dopravy se vykonávají činnosti v souladu se schváleným organizačním řádem. Jedná se o interní dokument zpracovaný na základě zák. č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon, v posledním znění. Dokument vypracoval Odbor personální a po jeho ověření státním tajemníkem byl vydán ministrem dopravy.
 
Mezi činnosti vykonávané ve smyslu uvedeného Organizačního řádu MD zejména náleží mezinárodní koordinace střednědobých a dlouhodobých záměrů rozvoje dopravně významných vodních cest, správa agendy dohody AGN a ADN, metodické řízení Státní plavební správy a Ředitelství vodních cest v rámci působnosti Odboru vodní dopravy, spolupráce s Odborem legislativy na tvorbě zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v posledním znění, zák. č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, v posledním znění a tvorba prováděcích předpisů, včetně implementace práva EU do vnitrostátního práva ČR, příprava a realizace programových dokumentů pro podporu sektoru vodní dopravy, a to ze státního rozpočtu ČR a EU, posuzování neinvestičních záměrů státních podniků Povodí, koordinace a realizace národních částí komunitárních projektů spolufinancovaných nástroje EU CEF, agendy spojené s přípravou vodního koridoru D-O-L, problematika evropské standardizace v oblasti předpisů ve vnitrozemské a námořní plavbě, koordinace plavebního provozu a záměrů rozvoje a údržby vodní cesty Labe v ČR a SRN, vypracovávání právních výkladů a stanovisek v souvislosti s právními předpisy ČR v oblasti vnitrozemské a námořní plavby, vypracovávání rozhodnutí v rámci správních řízení, zastupování MD v soudních sporech týkajících se žalob proti rozhodnutím vydaných v působnosti Odboru vodní dopravy, vydávání koncesí k provozování vnitrozemské vodní dopravy, výkon vrchního státního dozoru, vedení a správa Námořního rejstříku České republiky, organizace zkoušek k ověření odborné způsobilosti členů posádek námořních lodí a velitelů námořních jachet, včetně vydávání příslušných mezinárodních dokladů a vedení evidence, koordinace a organizace systému pravidelného povinného auditu Mezinárodní námořní organizace IMO, provoz a rozvoj Informačního systému námořní plavby ISNP, pověřování subjektů dle zák. č. 61/2000 Sb. o námořní plavbě, v posledním znění a dle mezinárodních námořních úmluv IMO, zastupování ČR v rámci jednání orgánů EU, IMO, EHK OSN, ZKR (Centrální komise pro plavbu na Rýně) a Dunajské komise.
 
Jaký konkrétní plán činnosti odboru a priority byly stanoveny na rok 2021?
 Priority Odboru vodní dopravy na rok 2021:
 stanovení kompenzačních opatření k záměru výstavby plavební stupeň Děčín;
 • transpozice směrnice EP a Rady 2017/2397 o vzájemném uznávání profesních kvalifikací ve vnitrozemské plavbě do národní legislativy ČR – spolupráce s odborem legislativy na příslušné novele zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v posledním znění;
 • ve vlastní gesci příprava prováděcího právního předpisu ve vazbě na směrnici EU 2017/2397;
 • notifikace a schémata podpor pro sektor vodní dopravy;
 • plnění usnesení vlády ze dne 5. 10. 2020 č. 968 ke studii proveditelnosti vodního koridoru D-O-L;
 • dokončení procesu přípravy Česko-německé smlouvy o labské vodní cestě;
 • jednání s Polskou republikou a s Evropskou komisí o splavnění Odry a jejím zařazení do TEN-T
 • dokončení projektu RIS COMEX financovaného nástrojem CEF;
 • napojení aplikace Informační systém námořní plavba na základní registry Ministerstva vnitra s cílem stahování skenů podpisů a fotografií pro vydávání mezinárodních kvalifikačních dokladů.
 • Meziresortní jednání a jednání s představiteli územněsprávních celků a uživateli vodních cest k hledání společných (synergických) zájmů, ale také k vyřešení rozdílných pozic mezi zájmy vodní dopravy a jinými zájmy oprávněně uplatňovanými ve veřejném prostoru.
 Kteří pracovníci odbor tvoří a jaké mají pracovní náplně?
 Odbor vodní dopravy tvoří v souhrnu deset zaměstnanců a dělí se na dvě oddělení. Oddělení vnitrozemské vodní dopravy má čtyři zaměstnance stejně tak jako oddělení námořní dopravy. Odbor je řízen ředitelem, který má k dispozici asistentku. Pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců vychází z výše popsaného Organizačního řádu MD.
 
Jaké prostředky byly od znovuobnovení Odboru vyplaceny na mzdách a prémiích jednotlivým pracovníkům odboru? (uveďte měsíční přehledy a podrobné odůvodnění prémií).
 Problematika poskytování údajů o platech a odměnách je v současnosti upravena Nálezem Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1378/16, ze dne 03.04.2018. Nález výslovně zvýšil právo ochrany soukromí a významně omezil poskytování informací o platech a odměnách jednotlivců (což následně potvrdil dalším Nálezem Ústavní soud i judikatura Nejvyššího správního soudu). V souladu s tímto nálezem Vám poskytujeme informace o celkových veřejných výdajích na pracovníky odboru a o jejich celkových odměnách.
 
Mimořádné odměny byly uděleny za tyto činnosti, přičemž u většiny z nich se jednalo o týmovou či projektovou práci, která se z rozhodnutí ředitele odboru vázala především na etablování odboru v rámci ministerstva, státní správy a samosprávy ČR a zahraničních vztahů. Konkrétně byly odměny uděleny za tyto činnosti:
 
příprava a koordinace k systémovému auditu Evropské komise a Evropské agentury pro námořní bezpečnost EMSA ke směrnici EU 2008/106/ES
 • návrhy programů pro podporu sektoru vodní dopravy ve vztahu ke Covid-19 a k revitalizaci odvětví, přístavní infrastruktury atd.
 • Asistence a spolupráce s námořní správou ČLR/Hong Kong ve věci tragického osudu 1. strojního důstojníka
 • Systematická příprava k jednáním s Německem ve věci finalizace a načasování schvalování textu bilaterální smlouvy o Labské vodní cestě
 • Návrhy přístupů k jednáním s Německem k možnému vzájemnému uznávání kvalifikací pro labské úseky s tzv. zvláštními riziky ve smyslu směrnice EU 2017/2397. Vypracování podkladu pro provedení transpozice směrnice EU 2017/2397 pro podmínky vodní dopravy ČR
 • identifikace nových možností posílení trilaterální spolupráce mezi CZ, DE a PL v oblasti vnitrozemské plavby
 • koordinace zájmů voní dopravy ve V4, v projektu Trojmoří, v EU a zahájení intenzivní komunikace s poslanci Evropského parlamentu
 • účast na zkouškách velitelů námořních jachet jako státní dozor i nad rámec běžné pracovní doby
 • samostatné řešení smlouvy na podporu a rozvoj aplikace Informační systém námořní plavba /ISNP/, spolupráce s OHA a CENDIS.
 • nový systém vedení knih podání a evidence pro vydávání mezinárodních dokladů pro námořní jachtaře a členy posádek námořních obchodních lodí včetně vytvoření interní elektronické databáze pro jednodušší přehled a možnost reportů.
 • příprava a revize celé dokumentace systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2015 pro operativní činnosti státu vlajky ve vazbě na dozorový externí audit;
 • Příprava a realizace interního auditu dle normy ISO 9001:2015
 • vytvoření systémové databáze udělených koncesí pro provozování vodní dopravy
 • zahájení jednání s ČOI k technického dohledu a sledování trhu s vodními zařízeními, která nejsou prozatím stanovena v legislativě EU.
 
Žádné mimořádné odměny za rok 2021, tj. od ledna 2021 do dne vyřizování žádosti, nebyly vyplaceny.
 
Jak je činnost odboru řízena, jak jsou pracovní úkoly jednotlivým pracovníkům zadávány a kontrolovány?
 Dle organizační struktury je odbor/dotčené odbory řízeny náměstkem ministra dopravy pro řízení Sekce nesilniční dopravy a mezinárodních vztahů. Náměstek pořádá pravidelné porady všech odborů sekce nesilniční dopravy a organizuje tematické porady s vedením Odboru vodní dopravy, kterých se ad hoc účastní Ředitelství vodních cest.
 
V rámci Odboru vodní dopravy probíhají pravidelně porady na úrovni ředitel a jednotlivý vedoucí oddělení. Na poradách se zadávají a koordinují úkoly, jež jsou následně vykonávány zadány jednotlivými zaměstnanci.
 
Kontrola zadaných úkolů je vícestupňového charakteru, kdy je splněný úkol odevzdán spisovou službou přímému nadřízenému (VO), který jej posoudí a následně postoupí řediteli odboru.
 
Pokud úkol zadal náměstek, je takový úkol ředitelem odboru vypracován a předložen ke schválení náměstkovi.
 Veškerá oficiální korespondence uložena v elektronické spisové službě MD.
 
Jaká mzda a prémie mu byly vyplaceny od jeho nástupu do funkce?
 
K požadavku na informace o platu a odměnách sektorového náměstka Vám sdělujeme, že informace o platech a odměnách všech náměstků ministerstva jsou veřejně dostupné na: https://www.platyuredniku.cz/vlada-a-ministerstva/ministerstvo-dopravy. V souladu s výše uvedeným nálezem Ústavního soudu jsou osobní údaje anonymizované.

Informace byla poskytnuta 11.05.2021
 
 
 


Zpět na výpis článků