Digitalizace MD

Digitalizace MD
18.08.2022 12:06:55Poskytnuté informace
Digitalizace MD
  
Žádost:
Úvodem je nutné podotknout, že na některé Vaše požadavky se povinnost odpovídat dle InfZ nevztahuje, neboť směřují k názorům, odhadům či budoucím plánům povinného subjektu nebo rozpracovaným projektům. Ministerstvo se však i na tyto části rozhodlo vstřícně reagovat mimo režim InfZ, ve smyslu zásady dobré správy.
 
Na základě podkladů věcných útvarů Vám tak sdělujeme následující.
 
1. Zpracovalo nebo zpracovává vaše Ministerstvo katalog služeb ve smyslu §2 odst. 4 zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby? Pokud ne, kdy se tak stane a v jaké fázi to je, z kolika procent je katalog služeb za Ministerstvo hotový? Prosíme o zaslání i nedokončeného katalogu. Pokud byl katalog služeb již zpracován, prosíme o jeho zaslání

Evidence služeb veřejné správy slouží k inventarizaci všech služeb, které stát poskytuje klientům. Tuto povinnost dle §2 odst. 4 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální a o změně některých zákonů plní i Ministerstvo dopravy. Obsah katalogu služeb je veřejně přístupný na gov.cz - Portál veřejné správy, kde jsou ke všem službám veřejné správy uživatelsky přívětivou formou uvedeny veškeré informace, jako je např. kdy a kde službu řešit, jakým způsobem, nebo co všechno potřebujete k jejímu vyřízení.
 
2. Kolik výběrových řízení na informační a telekomunikační technologie a služby souvisejících se zajištěním naplnění zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby Ministerstvo vyhlásilo? Prosím o zaslání seznamu těchto výběrových řízení s příslušnými odkazy na Věstník veřejných zakázek. Pokud ještě nebylo vypsáno žádné výběrové řízení, z jakého důvodu? Kdy tak plánujete? Jaká výběrová řízení plánujete vyhlásit? Pokud jste žádná výběrová řízení nevypsali a ani je neplánujete vypsat, jak zajistíte naplnění zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby?

Ministerstvo dopravy v tomto směru nevyhlásilo do současné doby žádné výběrové řízení. Pro zajištění naplnění zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální a o změně některých zákonů, využívá ministerstvo úprav informačních systémů dle platných smluv s dodavateli těchto systémů a služeb státního podniku Cendis (Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy ČR). V současné době ministerstvo neplánuje vyhlášení veřejné zakázky pro zajištění plnění předmětného zákona. Tato potřeba však může vyvstat v průběhu dalších let v návaznosti na případnou změnu legislativy apod.
 
3. Budete zajišťovat (byť i jen částečně) naplnění zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby interními zdroji a kapacitami v oblasti informačních a telekomunikačních technologií a služeb? Pokud ano, v jakém rozsahu a jak konkrétně?
 
Pro zajištění naplnění zákona č. 12/2020 Sb. využívá ministerstvo úprav informačních systémů dle platných smluv s dodavateli těchto systémů a služeb státního podniku Cendis (Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy ČR).
 
4. Jaké jsou předpokládané náklady Ministerstva související s naplněním zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby? Pokud je nemáte vyčísleny, kdy vyčísleny budou? Budete v této souvislosti zadávat nějaké zakázky na informační a telekomunikační technologie a služby podřízeným organizacím, resp. organizacím zřízeným státem (jako například CENDIS, s.p., Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. atp.)?

Vzhledem ke skutečnosti, že pro naplnění zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální a o změně některých zákonů, je například nutná spolupráce mezi více rezorty nebo se v průběhu času mění nabídky i možnosti na trhu informačních a komunikačních technologií, není v současné době možné detailně vyčíslit náklady na předmětné změny až k termínu naplnění tohoto zákona, tj. k 1. 2. 2025. Ministerstvo musí počítat s využitím služeb nejen státního podniku Cendis (Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy ČR), ale případně také dalších organizací zřízených státem, pokud má zajistit bezproblémovou digitalizaci služeb pro fyzické i právnické osoby.
 
5. Jaké agendy poskytované Ministerstvem nebudou ve smyslu zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby digitalizovány, protože to vylučuje jejich povaha?
 
Ministerstvo dopravy plánuje digitalizaci na poli všech svých devíti agend vedených v Registru práv a povinností.
 
6. Má Ministerstvo připravený formulář či stanoven postup, jakým způsobem může uživatel služby vyžadovat právo na zápis práva, povinnosti nebo právní skutečnosti v souladu s § 8 zákona 12/2020 Sb. o právu na digitální služby? Prosíme o zaslání příslušného formuláře či postupu.
 
Právo na zápis práva, povinnosti nebo právní skutečnosti dle §8 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální a o změně některých zákonů, uplatní uživatel služby prostřednictvím Ministerstva vnitra u příslušného orgánu veřejné moci, který učinil podkladový úkon. Příslušný orgán veřejné moci MD osvědčí existenci práva, povinnosti nebo právní skutečnosti a potvrdí ji ministerstvu, které ji zapíše do registru práv a povinností. V tomto případě je tedy nutné se obrátit na Ministerstvo vnitra, které je povinným subjektem v této věci a prostřednictvím kterého je možné uplatnit dané právo.
 
Informace byla poskytnuta 04.08.2022


Zpět na výpis článků