Dokumenty investičního záměru

Dokumenty investičního záměru
Věcně příslušný Odbor strategie k žádosti uvádí, že náklady pro uvedenou stavbu byly v podkladech Ministerstva dopravy pro tvorbu „Národního investičního plánu“ stanoveny se zohledněním současného stavu přípravy jednotlivých staveb, který ne vždy nutně musí vycházet z konkrétních schválených záměrů projektů studií, neboť cílem Národního investičního plánu, je mj., jak je v jeho úvodním slově uvedeno „shromáždění veškerého investičního potenciálu naší země na jednom místě“. Ministerstvo dopravy proto v rámci podkladů pro tvorbu Národního investičního plánu zahrnulo i záměry, které dosud nedisponují schváleným záměrem projektu resp. schválenou studií.
 
Celkové náklady této akce uvedené v NIP vychází z odhadované finanční potřeby pro tento úsek se zohledněním závěrů přijatých Centrální komisí k projednávanému bodu č. 7 TES „D43 Bořitov – Staré Město D35 včetně HDM-4“ (kopii poskytujeme v příloze), přičemž ve vztahu k tomuto úseku je třeba výrazně akcentovat, že se jedná o odhad finančních nákladů pro komunikaci odpovídající predikovanému dopravnímu zatížení, u níž však ještě nebylo ani rozhodnuto o jejím šířkovém uspořádání a nebyla ověřena využitelnost již vybudovaného zemního tělesa. Náklady uvedené v NIP se proto zcela jistě budou v následujícím období ještě měnit, přičemž nelze předjímat, zda se bude jednat o navyšování či snižování.
 
V souladu s § 5 odst. 3 InfZ  Ministerstvo dopravy  zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci (jedná se o mimořádně rozsáhlou elektronickou informaci).
 

Položek celkem: 0