Dokumenty investičního záměru

Dokumenty investičního záměru

Věcně příslušný Odbor strategie k žádosti uvádí, že náklady pro uvedenou stavbu byly v podkladech Ministerstva dopravy pro tvorbu „Národního investičního plánu“ stanoveny se zohledněním současného stavu přípravy jednotlivých staveb, který ne vždy nutně musí vycházet z konkrétních schválených záměrů projektů studií, neboť cílem Národního investičního plánu, je mj., jak je v jeho úvodním slově uvedeno „shromáždění veškerého investičního potenciálu naší země na jednom místě“. Ministerstvo dopravy proto v rámci podkladů pro tvorbu Národního investičního plánu zahrnulo i záměry, které dosud nedisponují schváleným záměrem projektu resp. schválenou studií.

 

a.       I/43 - zkapacitnění silnice I. třídy. Tento záměr není v NIP obsažen. Obsažen je agregovaný záměr „I/43 bezpečnostní úpravy současné trasy Brno – Svitavy“ jehož jsou akce uvedené pod body b., c., d. podmnožinou.

b.      I/43 MÚK Lipůvka , rok zahájení realizace 2023, náklady 800 milionů Kč

c.       I/43 MÚK Kuřim-východ, rok zahájení realizace 2023, náklady 350 milionů Kč

d.      I/43 MÚK Podlesí, rok zahájení realizace 2024, náklady 780 milionů Kč

 

Souhrnně k bodům b. – d. je možné uvést, že náklady uvedené v podkladech pro NIP vycházely z díla Technická studie „I/43 – odstranění dopravních závad vč. HDM-4 na území JmK projednané na Centrální komisi dne 21. 6. 2016, přičemž v průběhu druhé poloviny roku 2019 došlo ke schválení záměrů projektů (viz příloha), které dále upřesnily podobu jednotlivých staveb a rozsah stavebních objektů realizovaných v rámci jednotlivých akcí. Z uvedeného důvodu jsou v předkládaných ZP uvedeny náklady odlišně od NIP, přičemž však jejich celkový souhrn je stále pod úrovní uvedenou v NIP, který v případě daných akcí počítal i s určitou rezervou pro následné projekční stupně.

V souladu s § 5 odst. 3 InfZ  Ministerstvo dopravy  zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci (jedná se o mimořádně rozsáhlou elektronickou informaci).

Položek celkem: 0