Dokumenty investičního záměru

Dokumenty investičního záměru

 Věcně příslušný Odbor strategie k žádosti uvádí, že náklady pro uvedenou stavbu byly v podkladech Ministerstva dopravy pro tvorbu „Národního investičního plánu“ stanoveny se zohledněním současného stavu přípravy jednotlivých staveb, který ne vždy nutně musí vycházet z konkrétních schválených záměrů projektů studií, neboť cílem Národního investičního plánu, je mj., jak je v jeho úvodním slově uvedeno „shromáždění veškerého investičního potenciálu naší země na jednom místě“. Ministerstvo dopravy proto v rámci podkladů pro tvorbu Národního investičního plánu zahrnulo i záměry, které dosud nedisponují schváleným záměrem projektu resp. schválenou studií.

 

Celkové náklady této položky uvedené v NIP vychází z odhadované finanční potřeby pro modernizaci současné silnici I/43 v místech a v rozsahu, kde se toto ukáže v budoucnu jako potřebné a kde dané akce nebudou dokončeny do roku 2030. Příkladem se může jednat o obchvaty větších sídel nejvíce zatížených dopravou na současné trase I/43 (Březová nad Svitavou, Moravská Chrástová). Ve vztahu k období po roce 2030 a ve vztahu k tomuto druhu položky je třeba výrazně akcentovat, že se jedná o odhad finančních nákladů pro budoucí výstavbu na komunikaci vyššího dopravního významu s predikovaným dopravním zatížením pro dané výhledové roky, kde lze očekávat potřebu řešení dopravních komplikací formou nových investic. Náklady uvedené v NIP se proto zcela jistě budou v následujícím období ještě měnit, přičemž nelze předjímat, zda se bude jednat o navyšování či snižování.

 

K žádosti ministerstvo poskytuje stejný materiál jako k další žádosti vašeho spolku z téhož dne, tj. z 23. 12. 2019, na kterou je odpovězeno.

 

V souladu s § 5 odst. 3 InfZ  Ministerstvo dopravy  zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci (jedná se o mimořádně rozsáhlou elektronickou informaci).

 

 

Položek celkem: 0