Dokumenty investičního záměru

Dokumenty investičního záměru

Věcně příslušný Odbor strategie k žádosti uvádí, že náklady pro uvedenou stavbu byly v podkladech Ministerstva dopravy pro tvorbu „Národního investičního plánu“ stanoveny se zohledněním současného stavu přípravy jednotlivých staveb, který ne vždy nutně musí vycházet z konkrétních schválených záměrů projektů studií, neboť cílem Národního investičního plánu, je mj., jak je v jeho úvodním slově uvedeno „shromáždění veškerého investičního potenciálu naší země na jednom místě“. Ministerstvo dopravy proto v rámci podkladů pro tvorbu Národního investičního plánu zahrnulo i záměry, které dosud nedisponují schváleným záměrem projektu resp. schválenou studií.

 

Uváděné náklady byly stanoveny na základě díla „D43 D1 – Kuřim – Svitávka, technicko-ekonomická studie (PK Ossendorf spol. s r.o.; 2016)“ jejímž objednatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“). Celkové náklady této akce uvedené v NIP vychází z odhadované finanční potřeby pro tento úsek, přičemž ve vztahu k tomuto úseku je třeba výrazně akcentovat, že se jedná o odhad finančních nákladů pro komunikaci odpovídající predikovanému dopravnímu zatížení a významu v daném území, u níž však ještě nebylo ani rozhodnuto o jejím územním ukotvení, ani o šířkovém uspořádání a nebyla ověřena využitelnost již vybudovaného zemního tělesa a dalších objektů. Náklady uvedené v NIP se proto zcela jistě budou v následujícím období ještě měnit a to zvláště v souvislosti s potřebou rozhodnout v následujícím období o financování celkového koncepčního řešení v oblasti tak, jak bude o něm rozhodnuto na základě 1. aktualizace ZÚR Jihomoravského kraje, tedy včetně přivaděčů, které nejsou v částkách za novou I/43 uváděných v NIP zahrnuty.

 

V souladu s § 5 odst. 3 InfZ  Ministerstvo dopravy  zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci (jedná se o mimořádně rozsáhlou elektronickou informaci).

 

Položek celkem: 0