Dokumenty k dotaci pro Kraj Vysočina na zajištění dopravní obslužnosti

Dokumenty k dotaci pro Kraj Vysočina na zajištění dopravní obslužnosti
25.10.2021 12:47:14Poskytnuté informace

Žádost:

dne 15. 9. 2021 požádal žadatel, v souvislosti s poskytováním dotací podle tzv. Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční dopravou Kraji Vysočina od roku 2009 a tzv. Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy Kraji Vysočina od roku 2019, o následující informace, cit.:

1) Poskytnutí všech dokumentů, kterými Kraj Vysočina dokládal v uvedených letech svůj nárok na předmětné dotace prokázáním celkové úhrady prokazatelné ztráty dopravcům ve veřejné železniční dopravě včetně poskytnutí finančního zúčtování s dopravcem a dále všech dokumentů, které souvisí s provedením kontroly nakládání s těmito prostředky ze strany Ministerstva dopravy nebo Ministerstva financí, pokud jsou takové k dispozici, včetně vysvětlení toho, jak a kdy tyto kontroly proběhly a s jakým výsledkem.

2) Nad rámec výše uvedeného sděluji, že informace uvedené v bodě ad 1) žádáme poskytnout tak, aby z nich bylo především patrno, jakým způsobem byla ze strany příjemce dotace, Kraje Vysočina, v letech 2009-2019 splněna povinnost uvedená v čl. 5 odst. 1 tzv. Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční dopravou, tj. povinnost v případě zvýšení rozsahu objednaného dopravního výkonu uhradit drážnímu dopravci ze svého rozpočtu prokazatelnou ztrátu (kompenzaci) spojenou s navýšením rozsahu dopravní obslužnosti kraje veřejnou regionální železniční dopravou v plné výši včetně přiměřeného zisku.

3) Dále si dovoluji, vzhledem ke znění přílohy č. 1 tzv. Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční dopravou, tedy tzv. Vzor článků smlouvy mezi dopravcem a krajem, kterými se realizuje usnesení vlády ČR č. 1132/2009 ze dne 31. srpna 2009 požádat o sdělení, zda je v souladu s obecnými principy přidělování účelových dotací jejich rozdělení tak, že příjemce proporčně udělené dotace použije převážnou část této dotace disproporčně pro jednoho dopravce, a to aniž by ostatním dopravcům (dopravci) poskytl odpovídající finanční hodnotu z vlastních prostředků, čímž způsobil, že výkony těchto dopravců (dopravce) nejsou uhrazeny z hlediska prokazatelné ztráty. Přitom si dovoluji připomenout, že vzorové články smlouvy podle přílohy č. 1 Memoranda obsahují mimo jiné následující ustanovení (citujete čl. II a III přílohy č. 1 memoranda – pozn. ministerstva dopravy). Když z výše uvedeného mimo jiné plyne, že při úhradě prokazatelné ztráty měly být finanční prostředky kraje a finanční prostředky z dotace jednoznačně odděleny, a dále také to, že veškeré výkony nad rámec původně sjednaných měly být z hlediska prokazatelné ztráty uhrazeny v plné výši včetně přiměřeného zisku. V této souvislosti pak připomínám, že podle materiálu č. j. 41/2009-190-STKO/2 ze dne 11. 11. 2009 – dopisu náměstka Ministra dopravy JUDr. Jaroslava Krále CSc. adresovaného Ing. Jiřímu Schmidtovi, obchodnímu řediteli společnosti RegioJet a.s., vyplývá, že Memorandum je určeno všem dopravcům bez rozdílu a dále že vzorové články smlouvy jsou výkladovou pomůckou pro ustanovení tzv. Memoranda. Žadatelka v rámci transparentnosti jednání naším prostřednictvím doplňuje, že tato žádost, i reakce na ni, je určena pro poskytnutí informací orgánům Evropské Unie, zejména příslušnému orgánu Evropské Komise za účelem posouzení slučitelnosti poskytované veřejné podpory v oblasti dopravy v České republice s komunitárním právem.

Odpověď:

K jednotlivým bodům uvádíme následující:

Ad 1) Kraj Vysočina, stejně jako všechny ostatní kraje, předkládal za účelem příspěvku státu na regionální železniční dopravu podle Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční dopravou (dále jen „Memorandum“) v letech 2009 - 2019 žádost o poskytnutí dotace. Žádosti kraje Vysočina uvádíme v příloze č. 1 tohoto dopisu. V rámci žádosti dokládal zejména splnění minimální spoluúčasti kraje na zajištění regionální železniční dopravy podle článku 3 odstavce 1a) Memoranda, která činila v případě Kraje Vysočina 69,38%. V této souvislosti byla prováděna kontrola splnění spoluúčasti kraje na financování regionální železniční dopravy. Tabulky, na jejichž základě byl v jednotlivých letech proveden výpočet výše dotace, kterou bylo možné podle Memoranda poskytnout, uvádíme v příloze č. 2 tohoto dopisu. Tyto tabulky vytváříme od roku 2014. Jsou v nich uvedeny zejména částky, které Kraj Vysočina vyplatil dopravcům, s nimiž měl uzavřené smlouvy o veřejných službách. Pokud se jedná o vyúčtování dotace, poskytnuté Kraji Vysočina, lze konstatovat, že Kraj Vysočina využil v každém roce předmětného období plnou výši přidělené dotace v souladu s podmínkami, za nichž byla dotace poskytnuta. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že dotace na základě Memoranda byla poskytnuta kraji a Kraj Vysočina ji byl povinen řádně vyúčtovat se státním rozpočtem. Finanční toky mezi Krajem Vysočina jakožto příjemcem dotace a jednotlivými smluvními dopravci byly plně v odpovědnosti Kraje Vysočina.

Ad 2) K uvedenému lze sdělit, že citované ustanovení čl. 5 odst. 1 Memoranda bylo výslovným závazkem Asociace krajů a proto bylo a je odpovědností Asociace krajů, aby bylo toto ustanovení plněno. Ze strany MD bylo po celou dobu platnosti Memoranda kontrolováno, zda jsou plněna ustanovení článku 3 odst. 1, kde byly definovány povinnosti MD. Povinnost uhradit drážnímu dopravci ze svého rozpočtu prokazatelnou ztrátu (kompenzaci) spojenou s navýšením rozsahu dopravní obslužnosti kraje veřejnou regionální železniční dopravou navíc od roku 2010 vyplývá přímo ze zákona, konkrétně z § 23 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, případně z na něj navazující prováděcí vyhlášky. Právní vztah mezi objednatelem regionální železniční dopravy a dopravcem je vztahem na základě smlouvy o veřejných službách, přičemž dozor nad dodržováním postupu státu, krajů a obcí při uzavírání smluv při zajišťování dopravní obslužnosti vykonává na základě § 25 odst. 1 zákona o veřejných službách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nikoliv Ministerstvo dopravy.

Pokud jde o rozsah objednávaného dopravního výkonu Krajem Vysočina, vykázal tento kraj ve svých žádostech o dotaci pro rok 2014 celkově 4 089 842 vlkm, pro rok 2015 celkově 3 934 717,2 vlkm, pro rok 2016 celkově 3 961 862 vlkm, 2017 celkově 3 943 197 vlkm, pro rok 2018 celkově 3 988 433,5 vlkm a pro rok 2019 celkově 4 051 024,3 vlkm.

Ad 3) Tento bod byl vyhodnocen jako dotaz nad rámec InfZ, neboť povinnost poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Tento bod byl odmítnut.

Informace byla poskytnuta 11. 10. 2021

 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků