Doložení zaplacení DPH při dovozu vozidla z jiného státu EU

Doložení zaplacení DPH při dovozu vozidla z jiného státu EU
Doložení zaplacení DPH při dovozu vozidla z jiného státu EU
 
Žádost:
Žadatel požádal pro potřeby diplomové práce o poskytnutí následujících informací - cit.:
 
„Žádám o metodický pokyn, nebo obdobný dokument od ministerstva dopravy pro vyšší územně samosprávné celky, popřípadě cestou úřadů s rozšířenou působností přímo pro registry vozidel. Informace vztahující se kzápisu silničního motorového vozidla při dovozu z jiného státu EU má obsahovat.
 Požadavek na doložení zaplacení zálohy DPH od fyzických a právnických osob při dovozu.
  • registrovaným plátcem DPH v ČR od registrovaného plátce DPH z jiného státu EU
  • registrovaným plátcem DPH v ČR od neregistrovaného plátce DPH z jiného státu EU
  • neregistrovaným plátcem DPH v ČR od registrovaného plátce DPH z jiného státu EU
  • neregistrovaným plátcem DPH v ČR od neregistrovaného plátce DPH z jiného státu EU
Při dovozu.
  • nového vozidla
  • použitého vozidla, které není bráno jako nové vozidlo
 Sekundárně, požaduji metodiku k seznamu potřebných a požadovaných dokumentů a formulářů. "
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo a na základě vyjádření věcně příslušného Odbor provozu silničních vozidel k žádosti vztahující se k informacím o doložení zaplacení DPH při dovozu vozidla z jiného státu EU, sděluje následující.
 
Povinnost doložit potvrzení o zaplacení DPH k žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel je stanovena v § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů takto:
 
„K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží

f) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu“.
 
Metodický pokyn Ministerstva dopravy k problematice DPH a zápisu vozidla do registru silničních vozidel, zmiňovaný ve Vaší žádosti, pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávající agendu registrace vozidel nebyl vydán, protože Ministerstvo dopravy není k problematice DPH oprávněno se vyjadřovat. Doklad ozaplacení DPH vyžadovaný dle zákona č. 56/2001 Sb. musí být vždy jednoznačný pro konkrétní vozidlo a jeho VIN identifikátor.
 
V případě pochybností o zaplacení DPH řeší registrační místa obecních úřadů tuto záležitost s příslušnými finančními úřady. (seznam obcí s rozšířenou působností-ORP, jejich adresy a kontakty, naleznete na internetových stránkách Ministerstva dopravy:   https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Registrace-vozidel/Obecni-urady-s-rozsirenou-pusobnosti
 
 
Informace byly poskytnuty 21. 5. 2020
 

Položek celkem: 0