Dopravní knoflíky Stimsonite 101LPCR.C40 a ŚNIEŹKA1

Dopravní knoflíky Stimsonite 101LPCR.C40 a ŚNIEŹKA1

Žádost:
I. "Byly ze strany Ministerstva dopravy ČR schváleny k užívání dopravní knoflíky označení:
1. „Stimsonite 101LPCR.C40“ dodávané spol. NVB Line s.r.o., IČ 26979675, a
2. „ŚNIEŹKA1“ dodávané spol. Značky Morava, a.s., IČ 25865871?

V případě, že ano, žádám o poskytnutí těchto informací a listin:
a. ve kterém roce a na základě jakých rozhodnutí (žádám o poskytnutí jejich kopií),
b. kopie jim přináležejících „Certificade of Constancy of Performance“,
c. kopie jim přináležejících „Prohlášení o vlastnostech“ („Declaration of Performance“),
d. kopie jim přináležejících „Test reportů“ z Velké Británie a Polska prokazující výsledky ze zkušebního úseku po 12 měsících, příp. alespoň jejich číselné označení,
e. kopie platných ročních „Dozorových auditů“ u jejich výrobců v USA a v Polsku z roku
2017.

II. Dle seznamu schválených výrobků uvedeného na internetové adrese www.pjpk.cz schválilo Ministerstvo dopravy ČR v roce 2013 dopravní knoflíky „Stimsonite 101LPCR.C40“ s modrým odražečem dodávané spol. NVB Line s.r.o. s tím, že certifikát výrobku vydala dne 18.04.2013 pod evidenčním číslem "208/C5a/2013/1.2" autorizovaná osoba – spol. Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o. (konec platnosti v roce 2018).

V souvislosti s uvedeným žádám o poskytnutí těchto informací a listin:
a. kopii „Prohlášení o shodě“, jež bylo spol. NVB Line s.r.o. předloženo při procesu schvalování v roce 2013; minimálně však informaci, jaké hodnoty noční viditelnosti toto „Prohlášení o shodě“ obsahovalo,
b. informaci, jaké roční dozorové audity u výrobce v USA byly spol. NVB Line s.r.o.
předloženy při procesu schvalování v roce 2013 a následně při každoročních dohledech
prováděných spol. Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o. v sídle spol. NVB Line s.r.o. od roku
2014 d současnosti,
c. kopie dokumentů vypracovaných ze všech těchto pravidelných dohledů; minimálně
však informaci, v jakých přesných datech byly všechny tyto dohledy realizovány.“

Žadateli byly poskytnuty dokumenty, kterými MD v souvislosti s dopravními knoflíky Stimsonite 101LPCR.C40 a ŚNIEŹKA1 disponuje, dne 25.4.2017.Stáhněte si: