Dotazy k variantám tras vysokorychlostní železnice

Dotazy k variantám tras vysokorychlostní železnice
08.03.2022 16:08:38Poskytnuté informace

Žádost:

Dne 9. 2. 2022 požádal žadatel o následující informace, cit.:

„1) Dle bodů 83a až 83h Politiky územního rozvoje ČR ve znění platném od 1. září 2021 mělo Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími orgány připravit podklady pro vymezení koridoru vysokorychlostní železniční dopravy (dále „VRT“) a vybrat variantu pro jeho umístění. Žádáme o:

a. zaslání podkladů, které Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími orgány pro vymezení         koridoru VRT připravilo,

b. o informaci, které varianty vymezení tohoto koridoru Ministerstvo dopravy zvolilo, a o grafické znázornění těchto variant.

2) Ve studii proveditelnosti VRT pro úsek Praha – Drážďany schválené Ministerstvem dopravy, dostupné online na webových stránkách Správy železnic, viz: https://datashare.spravazeleznic.cz/index.php/s/ygfxDim1siuv78a, je mj. uvedeno, že „z výše uvedených skutečností vyplývá, že po provedení eliminačních, minimalizačních a kompenzačních opatření je navržená trasa VRT z environmentálního hlediska proveditelná a přijatelná, přičemž preferovaná je trasa „Holý vrch“. (dokument A_00 Průvodní zpráva). Žádáme o:

a. zaslání grafického znázornění této varianty na mapě, a

b. o informaci, zda toto vymezení představuje výběr varianty koridoru VRT Ministerstvem dopravy dle zadání Politiky územního rozvoje     ČR, jak je popsáno výše v bodu 1), popř. o zaslání grafického znázornění vymezení koridoru, které výběr varianty koridoru dle zadání     Politiky územního rozvoje ČR představuje.

3) Dle studie proveditelnosti VRT pro úsek Praha – Brno – Břeclav schválené Ministerstvem dopravy, dostupné online na webových stránkách Správy železnic, viz: https://datashare.spravazeleznic.cz/index.php/s/Kqu7zgv0jf2dnJb?path=%2F, je preferovanou variantou trasy VRT pro tento úsek varianta SK4-320. Žádáme o informaci, zda tato varianta představuje výběr varianty vymezení koridoru VRT dle zadání Politiky územního rozvoje ČR, jak je popsáno výše v bodu 1), popř. o zaslání grafického znázornění varianty, která výběr varianty vymezení koridoru dle zadání Politiky územního rozvoje ČR představuje.

4) Ve vztahu k úseku VRT Praha – Hradec Králové/Pardubice – Wroclaw žádáme o tyto informace:

a. Byla dokončena studie proveditelnosti VRT pro úsek Praha – Hradec Králové/Pardubice – Wrocław? V jaké fázi se příprava této studie proveditelnosti aktuálně nachází?

b. S jakými variantami umístění koridoru VRT v úseku Praha – Hradec Králové/Pardubice – Wrocław Ministerstvo dopravy aktuálně pracuje?

c. Vybralo Ministerstvo dopravy konkrétní variantu vymezení koridoru VRT v úseku Praha – Hradec Králové/Pardubice – Wrocław dle zadání Politiky územního rozvoje ČR, jak je popsáno výše v bodu 1)? Pokud ano, žádáme o zaslání jejího grafického znázornění.

5) Připravilo Ministerstvo dopravy věcný záměr zákona o některých opatřeních týkajících se výstavby a provozování vysokorychlostních železničních tratí, popř. jiného zákona týkajícího se změny podmínek pro umístění či výstavbu VRT? Pokud ano, žádáme o zaslání tohoto věcného záměru.“

Odpověď:

Ad 1a) Podklady jsou jednotlivé studie proveditelnosti větví vysokorychlostních tratí, které se postupně zpracovávají a po jejich schválení se formou územně analytických podkladů předávají jednotlivým Krajským úřadům k zajištění případných aktualizací zásad územního rozvoje (ZÚR). K dispozici jsou na webových stránkách Správy železnic, státní organizace.

Ad 1b) Varianty vycházejí ze schválení Centrální komisí Ministerstva dopravy.

Ad 2a) Varianty jsou dány dle schválené studie proveditelnosti VRT a dalších jednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje a některými dotčenými obcemi v Ústeckém kraji. (Varianta „Holý vrch“ je v příloze označena jako „02 RS4 AZUR-Ústecký holý vrch“).

Ad 2b) Výběr variant z hlediska Politiky územního rozvoje ČR („PÚR“) dle všech tří uvedených příloh (01, 02, 03) je v souladu s článkem 83a PÚR. Výsledná varianta bude vybrána v rámci aktualizace ZÚR Ústeckého kraje.

Ad 3) Na základě schválení Centrální komisí Ministerstva dopravy je varianta SK4-320 variantou vybranou, která bude postupně zakotvena v územně plánovacích dokumentacích dle PÚR ČR článku 83 c) RS2 Brno Šakvice – Břeclav – hranice ČR/Rakousko, Slovensko a 83 d) RS1 úsek Praha – Brno. Podklady jsou ve Vámi zaslané webové stránce Správy železnic, státní organizace. Úsek Brno – Šakvice je již koridor VRT vymezen jako veřejně prospěšná stavba v Aktualizaci č. 1 ZÚR Jihomoravského kraje. Mapové podklady jsou vyvěšeny na webových stránkách Jihomoravského kraje.

Ad 4 a-c) Studie proveditelnosti VRT Praha - Hradec Králové - Wroclaw není dosud dokončena a finální varianta tak není vybrána. Podklad prověřovaných variant tvoří Vyhledávací studie VRT/RS5 Praha - Hradec Králové/Liberec – státní hranice PL/CZ. V současné době probíhají dílčí plnění s cílem najít ekonomicky efektivní variantu, která by byla průchodná územím. Konkrétně vybraná jedna varianta dle zadání z PÚR však dosud není známa.

Ad 5) Nad rámec platných zákonných ustanovení není samostatný věcný záměr zákona, týkající se výstavby a provozování vysokorychlostních železničních tratí, dosud připraven.

Informace byla poskytnuta 21. 2. 2022


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků