Dotazy k variantám tras vysokorychlostní železnice

Dotazy k variantám tras vysokorychlostní železnice
07.11.2021 12:26:01Poskytnuté informace

Žádost:

Dne 13. 10. 2021 požádal žadatel o následující informace, cit.:

„S účinností od 1. 1. 2021 byl novelou stavebního zákona č. 403/2020 Sb. zaveden nový územně plánovací nástroj, tzv. Územní rozvojový plán (dále „ÚRP“), jehož právní úprava je obsažena v ust. § 35a až § 35h zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, přičemž orgánem příslušným k jeho pořízení a vydání je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Podle Politiky územního rozvoje ČR, body (83a) až (83h), ve znění platném od 1. 9. 2021, je úkolem Ministerstva dopravy vybrat varianty tras vysokorychlostní železniční dopravy (dále „VRT“). V návaznosti na výše uvedené žádáme o informace:

1) Zda a v jakých úsecích Ministerstvo dopravy již vybralo varianty tras vysokorychlostní železniční dopravy VRT ve smyslu bodů (83a) až (83h) Politiky územního rozvoje ČR, body (83a) až (83h), ve znění platném od 1. 9. 2021.

2) Jaké konkrétní podklady Ministerstvo dopravy použilo či používá pro výběr varianty tras vysokorychlostní železniční dopravy VRT ve smyslu bodů (83a) až (83h) Politiky územního rozvoje ČR, body (83a) až (83h), ve znění platném od 1. 9. 2021.

3) Podle jakých zákonných procesních ustanovení Ministerstvo dopravy vybírá varianty tras vysokorychlostní železniční dopravy VRT ve smyslu bodů (83a) až (83h) Politiky územního rozvoje ČR, body (83a) až (83h), ve znění platném od 1. 9. 2021, a jakou zákonnou procesní formu bude mít výsledek tohoto výběru (např. zda se bude jednat o územně plánovací podklad ve smyslu ust. § 25 stavebního zákona nebo o správní rozhodnutí či opatření obecné povahy).

4) Jakým procesním postupem budou koridory vysokorychlostní železniční dopravy VRT vymezeny v Územním rozvojovém plánu podle ust. § 35a až § 35h zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, potažmo v Územním rozvojovém plánu podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

5) Jaké konkrétní podklady Ministerstvo dopravy připravilo či připravuje pro účely vymezení koridorů vysokorychlostní železniční dopravy VRT v Územním rozvojovém plánu podle ust. § 35a až § 35h zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, potažmo v Územním rozvojovém plánu podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.“

Odpověď:

Níže uvádíme odpovědi k jednotlivým bodům Vaší žádosti:

K prvním třem bodům lze souhrnně uvést, že Územní rozvojový plán má plně v kompetenci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které zajišťuje jeho pořizování. V prvním Územním rozvojovém plánu ČR budou ukotveny pouze ty záměry, které jsou již schváleny v Zásadách územního rozvoje krajů (dále jen „ZÚR“). Bude se jednat o koridory navrhované v platných ZÚR, které jsou vymezeny více jak jeden rok. Podklady se mohou předat jako „územně analytické podklady“, ale naše ministerstvo, ani další instituce rezortu dopravy, nemají za povinnost data o liniových stavbách za celé území ČR zajišťovat. Územní rozvojový plán ČR, včetně koridorů rychlého spojení, tak musí vycházet pouze z platných ZÚR.

Koridory rychlých spojení budou řešeny až v aktualizaci č. 1 územního rozvojového plánu ČR, jehož pořizování nemá Ministerstvo dopravy v kompetenci. Do té doby budou nové koridory pro rychlá spojení (vysokorychlostní tratě) vymezovány v ZÚR v rámci jejich aktualizací, jako je tomu doposud.

K bodu 4 sdělujeme, že postup vyplývá ze stavebního zákona. Ministerstvo dopravy však není věcně příslušné podávat výklad k tomuto zákonu. Podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ, shora definovanou žádost o poskytnutí informací, v tomto bodě, bez dalšího odkládáme. Ve věci se lze dále obrátit na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

K poslednímu bodu lze uvést, že takovým podkladem jsou schválené studie proveditelnosti jednotlivých ramen, které musí být schváleny centrální komisí MD na základě předložení ze strany Správy železnic. Konkrétním schváleným příkladem je například Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha-Drážďany, která slouží jako podklad pro aktualizaci ZÚR příslušných krajů.

Informace byla poskytnuta 26. 10. 2021

 


Zpět na výpis článků