Evropský registr řidičů

Evropský registr řidičů
02.09.2022 10:06:24Poskytnuté informace
Evropský registr řidičů
 
Žádost:
 „Žádám Vás o informaci, zda existuje Evropský registr řidičů, případně jiná evidence řidičských průkazů na úrovni Evropské Unie a které orgány k ní mají přístup.“

Odpověď:
Ministerstvo dopravy Vám na základě podkladů od věcně příslušného Odboru agend řidičů sděluje, že „Evropský registr řidičů“, jako takový neexistuje.

Je ale mezi členskými státy zřízena síť řidičských průkazů Evropské unie (RESPER), a to dle čl. 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech. Podle směrnice do této sítě mají zabezpečen přístup pouze orgány odpovídající za provádění této směrnice.

Česká republika jako členský stát této sítě využívá v souladu se směrnicí, kdy náležitosti jsou upraveny v § 122d zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,  kde je uvedeno, cit.:
„(1) Ministerstvo zabezpečuje automatizovanou výměnu údajů o řidičích, řidičských oprávněních, řidičských průkazech a profesní způsobilosti řidičů způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Za tímto účelem ministerstvo zajistí
a) výdej údajů podle § 119 odst. 2 písm. a), b), c), e), f), i), j), k), m), n), o), p), r) nebo s) z centrálního registru příslušnému orgánu jiného členského státu na základě jeho požadavku a
b) předání požadavku obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo policie na poskytnutí údajů podle písmene a) z příslušného registru jiného členského státu příslušnému orgánu tohoto členského státu a předání poskytnutých údajů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo policii.
(2) Údaje o řidičích, řidičských oprávněních, řidičských průkazech nebo profesní způsobilosti řidičů lze požadovat a vydat pouze pro účely výkonu kontroly a vedení správních řízení týkajících se řidičského oprávnění, řidičského průkazu nebo profesní způsobilosti řidiče.“

Závěrem sdělujeme, že se síť v současné době využívá primárně pro problematiku řidičských průkazů.
Informace byla poskytnuta 29.08.2022


Zpět na výpis článků