Finanční nástroje a techniky

Finanční nástroje a techniky
08.03.2023 13:48:05Poskytnuté informace
Žádost: 
  1. Využíváte některé z finančních nástrojů a technik, které jsou uvedené v tabulce níže, ve Vaší organizaci?
 
 
P.č. Nástroje a techniky Popis
1. Analýza příčin a následků (CCA) CCA je analytická technika, která se používá při řízení rizik pro lepší porozumění poruchám pomocí vyhodnocování pravděpodobnosti selhání systémů se zaměřením jejich příčiny.
2. Analýza nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) HACCP analyzuje snížení rizika, kterého lze dosáhnout různými vrstvami ochrany.
3. Simulace Monte Carlo Simulace Monte Carlo je počítačová matematická technika, která pomáhá kvantifikovat riziko spojené s kvantitativní analýzou a rozhodováním. Je typem simulace, která se při výpočtu výsledků opírá o opakovaný náhodný výběr vzorků a statistickou analýzu.
4. Analýza dopadu na soukromí (PIA) /analýza dopadu na ochranu údajů (DPIA) Analýza PIA/DIA je proces pro hodnocení návrhů k identifikaci potenciálních důsledků na soukromí jednotlivce a osobní údaje.
5. Analýza scénářů Analýza scénářů identifikuje možné budoucí scénáře pomocí představivosti, extrapolace ze současnosti nebo modelování. Riziko se pak bere v úvahu pro každý z těchto scénářů.
 6. Analýza typu motýlek Analýza typu motýlek je grafické zobrazení cest od příčin určité události k jejím následkům. Ukazuje prvky řízení rizika, jež modifikují pravděpodobnou možnost výskytu události, a prvky, které modifikují následky, jestliže událost nastala.
7. Hodnota v riziku (VaR) VaR poskytuje indikátor velikosti možné ztráty v portfoliu finančních aktiv během specifického časového období v rámci dané konfidenční úrovně.
8. Podmíněná hodnota v riziku (CVaR) CVaR je nástroj pro hodnocení finančních rizik, který se také nazývá kondiční nebo expected shortfall. Měří nejhorší očekávanou ztrátu v případě, že se vyskytne riziková událost.
9. Bayesovská analýza Bayesovská analýza je metoda, která se zabývá hodnocením a revizí pravděpodobnosti určitého výsledku na základě nových poznatků nebo dat. Je založena na Bayesově větě, která popisuje, jak měníme naše původní pravděpodobnosti (tzv. a priori pravděpodobnosti) na základě nových informací (tzv. a posteriori pravděpodobnosti).
10. Regresivní analýza Regresivní analýza je metoda statistické analýzy, která se používá k vyhodnocení mezi jednou nebo více nezávislými proměnnými (tzv. příčinnými proměnnými nebo prediktory) a závislou proměnnou (tzv. důsledkem nebo cílem).
 
  1. Je ve Vaší organizaci upravena oblast řízení finančních rizik (vnitřní předpis, metodika, apod.)? Pokud ano, bylo by možné daný materiál elektronicky poskytnout?  
Odpověď:
  1. Analýza dopadu na soukromí (PIA) /analýza dopadu na ochranu údajů (DPIA):
 
Tato analýza je sledována pouze u návrhu zákonů tzv. procesem RIA a současně je ochrana osobních údajů řízena pravidly GDPR.
Analýza scénářů:
 
Ministerstvem dopravy využívána. Jde o sledování stavu s projektem a bez projektu. Ve stavu  s projektem jsou sledovány různá varianty (scénáře) obsluhy území a technického řešení.
 
  1. Ministerstvo dopravy řízení finančních rizik:
Finanční rizika řízena přímo nejsou, ale je sledována ekonomická efektivnost jednotlivých akcí. V rámci tohoto hodnocení je provedená tzv. citlivostní analýza, která je základem pro finanční řízení. Vše je obsaženo v materiálu „Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb„ SFDI | Metodiky

V rámci rozsahu činnosti Odboru Strategie je využívána Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb.
Metodika je dostupná na odkazu 361672_RM_CZ_KOMPLET_s.pdf (sfdi.cz)
 
Státní fond dopravní infrastruktury využívá (dále jen „SFDI“), který je dle InfZ samostatný povinný subjekt, pracuje při analýze finančních rizik se 2 typy analýzy.
 
Analýzu dopadu na ochranu údajů v rámci ochrany osobních údajů, která je v určitých případech
v rámci ochrany osobních údajů pro SFDI povinná.
Pro analýzu rizik, nejen finančních, SFDI využívá metodu blízkou k analýze scénáře, kdy se zejména opírá o analýzu, co se stane když (what – if analysis). Systém analýzy rizik je postavený zejména na decentralizovaném modelu řízení rizik, avšak s některými prvky centralizovaného modelu.
SFDI připravuje v roce 2023 vydat jednotnou Směrnici k řízení rizik. Směrnice bude zejména vycházet z Metodiky řízení rizik ve veřejné správě – Metodický pokyn Centrální harmonizační jednotky Ministerstvo financí ČR (dále jen „CHJ“) č. 2 a ze Vzorové směrnice o řízení rizik ve veřejné správě – Metodický pokyn CHJ č. 11.
 
V současné době jsou rizika řízena podle Manuálu pracovních postupů Státního fondu dopravní infrastruktury – programové období 2014-2020, Manuálu pracovních postupů pro implementaci Národního plánu obnovy Zprostředkujícího subjektu Vlastníka komponenty 2.1 Udržitelná doprava a podle Interního protikorupčního programu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Informace byla poskytnuta 27.1.2023

 

Zpět na výpis článků